Инструкция о проведении исполнительных действий

4.2. Час провадження виконавчих дій

4.2.1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем в робочі дні не раніше 6-ї години і не пізніше 22-ї години. Конкретний час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дій.

4.2.2. Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні, установлені законодавством, допускається лише в разі, коли зволікання неможливе або в разі, коли вони не можуть бути здійснені в інші дні з вини боржника.

Проведення виконавчих дій у нічний час допускається лише в разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян.

(Пункт 4.2.2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.2.3. Для проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні або в нічний час державним виконавцем виноситься постанова, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби (додаток 3). (Пункт 4.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.3. Відкладення провадження виконавчих дій

(Пункт 4.3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

4.3.2. За наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження, внаслідок чого вони позбавлені можливості використати надані їм Законом (606-14) права, державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача або за заявою боржника, або з власної ініціативи на строк до 10 днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову (додаток 9), про що негайно повідомляє сторони, суд або інший орган, який видав виконавчий документ. (Пункт 4.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.3.3. Постанова про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена начальнику відповідного органу державної виконавчої служби або до суду в 3-денний строк.

4.4. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення (Пункт 4.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

4.4.1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу й порядку виконання. (Пункт 4.4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.4.2. Рішення суду чи іншого органу (посадової особи) про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу й порядку виконання має бути прийнято в 10-денний строк і може бути оскаржено у встановленому порядку. (Пункт 4.4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

4.4.3. За іншими рішеннями відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання не допускаються. (Інструкцію доповнено пунктом 4.4.3 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.5. Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках:

смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони - юридичної особи, якщо установлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

визнання стягувача або боржника недієздатним;

проходження боржником строкової військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;

зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа. При цьому боржник має надати належним чином завірену копію відповідного рішення суду; {Абзац п'ятий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005, в редакції Наказу Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. При цьому боржник має надати письмове повідомлення суду про надходження скарги;

зупинення виконання відповідного рішення посадовою особою, якій законом надане таке право; (Абзац сьомий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

подання до суду позову про виключення майна з опису. При цьому боржник має надати письмове повідомлення суду про порушення провадження за цим позовом. Виконавче провадження з указаної підстави зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з акта опису й арешту; (Абзац восьмий пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, уведеного господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника); (Абзац дев'ятий пункту 4.5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують установлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню до Спеціальних прав запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати; (Пункт 4.5 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

унесення касаційного подання прокурора на рішення суду. При цьому боржник має надати письмове повідомлення суду про внесення вказаного подання; (Пункт 4.5 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, установленому частиною четвертою статті 11 Закону (606-14); (Пункт 4.5 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

виїмки виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, установленому Кримінально-процесуальним кодексом України; (Пункт 4.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; (Пункт 4.5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; (Пункт 4.5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п'ятої статті 181 Сімейного кодексу України (2947-14); (Пункт 4.5 доповнено абзацом шіснадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 102/5 (z1363-05) від 11.11.2005)

унесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15). {Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

4.6. Виконавче провадження може бути зупинено в разі:

звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання; (Абзац другий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

прохання боржника, який проходить строкову службу в складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань;

перебування боржника в тривалому службовому відрядженні;

перебування боржника на лікуванні в стаціонарному лікувальному закладі;

прийняття скарги на дії державного виконавця або на відмову в його відводі; {Абзац шостий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

перебування боржника або стягувача у відпустці за межами населеного пункту, де вони проживають;

призначення експертизи; (Пункт 4.6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

надання сторонам терміну для запрошення перекладача. (Пункт 4.6 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

4.7. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження

4.7.1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження (додаток 10) з підстав, передбачених у пунктах 4.5 та 4.6 Інструкції, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається в 3-денний строк сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ. (Пункт 4.7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.7.2. Виконавче провадження зупиняється:

у випадках смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони - юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво, визнання стягувача або боржника недієздатним - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;

у випадках проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях; прохання боржника, який проходить строкову службу в складі Збройних сил України чи інших передбачених законом військових формувань; перебування боржника у тривалому службовому відрядженні; сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують установлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню до Спеціальних прав запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати; виїмці виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, установленому Кримінально-процесуальним кодексом України; наданню судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; перебування боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі; оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини; перебування боржника або стягувача у відпустці за межами населеного пункту, де вони проживають, призначення експертизи; надання сторонам строку для запрошення перекладача; зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа, - до закінчення існування названих обставин; (Абзац третій пункту 4.7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005, N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

у випадках прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; зупинення виконання відповідного рішення посадовою особою, якій законом надано таке право; подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту; порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, уведеного господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника); унесення касаційного подання прокурора на рішення суду; звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 Закону (606-14); звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання; подання скарги на дії державного виконавця або відмову в його відводі, - до розгляду питання по суті; {Абзац четвертий пункту 4.7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005, N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

у разі внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15), - до закінчення терміну дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". {Пункт 4.7.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

4.7.3. Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом.

4.7.4. Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, зобов'язаний поновити виконавче провадження за власною ініціативою або за заявою стягувача, про що виноситься постанова (додаток 11). Копія постанови про поновлення виконавчого провадження надсилається сторонам та органу (посадовій особі), який прийняв рішення. (Пункт 4.7.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.7.5. Упродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, установленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 Закону (606-14), а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна. Цей строк не входить у строки здійснення виконавчого провадження (за винятком випадків, коли судом було скасовано постанову державного виконавця про зупинення виконавчого провадження). (Пункт 4.7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.7.6. Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилаються до підприємства, установи, організації, які здійснюють реалізацію майна боржника. (Інструкцію доповнено пунктом 4.7.6 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Пункт 4.8 виключено на підставі Наказу Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

4.9. Закінчення виконавчого провадження

4.9.1. Виконавче провадження підлягає закінченню державним виконавцем у випадках:

визнання відмови стягувача від примусового виконання рішення суду; {Абзац другий пункту 4.9.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження; {Абзац третій пункту 4.9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва;

скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; {Абзац п'ятий пункту 4.9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;

закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;

передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи або арбітражному керуючому в разі визнання боржника банкрутом;

фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;

повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;

направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;

повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 Закону (606-14).

4.9.2. Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову (додаток 13), яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ, або за належністю до іншого органу державної виконавчої служби. До копії постанови державний виконавець додає виконавчий документ, який повертається органу, що його видав, або стягувачу або передається за належністю. Копію виконавчого листа державний виконавець залишає у матеріалах виконавчого провадження.

4.9.3. У разі направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби державний виконавець до копії постанови про закінчення виконавчого провадження додає копії постанов про накладення арешту на кошти чи майно боржника, копії документів щодо майнового стану боржника та його доходів.

4.9.4. Постанова про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного органу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.

(Пункт 4.9 в редакції Наказу Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

4.10. Наслідки завершення виконавчого провадження

4.10.1. У разі закінчення виконавчого провадження згідно із статтею 37 Закону (606-14), крім направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби; повернення виконавчого документа стягувачу згідно із статтею 40 Закону; повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадової особи), який його видав, згідно із статтею 40-1 Закону припиняється чинність арешту майна боржника, скасовуються інші здійснені державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку із завершенням виконавчого провадження. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених Законом.

4.10.2. Якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем був накладений арешт на майно боржника, у постанові про закінчення виконавчого провадження (окрім випадків направлення виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби), повернення виконавчого документа стягувачу або повернення виконавчого документа до суду або іншого органу (посадової особи), який його видав, державний виконавець зазначає про скасування арешту, накладеного на майно боржника.

4.10.3. За заявою боржника державний виконавець видає йому додаткові копії постанови, указаної у пункті 4.10.2 цієї Інструкції (z0865-99), для її пред'явлення до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження для зняття арешту з майна.

(Пункт 4.10 в редакції Наказу Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

4.11. Повернення виконавчого документа

(Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.11.1. Виконавчий документ, який прийнятий державним виконавцем до виконання, і за яким стягнення не провадилося або було проведено частково, повертається стягувачеві:

за письмовою заявою стягувача;

якщо в боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, і здійснені державним виконавцем відповідно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

якщо стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, не реалізоване під час виконання рішення, одержати певні предмети, що повинні бути передані йому від боржника згідно з рішенням;

якщо стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій або не здійснює авансування витрат на проведення виконавчих дій, якщо їх авансування передбачено Законом (606-14), незважаючи на попередження державного виконавця про повернення йому виконавчого документа; (Абзац п'ятий пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

якщо в результаті вжитих державним виконавцем заходів неможливо з'ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, місце проживання боржника - фізичної особи (за винятком виконавчих документів, зазначених у частині першій статті 42 Закону (606-14), а також виконавчих документів, за якими мають бути стягнені грошові кошти чи інше майно, та інших виконавчих документів, які можуть бути виконані без безпосередньої участі боржника; (Пункт 4.11 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

якщо в боржника відсутнє майно, яке він за виконавчим документом повинен передати стягувачу, або майно, визначене виконавчим документом, на яке необхідно звернути стягнення з метою погашення заборгованості (крім коштів), і здійснені державним виконавцем відповідно до Закону (606-14) заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними. (Пункт 4.11 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.11.2. Про наявність обставин, зазначених у абзацах третьому - сьомому пункту 4.11.1 цієї Інструкції, державний виконавець складає акт (додаток 5). (Абзац перший пункту 4.11.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Акт має бути перевірений начальником відповідного органу державної виконавчої служби на предмет правильності вказаних у ньому відомостей, у т.ч. чи вжиті державним виконавцем усі необхідні заходи щодо розшуку майна боржника, правильність оформлення опису й оцінки майна з залученням до цього сторін або їх представників, його схоронність на день складання акта тощо. У разі потреби при такій перевірці може бути викликаний і опитаний стягувач, чи немає в нього відомостей щодо наявності в боржника майна, не виявленого державним виконавцем при проведенні опису.

У разі встановлення перевіркою неповноти проведених виконавчих дій, з метою повного виконання рішення начальник органу державної виконавчої служби дає письмову вказівку державному виконавцю про вжиття додаткових заходів для розшуку майна боржника і його реалізації. Така вказівка приєднується до матеріалів виконавчого провадження.

4.11.3. У разі повернення стягувачу виконавчого документа з підстав, зазначених в абзацах другому - сьомому пункту 4.11.1 цієї Інструкції, стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску зі звітом державного виконавця про його використання. (Пункт 4.11.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

4.11.4. Про повернення виконавчого документа і авансового внеску стягувачеві державний виконавець виносить постанову (додаток 14), яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Постанова може бути оскаржена до суду в 10-денний строк.

4.11.5. Повернення виконавчого документа стягувачеві з підстав, передбачених абзацами третім - сьомим пункту 4.11.1 цієї Інструкції, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання в межах строків, установлених пунктом 3.3 цієї Інструкції. (Абзац перший пункту 4.11.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Державний виконавець зобов'язаний роз'яснити стягувачеві наслідки повернення йому виконавчого документа.

4.11.6. Копію виконавчого документа державний виконавець залишає у матеріалах виконавчого провадження. (Інструкцію доповнено пунктом 4.11.6 згідно з Наказом Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

4.11.7. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, та прийняття цієї апеляційної скарги до розгляду.

Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за яким стягувачем є держава, у випадках, передбачених абзацами третім - сьомим пункту 4.11.1 цієї Інструкції, повертається до суду або іншого органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ.

(Інструкцію доповнено пунктом 4.11.7 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков