Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость"

11.23. На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні (996_004) та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією (996_729):

звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

оподатковуються за нульовою ставкою операції з поставки товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та поставки послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку на додану вартість, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються із бюджету протягом місяця, наступного після подання податкової декларації, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.

Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14).

У разі порушення цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та поставки послуг платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів або виконання робіт та поставки послуг на митній території, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати імпорту таких товарів або виконання робіт і поставки послуг до дати збільшення податкових зобов'язань.

(Пункт 11.23 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-XIV (309-14) від 11.12.98, N 722-XIV (722-14) від 03.06.99, в редакції Закону N 856-IV (856-15) від 22.05.2003)

(Пункт 11.24 статті 11 виключено на підставі Закону N 722-XIV (722-14) від 03.06.99)

(Пункт 11.24 статті 11 виключено на підставі Закону N 1523-III (1523-14) від 02.03.2000)

(Пункт 11.25 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.26 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.27 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.28 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Дію пункту 11.29 статті 11 продовжено до 01.01.2007 року згідно із Законом N 2987-IV (2987-15) від 18.10.2005) (Дію пункту 11.29 статті 11 продовжено до 01.01.2006 року згідно із Законом N 2287-IV (2287-15) від 23.12.2004) (Дію пункту 11.29 статті 11 продовжено до 01.01.2005 року згідно із Законом N 1352-IV (1352-15) від 28.11.2003) 11.29. До 1 січня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до Світової організації торгівлі, зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. {Абзац перший пункту 11.29 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2233-III (2233-14) від 18.01.2001, N 273-V (273-16) від 19.10.2006}

Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.

Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку.

Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України (271-99-п).

{Статтю 11 доповнено пунктом 11.29 згідно із Законом N 1874-III (1874-14) від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

(Пункт 11.30 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.31 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.32 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.33 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.34 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.35 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

(Пункт 11.36 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

11.37. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів, визначених пунктом "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (2097-12), а також операції з поставки цих товарів видавництвам і підприємствам поліграфії на території України. (Абзац перший пункту 11.37 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1300-IV (1300-15) від 20.11.2003)

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до законодавства України.

(Статтю 11 доповнено пунктом 11.37 згідно із Законом N 601-IV (601-15) від 06.03.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року)

11.38. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування операції з виконання робіт та поставки послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або поставки паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, а також операції з поставки книжкової продукції, виробленої в Україні, крім послуг реклами, розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру. (Статтю 11 доповнено пунктом 11.38 згідно із Законом N 601-IV (601-15) від 06.03.2003, в редакції Закону N 1300-IV (1300-15) від 20.11.2003)

(Пункт 11.39 статті 11 втратив чинність у зв'язку із закінченням строку дії Закону N 1240-IV (1240-15) від 23.10.2003)

11.40. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування операції з виконання робіт та поставки послуг суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його валового доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його валового доходу за попередній звітний (податковий) рік. (Статтю 11 доповнено пунктом 11.40 згідно із Законом N 1300-IV (1300-15) від 20.11.2003)

(Пункт 11.41 статті 11 виключено на підставі Закону N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

11.42. Норми пункту 4.5 статті 4 та абзацу третього підпункту 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовуються механізми списання, взаєморозрахунків, реструктуризації та/або часткової оплати на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15).

(Статтю 11 доповнено пунктом 11.42 згідно із Законом N 2711-IV (2711-15) від 23.06.2005)

11.42. Установити, що коли фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності одночасно зареєстрована платником податку на додану вартість і є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, на неї поширюється порядок нарахування та сплати податку на додану вартість відповідно до цього Закону.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, не мають права на нарахування податку, податковий кредит та складання податкових накладних, а також на отримання бюджетного відшкодування.

(Статтю 11 доповнено пунктом 11.42 згідно із Законом N 2771-IV (2771-15) від 07.07.2005)

11.43. Сплата податку на додану вартість при ввезенні рухомого майна для здійснення операцій з ремонту у митному режимі переробки, а також з метою модернізації, провадиться шляхом видачі простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(Статтю 11 доповнено пунктом 11.43 згідно із Законом N 2771-IV (2771-15) від 07.07.2005)

11.44. Тимчасово до 1 січня 2009 року операції з поставки відходів і брухту чорних металів, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування. Перелік (104-2007-п) таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) затверджує Кабінет Міністрів України.

{Статтю 11 доповнено пунктом 11.44 згідно із Законом N 398-V (398-16) від 30.11.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007}

11.45. Тимчасово до 1 січня 2008 року в разі вивезення (експорту) товарів за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не включається до складу податкового кредиту, а відноситься до складу валових витрат платника податку.

{Статтю 11 доповнено пунктом 11.45 згідно із Законом N 398-V (398-16) від 30.11.2006}

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков