Инструкция о проведении исполнительных действий

2.3. Участь у виконавчому провадженні перекладача

2.3.1. У разі потреби під час провадження виконавчих дій державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, що володіє мовами, знання яких необхідні для перекладу. Особі, якій потрібні послуги перекладача, державний виконавець надає строк для його запрошення який не може перевищувати 10 днів. Якщо зазначена особа не забезпечить участі перекладача у визначений строк, то його може призначити своєю постановою (додаток 4) державний виконавець. (Пункт 2.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.3.2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, про що державний виконавець виносить постанову (додаток 3) на підставі кошторису, який повинен подати перекладач. Ця постанова затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Винагорода виплачується в розмірі, не більшому, ніж передбачено Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, державної виконавчої служби, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року N 710 (710-96-п).

2.3.3. Особа, яка запрошується державним виконавцем до участі у виконавчому провадженні, повинна надати документ, який підтверджує, що вона володіє мовами, знання яких необхідні для перекладу.

2.3.4. У разі завідомо неправильного перекладу, а також за відмову виконати обов'язки перекладача особа несе кримінальну відповідальність, про що вона має бути попереджена державним виконавцем. (Пункт 2.3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.4. Залучення понятих до провадження виконавчих дій

2.4.1. Виконавчі дії можуть провадитися в присутності понятих.

Присутність понятих обов'язкова при вчиненні виконавчих дій, пов'язаних із примусовим входженням до нежитлових приміщень і сховищ, в яких зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернене йому в натурі; примусовим входженням до житлових будинків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; примусовим входженням до будинків, квартир та інших приміщень, в яких перебуває дитина, яка має бути передана іншим особам відповідно до рішення суду; при проведенні огляду, арешту, вилученні й передачі майна.

Як поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні громадяни, які не мають особистого зацікавлення в провадженні виконавчих дій і не пов'язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв'язками, підлеглістю чи підконтрольністю. Кількість понятих при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох.

2.4.2. Понятий має право знати, для участі в провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони здійснюються, а також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов'язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час проведення яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій державний виконавець роз'яснює їх права і обов'язки.

2.4.3. Поняті мають право на компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків понятих. Зазначені витрати належать до витрат на проведення виконавчих дій.

Компенсацію громадянам витрат, пов'язаних із виконанням обов'язків понятих, слід проводити із розрахунку середньоденного заробітку за місцем роботи, а громадянам, які не працюють, - із розрахунку середньоденного заробітку, розрахованого за середньомісячною заробітною платою для даної місцевості.

2.5. Підстави та порядок відводу державного виконавця, експерта, спеціаліста та суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання визначаються статтею 17 Закону (606-14). Про відвід державного виконавця, експерта, спеціаліста та суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання виноситься постанова (додатки 20 та 25). {Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

3. Відкриття виконавчого провадження

3.1. Підстави для відкриття виконавчого провадження

Державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа: (Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення, зазначеного в пункті 1.1 цієї Інструкції; (Абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

за заявою прокурора в разі представництва інтересів громадянина або держави в суді;

(Абзац п'ятий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

в інших випадках, передбачених законом.

{Абзац сьомий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

3.2. Місце виконання рішення

3.2.1. Виконавчі дії проводяться державним виконавцем відповідного органу державної виконавчої служби, який розташований:

за місцем проживання, роботи боржника - фізичної особи або за місцезнаходженням його майна;

за місцезнаходженням постійно діючого керівного органу або майна боржника - юридичної особи;

за місцем здійснення певних дій, які зобов'язаний вчинити боржник за відповідним рішенням суду або іншого органу (посадової особи).

Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть учиняти виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу. {Пункт 3.2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

3.2.2. Якщо в процесі виконавчого провадження державному виконавцеві стало відомо, що змінилося місце проживання чи місцезнаходження боржника, місце його роботи або з'ясувалося, що на території, на яку поширюються функції органу державної виконавчої служби, майно боржника, на яке можна звернути стягнення, відсутнє, однак належне боржнику майно перебуває на території іншого органу державної виконавчої служби, то державний виконавець негайно складає про це відповідний акт (додаток 5).

Виконавчий документ разом з копією акта не пізніше наступного дня державний виконавець зобов'язаний надіслати до органу державної виконавчої служби за новим місцем проживання боржника, місцем його роботи чи за місцезнаходженням майна боржника, про що одночасно, в копії супровідного листа, повідомляє стягувача та орган, який видав виконавчий документ. Супровідний лист про направлення виконавчого документа за належністю підписує начальник відповідного органу державної виконавчої служби.

3.2.3. Якщо в процесі виконавчого провадження з'ясувалося, що майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, недостатньо для повного задоволення вимог стягувача, однак майно боржника виявлено на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на таке майно у передбаченому законом порядку за погодженням з начальником органу державної виконавчої служби, якому він підпорядкований, та за умови, якщо стягувач авансує витрати на організацію і проведення виконавчих дій.

Про вчинення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби державний виконавець повідомляє начальника цього органу державної виконавчої служби.

У разі, якщо стягувач не здійснить авансування витрат на організацію і проведення виконавчих дій на території іншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на наявне майно боржника і після розподілу стягнутих коштів, у разі їх недостатності для повного задоволення вимог стягувача, направляє виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням іншого майна боржника.

У разі, якщо боржник та його майно перебувають на території різних адміністративно-територіальних одиниць, органами державної виконавчої служби з метою забезпечення своєчасного і повного виконання рішення можуть створюватись виконавчі групи відповідно до Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 37/5 (z0624-04), зареєстрованого в Мін'юсті України 17.05.2004 за N 624/9223.

Порядок передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17.05.2004 N 38/5 (z0625-04), зареєстрований в Мін'юсті України 17.05.2004 за N 625/9224".

(Пункт 3.2.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Пункт 3.2.4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

3.2.5. Відповідні територіальні органи державної виконавчої служби сприяють державному виконавцеві, який вчиняє виконавчі дії на їхній території.

3.2.6. Виконавчі провадження, підвідомчі відділу та підрозділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби, визначені статтею 20-1 Закону (606-14). (Інструкцію доповнено пунктом 3.2.6 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

3.3. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання

3.3.1. Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки:

виконавчі листи та інші судові документи - протягом трьох років;

(Абзац третій пункту 3.3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

посвідчення комісій по трудових спорах - протягом трьох місяців;

постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;

інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не встановлено законом.

3.3.2. Строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, встановлюються:

для виконання рішень і вироків судів у частині майнових стягнень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а у випадках, коли рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення;

для виконання рішень господарських судів - з наступного дня після набрання рішенням законної сили;

для виконання постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - з дня винесення відповідної постанови;

для виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення.

3.3.3. Щодо інших виконавчих документів строк пред'явлення їх до виконання встановлюється з наступного дня після їх видачі, якщо інше не встановлено законом.

3.3.4. Рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я тощо) можуть бути пред'явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.

Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання встановлюються для кожного платежу окремо.

3.4. Переривання строку давності пред'явлення виконавчих документів до виконання

3.4.1. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються:

пред'явленням виконавчого документа до виконання;

частковим виконанням рішення боржником з підтверджувальними документами про часткове виконання рішення;

надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення. (Пункт 3.4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

3.4.2. Після переривання строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.

У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливістю його повного або часткового виконання строк пред'явлення виконавчого документа до виконання після перерви встановлюється з дня повернення виконавчого документа стягувачу.

3.5. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

3.5.1. Державний виконавець відмовляє в прийнятті до провадження виконавчих документів, строк пред'явлення для примусового виконання яких минув, про що протягом 3 днів з дня надходження державному виконавцю документів виносить відповідну постанову (додаток 6). Копія постанови надсилається або вручається стягувачу, боржнику та органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.

3.5.2. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого листа або іншого судового документа до виконання, має право звернутись із заявою про поновлення пропущеного строку до суду, який видав відповідний документ, або до суду за місцем виконання.

Щодо інших виконавчих документів пропущені строки поновленню не підлягають.

3.6. Прийняття виконавчих документів до виконання

3.6.1. Державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам статті 19 Закону (606-14) та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. (Абзац перший пункту 3.6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

Виконавчі документи, що не відповідають вимогам згаданої статті Закону, а також ті, що повернулися з підприємств, установ, організацій та ін., де провадилися стягнення з заробітку чи інших доходів боржника, як виконані направляються органом державної виконавчої служби до суду чи органу (посадовій особі), що видав даний виконавчий документ. У разі помилкового надходження виконавчих документів (не за територіальністю або підвідомчістю) державний виконавець виносить постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження (додаток 6). (Абзац другий пункту 3.6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

3.6.2. Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження (додаток 7). У постанові державний виконавець установлює строк для добровільного виконання рішення, який не може перевищувати 7 днів, а рішень про примусове виселення - 15 днів, та попереджає боржника про примусове виконання рішення після закінчення встановленого строку зі стягненням з нього виконавчого збору і витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій. При цьому вказується дата виконання.

Копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.

3.6.3. За заявою стягувача, з метою забезпечення виконання рішення про майнові стягнення державний виконавець постановою про відкриття виконавчого провадження вправі накласти арешт на майно боржника (крім коштів) та оголосити заборону на його відчуження. Одночасно з винесенням такої постанови державний виконавець може провести опис і арешт майна боржника в порядку, визначеному Законом (606-14). (Абзац перший пункту 3.6.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Якщо в постанові зазначено потребу опису майна, то копія такої постанови вручається боржнику при проведенні опису майна.

3.6.4. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами начальнику відповідного органу державної виконавчої служби або до відповідного суду в 10-денний строк.

3.6.5. У разі, якщо після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження буде встановлено невідповідність виконавчого документа вимогам пункту 3 частини першої статті 19 Закону (606-14), державний виконавець відкладає проведення виконавчих дій у порядку, установленому статтею 32 Закону, та негайно повідомляє стягувачу про необхідність звернутися до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, про приведення виконавчого документа у відповідність до вимог чинного законодавства. У разі усунення обставин, що стали підставою для відкладення проведення виконавчих дій, державний виконавець продовжує виконання рішення у порядку, установленому Законом. Якщо зазначені обставини до закінчення строку відкладення проведення виконавчих дій стягувачем не усунено, державний виконавець звертається з поданням до начальника органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для прийняття рішення відповідно до вимог Закону.

У разі виявлення невідповідності виконавчого документа вимогам пункту 3 частини першої статті 19 Закону в процесі здійснення перевірки виконавчого провадження в порядку, установленому статтями 8 - 8-3 Закону (606-14), учиняються дії, передбачені абзацом першим цього пункту.

{Інструкцію доповнено пунктом 3.6.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

3.7. Строки здійснення виконавчого провадження

3.7.1. Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строки здійснення виконавчого провадження не поширюються на час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження та на період реалізації арештованого майна боржника. (Пункт 3.7.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

3.7.2. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, то державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного дня після одержання виконавчого документа.

3.8. Відмова у відкритті виконавчого провадження

3.8.1. Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження в разі:

пропуску встановленого строку пред'явлення документів до виконання;

неподання виконавчого документа, зазначеного в пункті 1.1 цієї Інструкції (наприклад, подання судового рішення без виконавчого листа або наказу, у випадках, коли передбачена видача останніх); {Абзац третій пункту 3.8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

помилкового надходження виконавчого документа (не за територіальністю або підвідомчістю); (Абзац четвертий пункту 3.8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили, крім випадків, коли воно в установленому законом порядку допущено до негайного виконання; (Пункт 3.8.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення; (Пункт 3.8.1 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

у разі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 19 Закону (606-14); (Пункт 3.8.1 доповнено абзцом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

наявності інших обставин, передбачених законом, які виключають здійснення виконавчого провадження.

Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові (додаток 6). (Абзац дев'ятий пункту 3.8.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

У разі відмови у відкритті виконавчого провадження на підставі абзацу 7 цього пункту державний виконавець у відповідній постанові роз'яснює стягувачу право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, про приведення виконавчого документа у відповідність до вимог, визначених чинним законодавством. (Пункт 3.8.1 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

3.8.2. Постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена заявником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби або до відповідного суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

(Пункт 3.9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

(Пункт 3.9.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

(Пункт 3.9.2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

3.10. Роз'яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню

3.10.1. У разі, якщо резолютивна частина рішення, викладена у виконавчому документі, є незрозумілою, державний виконавець самостійно чи за поданням сторін виконавчого провадження має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення відповідного рішення чи змісту документа.

Суд, який видав виконавчий документ, зобов'язаний розглянути таку заяву у 10-денний строк з дня її надходження і при необхідності дати відповідне роз'яснення рішення чи змісту документа, не змінюючи їх змісту. Про роз'яснення рішення чи змісту документа або відмову в цьому суд постановляє ухвалу.

(Пункт 3.10.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

3.10.2. У строки здійснення виконавчих дій не враховується термін, з якого державний виконавець звернувся до суду або іншого органу (посадової особи) про роз'яснення рішення до моменту надходження роз'яснення у орган державної виконавчої служби.

3.11. Порядок направлення копій постанов державного виконавця та інших документів виконавчого провадження визначає стаття 27 Закону (606-14).

Порядок видачі документів виконавчого провадження у разі одержання ухвали суду про витребування або вилучення документів виконавчого провадження та в разі проведення виїмки в порядку, установленому Кримінально-процесуальним кодексом України (1001-05, 1002-05, 1003-05) регулює стаття 491 Закону (606-14).

{Інструкцію доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

4. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження

4.1. Добровільне виконання рішень

4.1.1. Державний виконавець, починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитись, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк.

При цьому до отримання відомостей про одержання боржником копії постанови для захисту прав стягувача державний виконавець може вжити заходів щодо забезпечення виконання, передбачені частиною шостою статті 24 Закону (606-14). (Абзац другий пункту 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Постанова про відкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою, зазначеною у виконавчому документі, за умов, передбачених для вручення судових повісток.

У разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, установленому статтею 32 Закону (606-14), та поновлює боржнику строк для добровільного виконання рішення. (Пункт 4.1.1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем у порядку, установленому статтею 24 Закону (606-14), накладено арешт на майно боржника, за погодженням з державним виконавцем боржник має право у строк, установлений для добровільного виконання рішення, реалізувати належне йому майно в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У цьому разі покупець майна боржника повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби в строк, установлений для добровільного виконання рішення. Після внесення покупцем коштів арешт з проданого майна боржника знімається за постановою державного виконавця. (Пункт 4.1.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.1.2. У разі повного добровільного виконання рішення боржником у встановлений для добровільного виконання строк державний виконавець складає про це акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження. (Пункт 4.1.2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.1.3. Якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав рішення, то державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання в межах строку, передбаченого статтею 25 Закону (606-14). (Пункт 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.1.4. У разі відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, забезпечення позовних вимог, стягнення штрафу із засудженого строк для добровільного виконання не встановлюється. (Пункт 4.1.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.1.5. Якщо в установлений строк рішення боржником добровільно не виконано, державний виконавець за наявності іншого виконавчого провадження або зведеного виконавчого провадження щодо даного боржника виносить постанову про об'єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження або про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження. Така постанова виноситься не пізніше наступного дня після закінчення строку для добровільного виконання. (Абзац перший пункту 4.1.5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Наявність або відсутність іншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевіряє за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

(Пункт 4.1 доповнено пунктом 4.1.5 згідно з Наказом Мін'юсту N 43/5 (z0388-03) від 20.05.2003)<© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков