Порядок регистрации и форма трудового договора между работником и физическим лицом


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 260 від 08.06.2001

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за N 554/5745

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208 (z0932-05) від 29.06.2005)

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України”, відповідно до статей 24 і 24-1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року N 429/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Форму трудового договору між працівником і фізичною особою (додається);

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (додається).

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. (Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 208 від 29.06.2005)

4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. N 275/13-76 “Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору”.

Міністр І. Сахань

Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
08.06.2001 N 260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2001 р.
за N 554/5745

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні подати такі документи:

- фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників — паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, — паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, — паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

- особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

4. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою трудового договору реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, що додається. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

5. На підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі, відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір зареєстрований "__" _________ 200_ р. N ____

________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ _________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

6. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП України, про що сторони сповіщають державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

7. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

На підставі цього запису відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір від "__" ____________ 200_ р. N ________

знято з реєстрації "__" ____________ 200_ р.

________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

8. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

9. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

10. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити сторони під розпис щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Начальник Юридичного управління І.О. Тубелець

Затверджено
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
08.06.2001 N 260

ЗРАЗОК

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою

Місто___________ "__" ____________ 200_ р.
Прізвище ________________________________________
Ім'я _____________________________________________
По батькові ______________________________________,
Рік народження ___________________________________
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________
Ідентифікаційний код N _____________________________

Для фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

N ____________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця
Ідентифікаційний код N ___________________________________
Місце проживання _______________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
______________________________________________________
______________________________________________________,
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ______________________________________________
Ім'я ___________________________________________________
По батькові ____________________________________________,
Дата народження _______________________________________
Вид діяльності (професія) ________________________________
Останнє місце роботи ____________________________________
Місце проживання _______________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
______________________________________________________
Ідентифікаційний код N ___________________________________,
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін
______________________________________________________;
(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи
_____________________________________________________
(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати ______________________
_____________________________________________________
(зазначаються докладні характеристики роботи продавця,
_____________________________________________________
водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня
_____________________________________________________
її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю
_____________________________________________________
виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
_____________________________________________________
дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі _______ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з __________________
___________________________________________________
(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються
_______________________________________________
(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання
_______________________________________________
_______________________________________________
(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг
______________________________________________
(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа ____________ Працівник ____________
"___" ________________ 200_ р. "___" __________ 200_ р.

16. Трудовий договір зареєстрований від “__” _______ 200_ р.
за N ________
____________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ _________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами “___” _______ 200_ р.
_______________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням
_______________________________________________
на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа _________ Працівник ________________

18. Трудовий договір від “___” ________ 200_ р. за N ____
знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р.
______________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М.П. ______________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від
"___" __________ 200_ р.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(підстави та копія рішення суду додаються)
_______________________________________________

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа _________ Працівник ______________


Начальник Юридичного управління І.О. Тубелець

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков