Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

42. Статтю 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2001 р., N 44, ст. 228) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15).

43. Статтю 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (2272-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р. NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):

(текст скорочено)

44. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2006 р., N 27, ст. 234; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 22, ст. 292):

1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 і пункт 7 частини першої статті 22 виключити;

2) у пункті 3 розділу XI "Прикінцеві положення":

у абзаці третьому виключити слова "і моральної (немайнової)";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку припиняється з 1 січня 2008 року".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим.

45. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (2801-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

пункт "ж" викласти в такій редакції:

"ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

пункт "ї" доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

46. Частину четверту статті 38 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій редакції:

"Заробітна плата посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби визначається на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

47. У Бюджетному кодексі України (2542-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

1) у пункті 20 частини першої статті 87 слова "державне фінансування політичних партій" виключити;

2) частину першу статті 93 доповнити реченнями такого змісту: "Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) чи районній раді з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору".

48. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (2350-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189) визнати таким, що втратив чинність.

49. У Законі України "Про освіту" (1060-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84 із наступними змінами):

1) у статті 57:

а) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої виключити;

б) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

в) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого змісту: "Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) абзац сьомий частини четвертої статті 61 викласти в такій редакції:

"дивіденди від цінних паперів".

50. Частину другу статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

51. В Основах законодавства України про культуру (2117-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294 із наступними змінами):

1) текст статті 28 викласти в такій редакції:

"Держава гарантує працівникам державних закладів, підприємств і організацій культури встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) статтю 29 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

52. Статтю 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (32/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

53. Статтю 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (249/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191 із наступними змінами) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом десятим частини другої цієї статті, надаються:

працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

54. Закон України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (3173-15) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66) визнати таким, що втратив чинність.

55. Частину другу статті 428 та статтю 429 Митного кодексу України (92-15) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) виключити.

56. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 20, ст. 282):

1) пункт 6 статті 19 виключити;

2) частину другу статті 37 виключити.

57. Частини другу та третю статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" (315/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212) виключити.

58. Частину другу статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (3659-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

59. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18):

частину другу виключити;

у частині третій слова "органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

60. Статтю 18 Закону України "Про Службу безпеки України" (2229-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

61. У Законі України "Про статус суддів" (2862-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203 із наступними змінами):

1) у частині четвертій статті 43:

у першому абзаці слова "без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання" виключити;

після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"Максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на місяць.

Призначення і виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок коштів державного бюджету.

Заява про призначення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду України у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачується у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі у порядку, встановленому для виплати пенсій.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного грошового утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15).

У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне грошове утримання, особам, які здійснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного грошового утримання, яке склалося на момент смерті.

Виплата щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці припиняється у разі:

1) винесення кваліфікаційною комісією суддів рішення про припинення відставки судді;

2) визнання судді безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

3) смерті судді;

4) подання ним заяви про припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання;

5) призначення пенсії;

6) настання підстав, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15).

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим;

2) у статті 44:

а) у частині другій слова "у відсотковому відношенні до посадового окладу Голови Верховного Суду України і не можуть бути меншими від 50 відсотків його окладу. Посадовий оклад судді не може бути меншим від 80 відсотків посадового окладу голови суду, в якому працює суддя" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

б) у абзаці другому частини четвертої слова "загальної суми щомісячного заробітку" замінити словами "посадового окладу";

в) абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:

"7. Не пізніш як через шість місяців після обрання суддя Конституційного Суду, Верховного Суду, вищого спеціалізованого суду, апеляційного та місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у вигляді окремої квартири чи будинку або службовим житлом за місцем знаходження суду. Судді військових судів забезпечуються таким же житлом і в ті ж строки за рахунок Міністерства оборони України";

г) частину восьму доповнити абзацами такого змісту:

"Безплатне користування на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі) надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

ґ) частину дев'яту доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги зазначені в абзаці другому цієї частини надаються:

суддям за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом судді за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

суддям, які знаходяться у відставці або на пенсії, за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

62. У Законі України "Про судоустрій України" (3018-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у частині другій статті 123 слова "і не можуть бути меншими, ніж у відповідних категорій державних службовців апаратів законодавчої та виконавчої влади" виключити;

2) у другому реченні частини другої статті 130 слова "оплати праці" виключити.

63. Абзац третій пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів" (2863-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57 із наступними змінами) виключити.

64. Друге речення частини четвертої статті 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (586-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

65. Абзац третій статті 18 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (2017-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409) виключити.

66. Частину першу статті 13 Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти в такій редакції:

"Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань".

67. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 1-2 слова "які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни" виключити;

2) у абзаці першому пункту 3 статті 8 слова "орган праці та соціального захисту населення за поданням" та слова "(для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював)" виключити, а слова "військового комісара" замінити словами "військовий комісаріат";

3) пункт 2 статті 9-1 виключити;

4) перше і друге речення абзацу першого пункту 3 статті 11 замінити одним реченням такого змісту:

"3. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України";

5) пункт 5 статті 12 доповнити абзацами такого змісту:

"Пільги, передбачені цим пунктом для військовослужбовців, надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом військовослужбовця за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пільги звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ".© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков