Инструкция о проведении исполнительных действий

11. Приймання державним виконавцем коштів, видача їх стягувачам та звітність за цими сумами

11.1. Порядок приймання державним виконавцем коштів

11.1.1. Державні виконавці в процесі виконання рішення можуть особисто за квитанційною книжкою приймати кошти від боржників (додаток 30). (Абзац перший пункту 11.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001)

Приймання державними виконавцями коштів у вказаних випадках проводиться тільки за квитанцією встановленої форми .

11.1.2. При прийманні готівки заповнюється квитанція (додаток 30-1) у двох примірниках, що позначені однією серією та номером. Примірники квитанцій підписуються особисто державним виконавцем.

Перший примірник квитанції з позначкою "Примірник 1" залишається у квитанційній книжці державного виконавця. Другий примірник квитанції з позначкою "Примірник 2" видається платнику під його розписку на першому примірнику квитанції.

Жодні виправлення, перекреслення сум, дат або прізвищ платників у квитанціях не допускаються. Два примірники неправильно заповненої квитанції анулюються шляхом написання на них чорнилом "зіпсовано" та залишаються в квитанційній книжці для обліку.

(Пункт 11.1.2 в редакції Наказу Мін'юсту N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001)

11.1.3. Державним виконавцям забороняється отримувати гроші без виписування та видачі квитанції встановленої форми за будь-якими розписками на виконавчих документах, касовими ордерами установ і т.ін.

11.1.4. Отримані за квитанційними книжками суми повинні бути здані державним виконавцем на відповідний депозитний рахунок органу державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після їх отримання. (Абзац перший пункту 11.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Суми, що стягнуті на користь держави після винесення постанови про стягнення виконавчого збору при відсутності витрат на виконання, перераховуються до Державного бюджету України або місцевих бюджетів у порядку, установленому Державним казначейством України, а 10 відсотків (виконавчий збір) - на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби. (Абзац другий пункту 11.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.1.5. До першого примірника квитанції (додаток 30-1) з позначкою "Примірник 1", що залишається у квитанційній книжці, вклеюється відповідна квитанція (ощадбанку чи банку) про отримання коштів. У виконавчому провадженні робиться відмітка про прийняття коштів із зазначенням дати заповнення та номера квитанції. (Пункт 11.1.5 в редакції Наказу Мін'юсту N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001)

11.1.6. Забороняється державним виконавцям проводити видачу та переказ стягнутих ними сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок державної виконавчої служби.

11.1.7. При зарахуванні коштів на депозитний рахунок державний виконавець негайно складає розпорядження чи розрахунок за правилами, викладеними в підрозділі 11.2 цієї Інструкції.

11.1.8. Квитанційні книжки видаються в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції начальникам органів державної виконавчої служби відповідно до потреб. Квитанційна книжка видається державному виконавцю начальником органу державної виконавчої служби за відомістю обліку квитанційних книжок під його розписку в цій відомості з указівкою дати видачі та з якого і до якого номера в книжці містяться квитанції.

11.1.9. Кожна закінчена квитанційна книжка здається державним виконавцем начальнику органу державної виконавчої служби під розписку у відомості обліку квитанційних книжок.

Закінчені квитанційні книжки зберігаються в архіві відповідного органу державної виконавчої служби за правилами зберігання документів суворої звітності.

11.1.10. Правильність ведення квитанційних книжок та своєчасність унесення сум державним виконавцем перевіряються начальником відповідного органу державної виконавчої служби щомісячно.

11.1.11. Нова квитанційна книжка видається державному виконавцю лише після перевірки начальником відповідного органу державної виконавчої служби правильності та повноти внесення стягнутих державним виконавцем коштів на депозитний рахунок державної виконавчої служби. Це проводиться шляхом підрахувань стягнутих державним виконавцем коштів за корінцями квитанційної книжки та звірення цієї суми з сумою, внесеною ним на депозитний рахунок відповідного органу державної виконавчої служби, за відповідними квитанціями про отримання коштів, з випискою органу Державного казначейства та записами в книзі обліку депозитних сум. (Пункт 11.1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.1.12. При здачі справ державний виконавець здає начальнику органу державної виконавчої служби незакінчену квитанційну книжку та квитанції банку про зарахування коштів на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби. (Пункт 11.1.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2. Порядок видачі коштів стягувачам та обліку депозитних сум

11.2.1. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції мають реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам. Розрахунки зі стягувачами з даних рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі.

Для контролю і перевірки стану реєстраційного рахунку і визначення належності коштів ведеться звітність за депозитними сумами державної виконавчої служби.

(Пункт 11.2.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2.2. У органі державної виконавчої служби за кожним рахунком окремо заводиться книга обліку депозитних сум строком на один рік (додаток 31). У книгах обліку депозитних сум записуються всі суми, які рахуються на день їх відкриття в залишку на спеціальних реєстраційних рахунках з обліку депозитних сум.

Книги обліку депозитних сум повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відповідно печаткою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.

(Пункт 11.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2.3. Начальником органу державної виконавчої служби визначається особа, яка здійснює ведення книг обліку депозитних сум та здійснює банківські операції, а також ведення необхідних нарядів банківських документів та розпоряджень державних виконавців.

Особа, що веде депозитний рахунок, щомісячно розшифровує суми, що залишились на 1 число кожного місяця.

11.2.4. Книги обліку депозитних сум не менше одного разу на місяць перевіряються начальником органу державної виконавчої служби шляхом підрахунку та звірення сум, що надійшли та видані, з випискою із спеціального реєстраційного рахунку з обліку депозитних сум чи рахунку в банку, в результаті чого залишок на перше число кожного місяця повинен відповідати залишку депозитних сум на рахунках.

Після перевірки залишку депозитних сум начальник органу робить напис "перевірено" та підтверджує цей напис своїм підписом.

11.2.5. Депозитні суми, які залишились на перше січня нового року на рахунках, переносяться в нові книги з повною назвою кожної окремої суми та вказівкою, кому вона належить. У книгах обліку депозитних сум залишки, які переходять на перше січня нового року, виводяться в графу "залишки".

11.2.6. У міру надходження з органу Державного казначейства чи банку виписок про наявність на спеціальному реєстраційному рахунку з обліку депозитних сум коштів у книги негайно вносяться записи. (Абзац перший пункту 11.2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

При надходженні депозитних коштів особа, що здійснює облік коштів на депозитному рахунку, повинна негайно повідомити начальника органу державної виконавчої служби від якого боржника чи стягувача (у разі, якщо здійснюється авансування витрат або сплата різниці вартості нереалізованого майна, що передається стягувачу в рахунок погашення заборгованості тощо) надійшли кошти і в якій сумі. Начальник органу державної виконавчої служби на виписці з рахунку Державного казначейства України ставить напис "ознайомлений" і печатку органу державної виконавчої служби. (Абзац другий пункту 11.2.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2.7. У разі відсутності відомостей, яким чином провадити виплату коштів, державний виконавець повідомляє стягувачу про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів.

Після цього державний виконавець у разі достатності суми для покриття всіх вимог стягувача готує розпорядження, яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування (видачі) стягувачу, і яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби. Указане розпорядження готується в 2 примірниках, оригінал видається особі, яка веде облік депозитних сум, копія залишається у виконавчому провадженні.

Щодо кожного виконавчого провадження (тобто для кожного стягувача окремо) готується окреме розпорядження.

При складанні розпорядження слід ураховувати, що до визначення стягувачем - фізичною особою шляху отримання ним коштів у розпорядженні не зазначаються засоби видачі (перерахування) коштів.

11.2.8. У разі надходження суми, яка не задовольняє вимог усіх стягувачів, а також при необхідності відрахування виконавчого збору, витрат на виконання, винагороди державним виконавцем складається розрахунок. Даний розрахунок затверджується начальником органу державної виконавчої служби і складається у 2 примірниках, оригінал видається особі, яка веде облік депозитних сум, копія залишається у виконавчому провадженні.

11.2.9. При перерахуванні коштів, які належать стягувачу - юридичній особі, списання коштів із спеціальних реєстраційних рахунків з обліку депозитних сум здійснюється на підставі платіжних доручень, підписаних начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

11.2.10. Якщо у стягувача - фізичної особи є рахунок в установі банку, то в платіжному дорученні обов'язково вказується, на який рахунок слід перерахувати кошти.

11.2.11. При переказі коштів з реєстраційних рахунків поштою начальник відповідного органу державної виконавчої служби підписує доручення, до якого додається перелік стягувачів з указівкою їх адреси та сум переказів.

11.2.12. При списанні коштів із спеціальних реєстраційних рахунків з обліку депозитних сум для виплати належних стягувачам - фізичним особам сум готівкою в платіжному дорученні вказується відповідний рахунок органу.

(Пункт 11.2.13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Пункт 11.2.14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2.15. Платіжне доручення підписуються начальником органу державної виконавчої служби (перший підпис) та особою, яка веде депозитний рахунок служби (другий підпис). (Пункт 11.2.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

11.2.16. Кошти, які внесені на депозитний рахунок державної виконавчої служби, зберігаються:

депозитні суми, які підлягають передачі громадянам, - протягом трьох років;

депозитні суми, які підлягають передачі юридичним особам незалежно від форм власності, - протягом одного року;

аліментні суми у зв'язку з відсутністю відомостей про місцезнаходженням стягувача - протягом трьох років з моменту надходження останньої суми.

11.2.17. Якщо організація або особа, на ім'я якої гроші або цінності внесені на депозит, повідомлена про те, що на її ім'я внесені на депозит гроші або цінності, перебуває за кордоном, то обчислення цих термінів починається з моменту, коли ця організація або особа отримають дозвіл на розпорядження внесених на їх ім'я на депозит грошима або цінностями.

11.2.18. Строк зберігання цих сум обчислюється з дня надіслання стягувачу повідомлення про потребу отримання належних йому коштів.

11.2.19. Ніхто, крім начальника органу державної виконавчої служби або уповноваженої ним особи, який є розпорядником рахунку, не може дати розпорядження про видачу або списання коштів з рахунків.

12. Діловодство державної виконавчої служби

Порядок ведення діловодства в державній виконавчій службі визначається Інструкцією з діловодства в органах державної виконавчої служби (із змінами та доповненнями), затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 5 липня 1999 року N 470/7. (Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

13. Ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

Дані стосовно виконавчих документів, що надійшли до органу державної виконавчої служби, та подальшого виконання відкритих виконавчих проваджень підлягають обов'язковому занесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відповідно до вимог Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

Дані вносять з моменту впровадження автоматизованої системи "Реєстр виконавчих проваджень".

(Інструкцію доповнено розділом 13 згідно з Наказом Мін'юсту N 43/5 (z0388-03) від 20.05.2003)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков