Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

Стаття 77. Установити, що у 2008 році продаж визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (1953-14) об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі або до відповідного місцевого бюджету у разі, якщо земельна ділянка, на якій розташований такий об'єкт, перебуває в комунальній власності.

Стаття 78. Кабінету Міністрів України здійснити запровадження з 1 листопада 2008 року III етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Стаття 79. Установити, що надходження від приватизації державного майна понад обсяги, визначені статтею 33 цього Закону, спрямовуються на додаткову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках N 2, 3 (107а-17) до Закону.

Стаття 80. У 2008 році установити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, в тому числі за рахунок надходження до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та розстрочених податкових зобов'язань Компанії, термін сплати за яким наступає у 2008 році.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2008 році перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України наданих розстрочень податкових зобов'язань, термін сплати за якими наступає у 2008 році, у сумі 1.516.177 тис. гривень.

Стаття 81. Установити, що виручка від реалізації товарів, робіт і послуг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Газ України" та інших дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" зараховується на окремі рахунки в органах Державного казначейства України і спрямовується, у першу чергу, на здійснення платежів з погашення та обслуговування грошових запозичень компанії відповідно до укладених угод, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України та з метою забезпечення належного державного контролю за фінансовим станом компанії.

Стаття 82. Установити, що у 2008 році продаж земельних ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Стаття 83. Дозволити Кабінету Міністрів України у 2008 році вирішувати питання придбання технічних та інших засобів реабілітації, виготовлених за індивідуальним замовленням інвалідів та осіб, які мають право на безоплатне забезпечення такими засобами згідно із законодавством, а також послуг з ремонту технічних та інших засобів реабілітації, головним розпорядником коштів у безпосередніх виконавців без застосування тендерної процедури для всіх категорій осіб, що потребують забезпечення засобів реабілітації.

Стаття 84. Дозволити Міністерству оборони України у 2008 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 році додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони України.

Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термін дії договору про закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам господарювання на умовах позички.

Стаття 85. Додатки N 1-8 (107а-17) до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Розділ II ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ

1. У розділі XXI "Прикінцеві положення" Митного кодексу України (92-15) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., NN 17-18, ст. 250; 2005 р., NN 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

"Митний кодекс України (1970-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст.109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі".

2. У Земельному кодексі України (2768-14) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 9, ст. 78, N 33, ст.440):

1) статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змісту:

"и) продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) доповнити Кодекс (2768-14) статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

3) у статті 84:

а) частину другу після слів "районних державних адміністрацій" доповнити словами "державних органів приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

б) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";

4) частину першу статті 116 після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "або державних органів приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

5) доповнити частину першу статті 124 абзацами другим та третім такого змісту:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)";

6) у статті 127:

а) частину першу після слів "органи місцевого самоврядування" доповнити словами "державні органи приватизації і центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

б) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

7) у статті 128:

а) у частині першій:

після слів "земельних ділянок державної" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, і земель сільськогосподарського призначення";

доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.

Продаж громадянам і юридичним особам земель сільськогосподарського призначення здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України";

б) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизації, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

в) частину третю після слів "міська рада" доповнити словами "або державний орган приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

г) частину шосту після слів "міської ради" доповнити словами "державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

ґ) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, а також земель сільськогосподарського призначення зараховуються державними органами приватизації або центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

8) у статті 129:

а) у частині першій:

після слів "у власності держави" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України";

б) перше речення частини п'ятої доповнити словами "і державного органу приватизації";

в) частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України";

9) текст статті 134 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

10) у статті 135:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону";

б) частину третю виключити;

11) у статті 136:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або державні органи приватизації, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах";

б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"1. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після";

в) пункт "г" частини третьої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту";

12) у статті 137:

а) пункт "в" частини другої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцінки земельної ділянки за цінами, що склалися на земельних аукціонах у відповідному населеному пункті або районі населеного пункту";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, чи центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації, чи центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

13) У розділі X "Перехідні положення":

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, крім земель, переданих у приватну власність, та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) у пункті 14, абзаці першому пункту 15 слова та цифри "до 1 січня 2008 року" замінити словами "до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель", а в абзаці другому підпункту "б" пункту 15 слова "з 1 січня 2008 року" виключити".

3. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (2163-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122):

1) у частині другій статті 3 слова "земельного та житлового фондів" замінити словами "житлового фонду";

2) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

3) частину третю статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

4) частину другу статті 13 після слів "державного органу приватизації" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів";

5) у статті 14:

а) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

б) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації";

6) доповнити статтею 18-1 такого змісту:

"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.

3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, які перебувають під ними, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України (2768-14), надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.

5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України (2768-14)";

7) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

8) у статті 27:

а) частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України (2768-14)".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

б) абзац другий частини четвертої після слів "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну ділянку" і після слів "об'єкта приватизації" доповнити словами "та земельної ділянки";

в) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну ділянку";

9) у частині четвертій статті 29:

абзац перший після слів "об'єкт приватизації" доповнити словами "включаючи земельну ділянку";

абзац другий після слів "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну ділянку".

4. У Законі України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" (1457-15) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;

2) частину першу статті 8 після слів "установ та організацій" доповнити словами "меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти".© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков