Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей)

8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність податкових зобов'язань та/або податкового боргу, план реорганізації такого платника податків з органом державної податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) і передає її підрозділу обліку платників податків для надання платнику податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених цим Порядком для випадків ліквідації платників податків.

Платник податків, який реорганізовується та має податкові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за місцем свого обліку:

заяву про припинення платника податків за формою N 8-ОПП (додаток 8);

копію рішення про реорганізацію;

у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу податкових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.

Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою N 8-ОПП. За результатами такого розгляду органом державної податкової служби приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків.

8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) (далі - Закон N 2181), податковий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками податкового органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання податкових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам Закону N 2181.

У цьому випадку платник податків може погасити податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до органу державної податкової служби для його узгодження.

8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, активи якого передані у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до пункту 13.2 статті 13 Закону N 2181 (2181-14), орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до Закону N 2181.

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових зобов'язань, орган державної податкової служби приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків.

8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник.

8.7.4. Податкові зобов'язання та/або податковий борг знятого з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до карток юридичної особи.

Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи.

8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників відповідно до Закону N 2181 (2181-14) згідно з узгодженим планом реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 N 276 (z0843-05), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123.

{Пункт 8.7 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) є надходження хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про належну реєстрацію таких змін. (Преамбула до пункту 8.8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів:

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;

заяви платника податків про зняття з обліку за ф. N 9-ОПП (додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням;

заяви платника податків про взяття на облік за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП із позначкою "Перереєстрація" та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

(Підпункт 8.8.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.8.2. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району, у 20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про зняття з обліку до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за новим місцезнаходженням.

У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.

(Підпункт 8.8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000, N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.8.3. Після отримання органом державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган формує повідомлення про зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 11), у якому зазначає назви органів державної податкової служби за попереднім і новим місцезнаходженням та інформацію про платника податків. Таке повідомлення формується у двох примірниках та надсилається до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням протягом п'яти робочих днів від дня отримання документів або відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання). Про направлення повідомлення за ф. N 11-ОПП робиться позначка у полі "Примітка" в журналі за ф. N 2-ОПП (ф. N 7-ОПП). (Підпункт 8.8.3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.8.4. Після надходження повідомлення про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП або надходження відомостей від державного реєстратора про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків чи подання платником податків заяви про зняття з обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 9-ОПП орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням знімає платника податків з обліку протягом місяця за відсутності обставин, при яких термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до: {Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

закінчення поточного бюджетного року, якщо Законом України про Державний бюджет України на поточний рік передбачено, що при зміні місцезнаходження (місця проживання) сплата визначених законодавством України податків та платежів після перереєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року; (Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

(Абзац третій підпункту 8.8.4 пункту 8.8 вилучено на підставі Наказу ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

закінчення перевірки, якщо перевірка була розпочата або призначена та орган державної податкової служби вже повідомив платника податків про її проведення; {Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до поданих заяв чи декларацій претендує та має право на таке повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав; {Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

завершення процедур апеляційного узгодження сум податкових зобов'язань. {Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Орган державної податкової служби, у якому було продовжено строк перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня отримання відомостей про зміну місцезнаходження з Єдиного державного реєстру чи від платника податків інформує про це орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. У такому інформаційному листі в обов'язковому порядку зазначаються повні облікові дані платника податків, причина продовження строку перебування на обліку платника податків, надається довідка про стан розрахунків платника податків з бюджетом на дату складання такого інформаційного повідомлення, інформація про дати та результати останньої перевірки платника податків, процедури апеляційного оскарження чи порушені кримінальні справи, що наявні на момент зміни місцезнаходження (місця проживання), тощо. Якщо до моменту зняття з обліку платника податків змінилися дані, суми, відомості чи факти, вказані у такому інформаційному повідомленні, або змінилася чи виникла додаткова підстава для продовження строку перебування на обліку платника податків, у 10-денний строк від дня виникнення таких змін органом державної податкової служби, у якому платник перебуває на обліку, має бути сформоване додаткове інформаційне повідомлення та направлене до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням. Інші особливості зняття з обліку платників податків, строк перебування на обліку яких був продовжений, визначені підпунктом 8.8.10 цього пункту. {Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

До зняття платника податків з обліку він сплачує податки і звітує за попереднім місцезнаходженням. (Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

Орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням має самостійно оформити у двох примірниках повідомлення за ф. N 11-ОПП, якщо до зняття платника податків з обліку від органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням не надійшло таке повідомлення. (Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

Дані про надходження (виписку) повідомлення за ф. N 11-ОПП та про зняття з обліку платника податків заносяться до журналу за формою N 6-ОПП. (Підпункт 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб, про що в повідомленні за ф. N 11 - ОПП посадовою особою підрозділу обліку платників податків робиться запис.

Підрозділи з обліку та звітності формують особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді та довідку про недоплату й переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку а також електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний. {Абзац одинадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Один заповнений примірник повідомлення за ф. N 11 - ОПП разом з обліковою справою за весь період існування платника податків (реєстраційною та звітною частиною), електронною копією податкової звітності особових карток платника податків, довідкою про недоплату й переплату платника податків роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, даними про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді та копією акта останньої документальної перевірки платника податків підрозділи, відповідальні за облік платників, у 5-денний термін надсилають органам державної податкової служби за новим місцезнаходженням. Якщо платник податків має податковий борг, до пакета, що передається, додаються документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу. {Абзац підпункту 8.8.4 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

В органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням зберігаються такі документи:

заява за ф. N 9 - ОПП та/або роздруковані органом державної податкової служби відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, щодо реєстрації зміни місцезнаходження; {Абзац чотирнадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

копія супровідного листа;

повідомлення за ф. N 11 - ОПП.

Підрозділи, відповідальні за облік платників податків, по закінченні поточного бюджетного року друкують списки всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та використання в роботі до всіх структурних підрозділів органу державної податкової служби, а також виключають знятих з обліку із загальної кількості платників податків. {Абзац сімнадцятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Підункт 8.8.4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

8.8.5. Після надходження облікової справи орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням платника податків здійснює протягом двох робочих днів взяття його на облік, вносить відповідні зміни до облікової справи. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням проводяться в журналі за ф. N 2-ОПП, ф. N 7-ОПП). (Підпункт 8.8.5 пункту 8.8 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.8.6. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням видає довідку платникові податків за ф. N 4-ОПП, що підтверджує взяття його на податковий облік, та її копії. Така довідка видається замість довідки, виданої за попереднім місцем обліку. {Підпункт 8.8.6 пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.8.7. Місце обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, крім нотаріусів, змінюється у разі зміни місця проживання таких осіб, що пов'язане із зміною адміністративного району.

Місце обліку приватного нотаріуса змінюється у разі, якщо воно не відповідає місцезнаходженню робочого місця нотаріуса або у разі зміни місцезнаходження робочого місця нотаріуса, що підтверджується відповідним повідомленням органу юстиції чи реєстраційним посвідченням приватного нотаріуса.

У разі зміни місця обліку особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, органами державної податкової служби за попереднім місцем обліку та за новим місцем обліку проводяться процедури зняття з обліку / взяття на облік, аналогічні випадкам зміни місця проживання фізичними особами - підприємцями. Такі процедури розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби на підставі повідомлення відповідного державного органу, що реєструє відповідну професійну діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо), або заяви самозайнятої особи за формою N 9-ОПП та/або заяви за формою N 5-ОПП, поданих до відповідних органів державної податкової служби.

{Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.7 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.8.8. Процедури передачі карток особових рахунків та податкових зобов'язань платника податків при знятті з обліку в одному органі державної податкової служби і взятті на облік в іншому визначені розділом 10 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 N 276 (z0843-05), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123. Перед передачею карток особових рахунків підрозділи обліку та звітності органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника податків проводять звірення стану розрахунків такого платника з бюджетом із складанням у трьох примірниках (два примірники для органів державної податкової служби і один - для платника податків) відповідних актів звірки.

{Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.8 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.8.9. У разі неможливості складання документа, передбаченого нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків (наприклад, проведення звірки з платником податків) формується довідка у довільній формі про неможливість складання такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка передається до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків.

Якщо за попереднім місцем перебування на обліку не проводилась планова виїзна перевірка платника податків, то від органу державної податкової служби, у якому платник був знятий з обліку, до органу, у якому платник був узятий на облік, надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась і з яких причин, та надається інформація про позапланові перевірки такого платника податків. {Підпункт 8.8.9 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

{Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.9 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.8.10. Облік платника податків, строк перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним місцезнаходження (місця проживання), що пов'язано із зміною адміністративного району, здійснюється з урахуванням таких особливостей.

За зверненням такого платника податків орган державної податкової служби, в якому він перебуває на обліку, видає нову довідку про взяття на облік платника податків за формою N 4-ОПП замість старої. У новій довідці вказуються відомості про платника податків та строк її дії, що відповідає двадцятому дню, наступному за днем завершення строку перебування на обліку платника податків.

У разі отримання органом державної податкової служби відомостей про внесення будь-яких записів до Єдиного державного реєстру відносно такого платника податків орган державної податкової служби, який отримав такі відомості, зобов'язаний передати ці відомості до органу державної податкової служби, у якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня від дня надходження відповідних відомостей.

Якщо протягом строку, на який продовжено термін перебування на обліку платника податків, приймається рішення про його припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку такого платника податків проводяться та завершуються тим органом державної податкової служби, у якому платник податків перебував на обліку на момент унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. Те саме стосується платника податків, якого визнано банкрутом і щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру. {Абзац четвертий підпункту 8.8.10 пункту 8.8 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної податкової служби, за винятком випадків реорганізації органу державної податкової служби.

У разі, якщо протягом строку, на який було продовжено перебування на обліку платника податків, орган державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням отримує документи про порушення справи про банкрутство такого платника податків, таким органом державної податкової служби має бути призначена та проведена позапланова виїзна перевірка відповідно до пункту 8.2 цього Порядку. До участі в перевірці може бути залучений орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням. {Підпункт 8.8.10 пункту 8.8 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

{Пункт 8.8 розділу 8 доповнено підпунктом 8.8.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

8.9. Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється в порядку, відповідному для платників податків - юридичних осіб. На фізичних осіб - підприємців поширюється дія пунктів 8.1 - 8.8 цього Порядку. Особливістю є лише те, що фізична особа після прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби, у якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: {Абзац перший пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП (додаток 6); {Абзац другий пункту 8.9 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

оригінали документів, що видаються органами державної податкової служби платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою N 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу державної податкової служби, а також завірені органом державної податкової служби копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб - підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо). {Абзац четвертий пункту 8.9 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом чи за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи-підприємця з обліку у відповідному органі державної податкової служби. {Пункт 8.9 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Пункт 8.9 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков