Декрет Кабинета Министров Украины "О налоге на прибыль граждан"

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


(Декрет втратив чинність, крім розділу IV у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, який застосовується з урахуванням положень пункту 9.12 статті 9 Закону (889-15) та діє до набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на підставі Закону N 889-IV (889-15) від 22.05.2003 - набирає чинності з 01.01.2004, ВВР, 2003, N 37, ст.308)

Про прибутковий податок з громадян

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 10, ст.77)

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281 Законами N 3355-XII (3355-12) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 34, ст.356 N 46/96-ВР від 14.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.41 N 366/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст.234 N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147 N 129/98-ВР від 13.02.98, ВВР, 1998, N 30-31, ст.195 N 312-XIV (312-14) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 N 539-XIV (539-14) від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211 N 1288-XIV (1288-14) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34 N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 20, ст.149 N 1694-III (1694-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.254 N 1954-III (1954-14) від 14.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.370 N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 2136-III (2136-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.17 N 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44

Рішенням Конституційного Суду N 3-рп/2001 (v003p710-01) від 05.04.2001

Законами N 2405-III (2405-14) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.144 N 2831-III (2831-14) від 29.11.2001, ВВР, 2002, N 8, ст. 63 N 2905-III (2905-14) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 N 3045-III (3045-14) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.192 N 3073-III (3073-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 31, ст.214 N 177-IV (177-15) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347 N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 551-IV (551-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, N 23, ст.149 N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2642-IV (2642-15) від 03.06.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.363}

(Дію Декрету зупинено для сільськогосподарських товаровиробників — учасників експерименту по запровадженню єдиного податку на території Глобинського району Полтавської області, Старобешівського району Донецької області та Ужгородського району Закарпатської області згідно із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98)

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Платники прибуткового податку


Платниками прибуткового податку (суб’єктами оподаткування) в Україні є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі — громадяни) як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Стаття 2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об’єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні. При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, якщо інше не передбачено цим Декретом.

(Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, в редакції Закону N 46/96-ВР від 14.02.96)

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українських карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в українські карбованці за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

Стаття 3. Усунення подвійного оподаткування

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України.

Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

Стаття 4. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила оподаткування, ніж ті, що їх містить законодавство України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 5. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу

1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

допомога по вагітності та пологах;

одноразова допомога при народженні дитини;

допомога по догляду за дитиною;

грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років;

допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

допомога на дітей віком до 16 років (учнів — до 18 років);

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;

тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або коли стягнення аліментів неможливе;

допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб; (Абзац дванадцятий підпункту “а” пункту 1 статті 5 в редакції Закону N 129/98-ВР від 13.02.98)

б) суми одержуваних аліментів;

в) державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються за умовами добровільного страхування пенсій;

г) компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах норм, передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за невикористану відпустку при звільненні;

д) суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби; (Підпункт “д” пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV від 11.12.98)

е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення нотаріальних дій, крім доходів, одержуваних від реалізації продукції та іншого майна в результаті здійснення ними підприємницької діяльності; (Підпункт “е” пункту 1 статті 5 в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99)

(Дія положень підпункту “е” пункту 1 статті 5 поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України згідно із Законом N 539-XIV від 23.03.99 — втрачає чинність (визнані неконституційними) на підставі Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2001 від 05.04.2001)

є) доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продуктів їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки;

ж) суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями (правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик, грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов’язаннями;

доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств” ;

(Дія положень частини другої підпункту “з” пункту 1 статті 5 поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України згідно із Законом N 539-XIV від 23.03.99 — втрачає чинність (визнані неконституційними) на підставі Рішення Конституційного Суду N 3-рп/2001 від 05.04.2001) (Підпункт “з” пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98; в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99)

и) суми, одержані громадянами за обов’язковим і добровільним страхуванням (за винятком випадків, коли страхові внески по накопичуваному страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і організацій);

і) вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі — благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб, а саме:

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам, постраждалим внаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної ситуації;

стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для:

відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового відшкодування з фондів обов’язкового медичного страхування), крім косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних із хронічними захворюваннями; лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій із переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування синдрому набутого імунодефіциту), лікування від тютюнової чи алкогольної залежності. До запровадження системи обов’язкового медичного страхування норми цього абзацу поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень);

відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через такі заклади освіти;

відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та соціальної адаптації;

відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;

відшкодування витрат на проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об’єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов’язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов’язків з цільового використання такої благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об’єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), такий набувач зобов’язаний:

або придбати такі об’єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;

або повернути такі об’єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;

або визнати доход у розмірі звичайної вартості таких об’єктів власності з його включенням до складу декларації з сукупного оподатковуваного доходу за наслідками відповідного року;

відшкодування витрат особи, що є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремого спортсмена-аматора на придбання спортивного знаряддя та інвентарю; оренду або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд; відшкодування витрат, пов’язаних із участю такої особи у спортивних змаганнях. З метою застосування цього абзацу під терміном “аматорська спортивна організація, клуб” слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном “спортсмен-аматор” слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави або органів місцевого самоврядування;

відшкодування інших витрат набувача благодійної допомоги, якщо його доходи, отримані від інших осіб для здійснення такого відшкодування, звільняються від оподаткування згідно з нормами статті 5 цього Декрету.

Для цілей підпункту “і” під терміном “відшкодування витрат” слід розуміти здійснення благодійною організацією оплати (надання інших видів компенсацій) вартості товарів (робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари (роботи, послуги) набувачам благодійної допомоги у зазначених випадках. Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок коштів (майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна), які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги. Використання коштів (майна), які надійшли до благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги, на інші потреби не дозволяється. Відшкодування витрат не включає виплату заробітної плати, а також прирівняних до неї виплат та нарахувань відповідно до законодавства.

Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання (її частини), за винятком надання благодійної допомоги у вигляді ендавменту. Під терміном “ендавмент” слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виникають внаслідок користування такими коштами (активами) такими установами; при цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту. Якщо протягом вищезазначеного строку цільова благодійна допомога не була використана за призначенням її набувачем, вона підлягає поверненню благодійнику у невикористаній сумі протягом кварталу, на який припадає кінець призначеного строку її використання, або протягом цього строку має бути внесеною до місцевого бюджету, до якого зараховується податок, стягнутий з такого набувача, у розмірі такої невикористаної суми. У такому ж порядку використовуються пасивні доходи, отримані від розміщення такої благодійної допомоги. Набувач цільової благодійної допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного використання у зазначені строки. У разі коли податковий орган відмовляє у такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством.

У разі коли суми, визначені у підпункті “і”, не використовуються у зазначеному порядку, вони визнаються безхазяйними.

Нецільова благодійна допомога, яка надається її набувачам, що мають доходи, нижчі за офіційно встановлений місячний рівень прожиткового мінімуму у розрахунку на кожного набувача, та є:

безробітними;

пенсіонерами;

особами з багатодітних сімей;

інвалідами;

особами, визнаними недієздатними;

дітьми-сиротами;

особами, які отримують житлові субсидії;

особами, яким надано статус біженців в Україні або є особами з числа депортованих народів. (Абзац тридцятий підпункту “і” пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 177-IV від 26.09.2002)

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, що дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців такого податкового року, таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками податкового року та оподатковується за загальними правилами, визначеними цим Декретом;

(Підпункт “і” пункту 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1523-III від 02.03.2000, в редакції Закону N 2136-III від 07.12.2000)

ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі в іноземній валюті;

й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на придбання акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва суб’єктів підприємницької діяльності;

к) суми, які направляються платниками податку до благодійних установ та організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік; (Підпункт “к” пункту 1 статті 5 в редакції Закону N 2136-III від 07.12.2000)

л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника; (Статтю 5 доповнено підпунктом “л” згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93)

м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів донорства, за здавання грудного молока; (Статтю 5 доповнено підпунктом “м” згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93)

н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори, крім туристських та міжнародних; (Статтю 5 доповнено підпунктом “н” згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93)

о) суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів сімейних бюджетів; (Статтю 5 доповнено підпунктом “о” згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93)

п) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи в сільській місцевості, тимчасово або сезонно, а також членів студентських будівельних загонів, що споруджують об’єкти в сільській місцевості; (Статтю 5 доповнено підпунктом “п” згідно із Законом N 3355-XII від 01.07.93) (Дію підпункту "р" пункту 1 статті 5 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002)

р) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції; (Статтю 5 доповнено підпунктом "р" згідно із Законом N 46/96-ВР від 14.02.96)

с) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “с” згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98; із змінами, внесеними згідно із Законом N 539-XIV від 23.03.99)

т) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” ; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “т” згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98)

у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру, ганчір’я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі зношені шини); (Частину першу статті 5 доповнено пунктом “у” згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002)

ф) кошти, внесені фізичними та юридичними особами на рахунки учасників фондів банківського управління, відкриті відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” ; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “ф” згідно із Законом N 1694-III від 20.04.2000, в редакції Закону N 3045-III від 07.02.2002)

х) кошти, що відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” сплачуються фізичним особам згідно з договорами про додаткові пенсійні та про цільові виплати, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті учасником фонду банківського управління з рахунка такого учасника з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління); (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “х” згідно із Законом N 1694-III від 20.04.2000, в редакції Закону N 3045-III від 07.02.2002)

ц) стипендії Президента України, що одержані талановитими перспективними спортсменами України, чемпіонами Олімпійських та Параолімпійських ігор, і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, а також вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “ц” згідно із Законом N 1954-III від 14.09.2000 — дію зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000)

ч) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадських організацій; (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “ч” згідно із Законом N 2405-III від 26.04.2001)

ш) доходи учасників фондів банківського управління, що сформовані відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”. (Пункт 1 статті 5 доповнено підпунктом “ш” згідно із Законом N 3045-III від 07.02.2002)

2. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів “а" — “о”, “с" — “х”, “ч” та “ш” пункту 1 статті 5, не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів України. (Статтю 5 доповнено пунктом 2 згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98; в редакції Закону N 539-XIV від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1694-III від 20.04.2000, в редакції Закону N 2405-III від 26.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3045-III від 07.02.2002)

3. Для застосування цієї статті під терміном “благодійна організація” слід розуміти організацію, яка відповідає всім нижченаведеним вимогам:

є неприбутковою організацією, створеною для здійснення благодійної діяльності відповідно до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, яка зареєстрована у відповідному податковому органі як благодійна організація та має в установчих документах обов’язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік, оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також про надання таких звітів будь-якому благодійнику такої благодійної організації, за запитом останнього;

є релігійною організацією або професійною спілкою, створеними згідно із законом та зареєстрованими у відповідному податковому органі.

Організація не вважається благодійною (незалежно від її організаційно-правового статусу або назви), якщо:

така організація бере пряму або побічну участь у виборах або рекламуванні будь-якої політичної партії (партійного блоку або об’єднання) або окремої фізичної особи на будь-які виборні посади; надходження або активи такої організації використовуються для отримання вигод або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги.

Благодійна організація подає звіти про залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання у строки та у порядку, встановлені цим Декретом для подання податкової звітності з прибуткового податку з громадян.

(Статтю 5 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2136-III від 07.12.2000)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков