Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость"

4.7. У випадках коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з поставки вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. Правила комісійної торгівлі та визначення комісійної винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України. (Абзац перший пункту 4.7 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

У випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збільшення податкових зобов'язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або поставки останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов'язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера.

У разі коли платник податку (далі - повірений) здійснює діяльність з придбання товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок іншої особи (далі - довіритель), датою збільшення податкового кредиту такого повіреного є дата перерахування коштів (поставки в управління цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу) на користь продавця таких товарів (робіт, послуг) або поставки інших видів компенсацій вартості таких товарів (робіт, послуг), а датою збільшення податкових зобов'язань є дата передання таких товарів (результатів робіт, послуг) довірителю. При цьому довіритель не збільшує податковий кредит на суму коштів (вартість цінних паперів, інших документів, що засвідчують відносини боргу), перерахованих (переданих) повіреному, але має право на збільшення податкового кредиту у податковий період отримання товарів (робіт, послуг), придбаних повіреним за його дорученням.

Зазначене правило не поширюється на операції з експортування вживаних товарів за межі митної території України або з імпортування вживаних товарів на митну територію України в межах зазначених договорів, оподаткування яких регулюється відповідними нормами цього Закону. (Абзац четвертий пункту 4.7 статті 4 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 4.7 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 550/97-ВР від 26.09.97, N 169/98-ВР від 04.03.98; в редакції Закону N 977-XIV (977-14) від 15.07.99)

4.8. У разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

У разі коли платник податку здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Для цілей оподаткування згідно з цим Законом векселі (крім податкових векселів), видані або отримані, не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крім податкових векселів.

(Статтю 4 доповнено пунктом 4.8 згідно із Законом N 977-XIV (977-14) від 15.07.99; в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

4.9. Якщо основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей оподаткування як поставка таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки, а для основних фондів групи 1 - за звичайними цінами, але не менше їх балансової вартості.

Правила цього пункту не поширюються на випадки, коли основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому числі в разі викрадення основних фондів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основного фонду іншими способами, внаслідок чого основний фонд не може використовуватися у майбутньому за первісним призначенням.

У разі коли внаслідок ліквідації основного фонду отримуються комплектуючі, складові частини, компоненти або інші відходи, які мають вартість, ліквідація таких комплектуючих, складових частин, компонентів або інших відходів проводиться за правилами, встановленими для ліквідації основного фонду.

(Статтю 4 доповнено пунктом 4.9 згідно із Законом N 977-XIV (977-14) від 15.07.99)

4.10. При наданні послуг із транзитного перевезення (переміщення) товарів (вантажів, пасажирів) митною територією України база оподаткування розраховується виходячи з вартості послуг із такого транзитного перевезення (переміщення), наданих на митній території України (з урахуванням відстані від пункту першого перетину державного кордону України до пункту останнього перетину державного кордону України). (Статтю 4 доповнено пунктом 4.10 згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 4.11 статті 4 виключено на підставі Закону N 2642-IV (2642-15) від 03.06.2005)

Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування

5.1. Звільняються від оподаткування операції з:

5.1.1. поставки вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції роздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими Кабінетом Міністрів України;

5.1.2. поставки (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови; доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України; (Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1460-III (1460-14) від 17.02.2000; дію підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003; дію підпункту 5.1.2 статті 5 відновлено згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004; в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.3. поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках; (Підпункт 5.1.3 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.4. поставки товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, уповноваженому органу державної виконавчої влади, у тому числі легкових автомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством; {Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 463-V (463-16) від 14.12.2006}

5.1.5. поставки послуг з виплати і доставки пенсій із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових виплат (у тому числі ануїтетів) за договорами довгострокового страхування життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм; (Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.6. поставки послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством;

5.1.7. поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, попереднього звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року; (Дію підпункту 5.1.7 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003; в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.8. поставки послуг з охорони здоров'я згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на поставку таких послуг, а також поставки послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на поставку таких послуг; (Підпункт 5.1.8 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003; в редакції Закону N 2772-IV (2772-15) від 07.07.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV (3370-15) від 19.01.2006)

5.1.9. поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років;

{Підпункт 5.1.9 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000; дію підпункту 5.1.9 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей у закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003; дію підпункту 5.1.9 статті 5 зупинено на 2004 рік крім продажу путівок на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" по 1 вересня 2004 року за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004; в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, із змінами, внесеними згідно із Законом N 931-V (931-16) від 13.04.2007}

5.1.10. поставки в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, послуг з:

утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України;

утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених для цього місцях;

харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я;

харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингенту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; (Підпункт 5.1.10 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 550/97-ВРвід 26.09.97)

(Підпункт 5.1.11 пункту 5.1 статті 5 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Підпункт 5.1.12 пункту 5.1 статті 5 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.13. надання послуг з перевезення осіб пасажирським транспортом (крім таксомоторів) у межах населеного пункту, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, визначеної законом.

Це звільнення не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат);

(Підпункт 5.1.13 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.14. поставки культових послуг та поставки предметів культового призначення (крім підакцизних товарів) релігійними організаціями за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України; (Підпункт 5.1.14 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.15. поставки послуг з поховання за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України будь-яким платником податку; (Підпункт 5.1.15 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 169/98-ВР від 04.03.98)

5.1.16. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними, у власність держави. {Абзац перший підпункту 5.1.16 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 463-V (463-16) від 14.12.2006}

Поставка таких товарів при послідуючих операціях оподатковується на загальних підставах; (Підпункт 5.1.16 пункту 5.1 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.17. поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 цього Закону);

орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;

(Дію підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003) (Дію підпункту 5.1.17 статті 5 відновлено згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004) (Підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 1782-IV (1782-15) від 15.06.2004) (Офіційне тлумачення підпункту 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 2-рп/2004 (v002p710-04) від 05.02.2004)

5.1.18. безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.1.19. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування (у тому числі підвали та горища) у багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв;

безоплатної передачі корпоративного права (частки, долі, паю, акції), емітованого переробним підприємством, у власність приватного сільськогосподарського підприємства відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (290/96-ВР);

(Пункт 5.1 статті 5 доповнено підпунктом 5.1.19 згідно із Законом N 550/97-ВР від 26.09.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 977-XIV (977-14) від 15.07.99, N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000) (Дію підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік крім безоплатної приватизації житлового фонду згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003) (Дію підпункту 5.1.19 статті 5 відновлено згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004) (Підпункт 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 1782-IV (1782-15) від 15.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.

Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється:

а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника.

Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках;

(Пункт 5.1 статті 5 доповнено підпунктом 5.1.20 згідно із Законом N 550/97-ВР від 26.09.97; в редакції Законів N 942-XIV (942-14) від 14.07.99, N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000) (Дію підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003) (Дію підпункту 5.1.20 статті 5 зупинено на 2004 рік крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до 1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати згідно із Законом N 1801-IV (1801-15) від 17.06.2004) (Підпункт 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 1782-IV (1782-15) від 15.06.2004)

5.1.21. подання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а", "б" і "е" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства. (Абзац перший підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Під безоплатною передачею слід розуміти поставку товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування особою, яка надає такі товари (послуги). (Абзац другий підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Правила маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, що унеможливлюють продаж або інші види відчуження таких товарів за відсутності такого маркування, та порядок розподілу таких товарів, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України (772-2005-п). (Абзац третій підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Марковані товари, отримані з метою подання благодійної допомоги, які продаються за кошти або інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таку поставку, підлягають конфіскації в доход держави у встановленому порядку. (Абзац четвертий підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 в редакції Законів N 794/97-ВР від 30.12.97, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у господарській діяльності, у тому числі при їх ввезенні (імпортуванні) на митну територію України, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України. {Абзац п'ятий підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, в редакції Закону N 463-V (463-16) від 14.12.2006}

Якщо інші закони встановлюють правила оподаткування благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги, які відрізняються від правил, встановлених цим підпунктом, то діють правила цього підпункту. {Підпункт 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 463-V (463-16) від 14.12.2006}

(Абзац шостий підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Статтю 5 доповнено підпунктом 5.1.21 згідно із Законом N 644/97-ВР від 19.11.97 - набирає чинності з 01.01.98)

5.1.22. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку Державного казначейства України; (Пункт 5.1 статті 5 доповнено підпунктом 5.1.22 згідно із Законом N 977-XIV (977-14) від 15.07.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.23. надання бібліотеками, які знаходяться у державній або комунальній власності, платних послуг з:

комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів);

користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонемент);

тематичного підбору літератури за запитом споживача;

надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок.

(Пункт 5.1 статті 5 доповнено підпунктом 5.1.23 згідно із Законом N 1561-III (1561-14) від 16.03.2000; в редакції Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

5.1.24. операції з поставки неплатником податку на додану вартість культурних цінностей, визначених такими у статті 8-2 цього Закону. {Пункт 5.1 статті 5 доповнено підпунктом 5.1.24 згідно із Законом N 535-V (535-16) від 22.12.2006}

5.2. Звільняються від оподаткування операції з:

5.2.1. поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.

Безпосереднім вважається виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (875-12).

При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому згідно із законодавством.

(Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 550/97-ВР від 26.09.97, N 208/98-ВР від 24.03.98; в редакції Закону N 698/97-ВР від 05.12.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000; в редакції Законів N 1926-III (1926-14) від 13.07.2000, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, N 2960-IV (2960-15) від 06.10.2005)

(Підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 виключено на підставі Закону N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000)

5.2.3. безкоштовної передачі продукції (робіт, послуг) власного виробництва (крім підакцизної) допоміжними сільськими господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, дільницями) будинків-інтернатів та територіальних центрів по обслуговуванню самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів), за умови, що така передача здійснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладів; {Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 463-V (463-16) від 14.12.2006}© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков