Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

85. Пункт 5-1 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" (85/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 1, ст. 10, N 6, ст. 138; 2006 р., N 13, ст. 110, N 49, ст. 484) виключити.

86. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (2342-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484; 2007 р.; N 15, ст. 194):

1) частину третю статті 18 виключити;

2) статтю 39-14 виключити.

87. У Законі України "Про вищу освіту" (2984-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у абзаці шостому частини другої статті 32 слова "відкриває банківські рахунки" виключити;

2) у статті 63:

а) у частині третій слова "відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право" виключити;

б) абзаци восьмий та дев'ятий частини п'ятої виключити.

88. Підпункт "г" частини першої та частину третю пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (803-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133; 2006 р., N 1, ст. 18) виключити.

89. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269):

1) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України";

2) пункт 5 частини першої статті 26 після слів "загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" доповнити словами "відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України";

3) пункт 6 частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:

"6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України";

4) пункт 4 частини першої статті 43 викласти в такій редакції:

"4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету";

5) друге речення частини третьої статті 58 викласти в такій редакції: "Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови".

90. Друге речення частини другої статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (401-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) викласти в такій редакції: "Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови".

91. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (2365-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 із наступними змінами):

1) у статті 17:

а) у частині першій слова "звіт про обсяг та напрями використання коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії" виключити;

б) частини другу - четверту виключити;

2) розділ IV-1 виключити;

3) пункт 3 частини першої статті 18 виключити;

4) частину другу статті 19 виключити.

92. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (2939-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 із наступними змінами):

1) частину другу статті 8 виключити;

2) пункт 11 статті 10 виключити;

3) статтю 11-1 виключити.

93. У статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (1767-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289 із наступними змінами):

пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";

пункт 8 виключити.

94. Статтю 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (962-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 456) доповнити частиною десятою такого змісту:

"Пільги з оплати жилої площі, комунальних послуг та проїзду надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

95. Частину шосту статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (1768-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25, N 33-34, ст. 407) виключити.

96. Текст статті 44 Кодексу законів про працю України (322-08) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375) викласти в такій редакції:

"При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку".

97. Частину третю статті 4 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (1975-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86; 2007 р., N 33, ст. 442) викласти у такій редакції:

"Громадянам, які звільняються з роботи у зв'язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат".

98. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111):

1) частину третю статті 2 замінити двома частинами такого змісту:

"Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв'язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат.

Підтримка купівельної спроможності соціальних виплат, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, здійснюється шляхом перегляду їх розміру у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму відповідно до законодавства".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

текст статті 6 викласти в такій редакції:

"У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону грошові доходи населення визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення визначається Кабінетом Міністрів України";

частину четверту статті 10 виключити.

99. Статтю 98 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449 із наступними змінами) виключити.

100. Статтю 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Реалізація готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, яка відноситься до 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14), на митній території України забороняється".

Розділ III ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року і діє по 31 грудня 2008 року.

Розділ II цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім:

пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2008 року та діє до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі;

пункту 9, який набирає чинності після набрання чинності порядком запровадження марок акцизного збору нового зразка, затвердженим Кабінетом Міністрів України з урахуванням абзацу четвертого частини четвертої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (481/95-ВР);

підпункту 7 пункту 35, який набирає чинності з 1 жовтня 2008 року.

До 1 жовтня 2008 року при обчисленні пенсій згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) величина оцінки одного року страхового стажу за період участі тільки у солідарній системі дорівнює 1,2%.

Норми щодо надання пільг громадянам (крім працівників бюджетних установ, військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу) з урахуванням середньомісячного сукупного доходу набувають чинності з 1 травня 2008 року.

Розділ II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" діє по 31 грудня 2008 року.

3. Щомісячне довічне грошове утримання, призначене суддям у відставці до прийняття цього Закону, виплачується у порядку, передбаченому підпунктом 1 пункту 61 розділу II цього Закону.

4. Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002-2005 роки, підлягають перерахунку з 1 січня 2008 року із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій.

5. Кабінету Міністрів України:

1) до 15 січня 2008 року розробити та представити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу в рамках вимог Світової організації торгівлі;

2) внести на розгляд Верховної Ради України в установлений Законом України "Про Кабінет Міністрів України" (514-16) строк Програму діяльності Кабінету Міністрів України;

3) протягом двох місяців за участю профільних комітетів Верховної Ради України проаналізувати внесені зміни до деяких законодавчих актів України, що містяться в розділі II цього Закону, та підготувати відповідні пропозиції для їх розгляду у Верховній Раді України у березні 2008 року;

4) розробити протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2008 рік та подати його на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

5) підготувати на основі результатів моніторингу виконання розділу І цього Закону протягом січня-лютого 2008 року та внести до 1 березня 2008 року проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", врахувавши:

доручення Кабінету Міністрів України, визначені пунктом 6 Постанови Верховної Ради України від 28 грудня 2007 року N 106-VI (106-17) "Про прийняття у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

пропозицію щодо звільнення релігійних організацій від конкурсу при передачі їм в оренду державного та комунального майна;

пропозиції щодо збільшення обсягів державної підтримки фермерських господарств;

6) до 1 квітня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про ринок земель та про Державний земельний кадастр, узгоджені із законами України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (1952-15), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), "Про нотаріат" (3425-12) та Цивільним кодексом України (435-15), зокрема в частині функціонування єдиної державної автоматизованої інформаційної системи відомостей та документів стосовно земельних ділянок, іншого нерухомого майна, їх правового режиму, та спрямовані на усунення невиправданих ускладнень під час реалізацій громадянами, юридичними особами конституційних прав власності на землю та прав користування земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомого майна;

7) забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняття передбачених цим Законом нормативно-правових актів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 грудня 2007 року N 107-VI


© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков