Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

5. У Законі України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (537/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., N 35, ст. 240):

1) у статті 1:

а) у частині першій слова "цінні папери" замінити словами "цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України";

б) у частині другій слова "на рахунках Ощадного банку України" замінити словами "на рахунках цих установ";

в) частини четверту - шосту виключити;

2) частину другу статті 3 виключити;

3) у статті 6:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України починаючи з 1997 року та інших формах відповідно до діючого законодавства";

б) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та у державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам в готівковій чи безготівковій формі після внесення в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників заощаджень громадян" даних про них, необхідних для ідентифікації вкладника при відкритті рахунку. Обслуговування громадян, пов'язане з внесенням відповідних відомостей, здійснюється безоплатно.

У межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянину лише за одним рахунком".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

в) частину п'яту після слова "Порядок" доповнити словами "проведення компенсаційних виплат, в тому числі";

4) у статті 7:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рівновеликими сумами у межах залишку проіндексованого вкладу за одним рахунком власника, за винятком випадку, передбаченого статтею 8 цього Закону".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть у разі пред'явлення ощадної книжки вкладника або страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України";

6) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Установити, що у 2008 році компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та у придбані на території України державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам станом на 1 січня 2008 року в готівковій чи безготівковій формі в національній або іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України у межах залишків на рахунках, але не більше 1000 гривень на вкладника в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення розрахунків з погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян понад розмір, встановлений в абзаці першому цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України в рахунок часткової сплати за купівлю товарів довготривалого використання, в тому числі житла, за встановленим Кабінетом Міністрів України переліком груп товарів".

6. Частину четверту статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст.66) доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством".

7. У Законі України "Про плату за землю" (2535-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238 із наступними змінами):

1) у статті 7:

а) частину другу викласти у такій редакції:

"Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:

(текст скорочено)

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".

У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою;

2) у статті 8:

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

8. У Законі України "Про оренду землі" (161-14) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 із наступними змінами):

1) у статті 6:

а) у частині другій слова "чи конкурсу" виключити;

б) у частині третій слова "чи конкурсу" виключити.

2) у частині першій статті 9 слова "конкурсі (аукціоні)" замінити словом "аукціоні", а слова "конкурсу (аукціону)" замінити словом "аукціону";

3) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством";

4) частину четверту статті 21 викласти в такій редакції:

"Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" (2535-12);

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" (2535-12).

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині".

9. Абзаци третій - дев'ятий частини першої статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (329/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297) замінити одним абзацом такого змісту:

"Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукції. Порядок запровадження марок акцизного збору нового зразка встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим абзаци десять - дванадцять вважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

10. У частині другій статті 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (481/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175) слова та цифри "які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію" замінити словами "які мають відповідну ліцензію".

11. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (30/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2007 р., N 4, ст. 32):

1) слова і цифри:

(текст скорочено)

2402 20 90 10 Сигарети без фільтру 5 грн. за 10 з тютюну (цигарки) 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 13 грн. 10" з тютюну за 1000 шт.

замінити словами і цифрами:

(текст скорочено)

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 5 гривень за 12,5 цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 14 гривень 12,5"; за 1000 шт.

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 8 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14) 2402 20 90 10); 18 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14) 2402 20 90 20)".

12. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (178/96-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 із наступними змінами):

"1) у статті 1 слова і цифри:

(текст скорочено)

2207 Спирт етиловий 19 грн. за 1 л неденатурований з 100-відсоткового концентрацією алкоголю не спирту менш як 80 відсотків об'єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації

2208 Спирт етиловий 19 грн. за 1 л (крім 2208 20) неденатурований з 100-відсоткового концентрацією спирту менш спирту як 80 відсотків об'єму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої

2208 20 Спиртові напої, одержані 19 грн. за 1 л (крім перегонкою виноградного 100-відсоткового 2208 20 12 00, вина або вичавок винограду спирту 2208 20 29 00 - тільки бренді, 2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний)

2208 20 12 00 Коньяк 7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

2208 20 29 00 Тільки бренді 7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту"

замінити словами і цифрами:

(текст скорочено)

2207 Спирт етиловий, 21,5 грн. за 1 л неденатурований, з 100-відсоткового концентрацією спирту 80 спирту об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

2208 Спирт етиловий, 21,5 грн. за 1 л неденатурований з 100-відсоткового концентрацією спирту менш спирту"; як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

2) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:

"з 1 січня 2008 року до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20) (2371а-14) - 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту".

13. У Законі України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; N 33, ст. 430; 2007 р., N 3, ст. 31; N 7-8, ст. 66):

1) у підпункті 6.2.6 пункту 6.2. статті 6 слова та цифри "До 1 січня 2008 року" замінити словами "До 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі";

2) у статті 7:

абзац перший підпункту 7.4.2 пункту 7.4 після слова та цифри "статтею 5" доповнити словами та цифрами "та пункту 11.44 статті 11";

у пункті 7.7:

у підпункті "а" підпункту 7.7.2 слова "у попередньому податковому періоді" замінити словами "у попередніх податкових періодах";

абзац другий підпункту "а" підпункту 7.7.11 замінити двома абзацами такого змісту:

"була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);

мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів)".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) у статті 11:

абзац одинадцятий пункту 11.5 замінити шістьма абзацами такого змісту:

"Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення на митну територію України:

підакцизних товарів;

товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14);

товарів за товарною підпозицією 270900 та товарними позиціями 2710, 2711 згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14);

будь-яких товарів, що здійснюється особою, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення, крім товарів, що ввозяться з метою включення до складу основних фондів такого платника податку за рішенням Кабінету Міністрів України;

будь-яких товарів, що здійснюється суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від встановленого цим Законом".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

у пунктах 11.21 і 11.29 слова і цифри "До 1 січня 2008 року" замінити словами "до 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі";

включити пункт 11.22 такого змісту:

"11.22. Тимчасово до дня вступу України до Світової організації торгівлі зупинити дію статті 8-1 цього Закону";

у пункті 11.44 цифри "2008" замінити цифрами "2009".

14. Пункт 22.13 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"22.13. У 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року та сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду".

15. Частину другу статті 14 Закону України "Про Збройні Сили України" (1934-12) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410) доповнити словами "відповідно до законів з питань оподаткування".

16. У підпункті 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308 із наступними змінами) після слів "сума доходів, отриманих" доповнити словами "у вигляді процентів".

17. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (877-16) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10), а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя".

18. У пункті 3.4 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 із наступними змінами) цифри та слова "1 січня 2008 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2009 року".

19. Установити, що у 2008 році:

1) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

1.1) рентну плату за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):

а) який реалізується у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:

у розмірі 50 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;

у розмірі 40 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;

у розмірі 10 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;

б) який реалізується або використовується у звітному податковому періоді для інших цілей, ніж передбачено у підпункті "а" цього підпункту, в тому числі для формування запасів в підземних сховищах газу:

у розмірі 200 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);

у розмірі 100 гривень за 1000 куб. метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;

1.2) рентну плату за нафту:

у розмірі 1090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;

1.3) рентну плату за газовий конденсат:

у розмірі 1090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.

Протягом 2008 року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньозваженої (за обсягом) ціни однієї тонни нафти на базових умовах поставки (перевалювальний комплекс), що склалася на останньому у звітному (податковому) періоді аукціоні, який проводився у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, на базову ціну однієї тонни нафти 1940,83 гривень без урахування податку на додану вартість.

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, обчислена Міністерством економіки України у звітному (податковому) періоді, нижча ніж така величина, обчислена за вартістю нафти, що склалася в процесі її митного оформлення під час ввезення на територію України з Російської Федерації (далі - митна вартість нафти), або у разі коли у звітному (податковому) періоді аукціони не відбувалися, застосовується коефіцієнт, обчислений за динамікою митної вартості нафти.

Величину коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти обчислює Міністерство фінансів України за даними Державної митної служби України виходячи із середнього рівня митної вартості нафти за звітний (податковий) період та у базовому періоді (з 1 січня по 1 грудня 2006 року).

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного звітного (податкового) періоду Міністерству економіки України.

Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній податковій адміністрації України.

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця);

2) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які надають транспортні послуги з транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;

рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафтопродуктів, що транспортуються;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

Сплата зазначених платежів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу і аміаку та відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України та виходячи з обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органів стягнення за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі під час сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44 із наступними змінами);

3) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115 (115-99-п), застосовується коефіцієнт 2,27;

4) запроваджуються базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1 до розділу II цього Закону, який є його невід'ємною частиною;

5) запроваджуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод згідно з додатком N 2 до розділу II цього Закону, який є його невід'ємною частиною;

6) суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:

газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за 1000 куб. метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за одну тонну;

скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 8 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 250 гривень за одну тонну,

якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

7) для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14) призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України (254к/96-ВР) органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков