Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей)

7.11. Якщо відповідно до законодавства в платника податків, окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів, інших обов'язкових платежів на території територіальної громади за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої територіальної громади, то в органі державної податкової служби, відповідному цій території, такий платник податків зараховується до категорії платників окремих податків.

7.11.1. Зарахування платника податків до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням підрозділів чи об'єктів платника податків, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, здійснюється у порядку, визначеному розділом 9 цього Порядку, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

Уся облікова справа платника окремих податків зберігається у відповідному галузевому підрозділі того органу державної податкової служби, у якому такий платник включений до категорії платників окремих податків.

7.11.2. При надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів або по закінченні бюджетного року платники окремих податків, у яких відсутні об'єкти, ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, у зв'язку з чим такий платник податків був зарахований до категорії платників окремих податків, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового органу виключаються з категорії платників окремих податків відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб.

7.11.3. Органом державної податкової служби, яким платника податків зараховано до категорії платників окремих податків, такому платнику податків може бути видане Повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою N 16-ОПП (додаток 15), строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за формою N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою.

Видачу такого повідомлення відповідний підрозділ органу державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника окремих податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків. Про його видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається в обліковій справі платника окремих податків. Повідомлення не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової служби.

7.11.4. У разі зняття з обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого органу державної податкової служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району чи зарахуванням/виключенням платника податків до/з категорії великих платників тощо, за наявності підстав для зарахування такого платника податків до категорії платників окремих податків органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку одночасно із зняттям з обліку такого платника податків згідно з цим Порядком платник податків зараховується до категорії платників окремих податків такого органу державної податкової служби.

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.11 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби

8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства.

Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід: {Абзац другий пункту 8.1 в редакції Наказу ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

(Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6); {Абзац другий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

(Абзац третій підпункту 8.1.1 пункту 8.1 виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

Якщо стосовно платника податків до Єдиного державного реєстру не внесено запису про прийняття рішення про припинення, заява за формою 8-ОПП органом державної податкової служби не розглядається. Про це орган державної податкової служби інформує платника податків та пропонує йому подати повторну заяву після внесення такого запису до Єдиного державного реєстру. Норми цього абзацу не застосовуються до платників податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру. Такими платниками податків заява за ф. N 8-ОПП має бути подана у 3-денний строк після прийняття рішення про припинення. {Абзац шостий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу ДПА N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Дія цього порядку поширюється на представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття. {Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 428 (z0998-06) від 24.07.2006; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Підпункт 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6); {Абзац другий підпункту 8.1.2 пункту 8.1 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

оригінал довідки за формою N 4-ОПП;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

(Пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік органами державної податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12) за наявності в органі державної податкової служби достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

{Підпункт 8.1.3 пункту 8.1 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.1.4. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та призначення ліквідатора ліквідатор протягом трьох днів від дня прийняття такого рішення зобов'язаний подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його філії та інші відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП;

оригінал довідки за ф. N 4-ОПП;

засвідчену копію постанови Правління Національного банку України про відкликання в банку банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку.

У разі надходження таких документів органом державної податкової служби проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з припиненням платника податків, а також згідно з законодавством проводиться узгодження сум податкового боргу, які існували на дату відкликання банківської ліцензії, та скасування арештів, накладених на активи банку.

{Пункт 8.1 розділу 8 доповнено підпунктом 8.1.4 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007} (Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

8.2. У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою N 8-ОПП (додаток 8) від платника податків;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим.

При отриманні першого з документів про припинення платників податків робиться запис у журналі за формою N 6-ОПП (додаток 6).

8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться перевірка підрозділу, який закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює той орган державної податкової служби, у якому перебуває на обліку юридична особа.

До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізовується, залучаються також органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання органом державної податкової служби документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається керівником органу державної податкової служби на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

{Пункт 8.2 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.3. У разі отримання органом державної податкової служби документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку, підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого органу державної податкової служби та органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи (органи) проводять відповідні заходи у зв'язку з припиненням платника податків. За результатами таких заходів після проведення документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок. Органи державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за результатами відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків надсилають відповідний висновок до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків. Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу державної податкової служби обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків. {Пункт 8.3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою N 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів), які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ обліку та звітності органу державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення відповідальній особі платника податків за умови виконання таких вимог:

наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. У разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення; {Абзац другий підпункту 8.3.1 пункту 8.3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

повернення до органу державної податкової служби оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби;

надання до органу державної податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) платника податків. {Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку в органі державної податкової служби за своїм місцем державної реєстрації (місцем обліку) та одночасно в інших органах державної податкової служби зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, довідку про відсутність заборгованості за формою N 22-ОПП видає такому платнику податків орган державної податкової служби за місцем його обліку лише після отримання від усіх інших органів державної податкової служби, де він зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, висновків про відсутність заборгованості щодо податків, зборів (обов'язкових платежів) у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на територіях, що обслуговуються такими органами державної податкової служби. {Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Така довідка направляється відповідальній особі платника податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою N 8-ОПП. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою N 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки за формою N 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу - платника податків другий примірник довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку юридична особа.

8.3.4. Дані про видачу довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, а відмітки про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб.

Копії довідок за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

8.3.5. Довідки за формою N 22-ОПП та довідки за формою N 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх реєстрації в органі державної податкової служби. {Підпункт 8.3.5 пункту 8.3 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

{Пункт 8.3 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), підставою для зняття їх з обліку в органах державної податкової служби є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації припинення чи рішення суду. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків в разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків. {Абзац перший пункту 8.4 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей (інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ.

Зняття з обліку в органі державної податкової служби відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу. {Пункт 8.4 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Підставою для зняття з обліку в органі державної податкової служби банку, його філії чи іншого відокремленого підрозділу є відомості, отримані згідно з цим пунктом, або документи, які свідчать про внесення до Державного реєстру банків запису про ліквідацію банку, філії чи його представництва, або копія затвердженого Комісією Національного банку України при територіальному управлінні ліквідаційного балансу філії банку та/або Комісією Національного банку України ліквідаційного балансу ліквідованого банку. У разі ліквідації філії банку, якщо банк у цілому ще не ліквідований, застосовуються положення підпункту 8.7.4 пункту 8.7 цього Порядку. {Пункт 8.4 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Якщо після припинення платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків в органі державної податкової служби.

Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, уводяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву органу державної податкової служби по закінченні звітного року.

{Пункт 8.4 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків та на наступний день після спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними карток особових рахунків платника податків), апеляційного узгодження податкових зобов'язань (за даними реєстру податкових повідомлень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), підрозділ обліку та звітності і відповідні підрозділи, які здійснювали перевірку, складають повідомлення про податкові зобов'язання та несплачені податки за формою N 10-ОПП (додаток 10), заповнюючи в такому повідомленні відповідно пункт 1 та пункти 2 і 3, після чого передають його підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань для надсилання комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації платника податків. Копії таких повідомлень передаються до підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у відповідні органи. {Абзац перший пункту 8.5 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

а) стосовно платника податків, який ліквідується, - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків;

в) стосовно фізичної особи - підприємця - така фізична особа;

г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника податків, орган державної податкової служби організовує та планує їх таким чином, щоб повідомлення за формою N 10-ОПП було отримане особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про припинення платника податків. {Пункт 8.5 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Повідомлення за формою N 10-ОПП формуються та направляються платнику податків окремо кожним органом державної податкової служби, у якому платник податків перебуває на обліку, зарахований до категорії платників окремих податків чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень як додаток до відповідного висновку органами державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, направляються до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків. {Пункт 8.5 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі:

неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності; {Абзац другий пункту 8.6 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству;

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням; {Пункт 8.6 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання; {Пункт 8.6 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації платника податків, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них. {Абзац пункту 8.6 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 347 (z0874-01) від 05.09.2001, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков