Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей)

8.10. Зняття з обліку платника податків, у разі зарахування його до категорії великих, здійснюється в такому порядку:

Податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків передає до інспекції (підрозділу):

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) із районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді; (Пункт 8.10 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

облікову справу великого платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-01111 (додаток 14);

особові картки великого платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату великого платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки великого платника податків.

Крім цього податковий орган за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, зарахованого до категорії великих. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до банківських установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків.

(Розділ 8 доповнено пунктом 8.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

8.11. Зняття з обліку платника податків у разі виключення його з категорії великих або прийняття рішення про зміну місця обліку у випадках, передбачених підпунктами 3.5.1 та 3.5.2 пункту 3.5 цього Порядку, здійснюється у такому порядку.

Орган державної податкової служби, з якого переводиться платник податків, передає до органу державної податкової служби за новим місцем обліку платника податків такі документи:

роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді;

облікову справу платника податків (реєстраційну та звітну частини) разом з оригіналом повідомлення за формою N 15-ОПП (додаток 14);

особові картки платника податків за поточний рік в електронному вигляді;

довідку про недоїмку і переплату платника податків за станом на дату зняття його з обліку;

копію акта останньої документальної перевірки платника податків;

електронні копії податкових декларацій, розрахунків, звітів платника податків за три звітні роки, включаючи поточний.

Крім цього, орган державної податкової служби за попереднім місцем обліку платника податків надсилає другий примірник повідомлення за формою N 15-ОПП до платника податків, виключеного з категорії великих або стосовно якого змінено місце його обліку. Копії повідомлення за формою N 15-ОПП надсилаються до фінансових установ, у яких відкриті рахунки зазначеного платника податків". {Пункт 8.11 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

8.12. У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративного району, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, процедура зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків:

не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження;

проводиться, якщо змінилось місто (область) чи територія, які обслуговуються органом державної податкової служби, де такий платник податків перебував на обліку на момент державної реєстрації зміни місцезнаходження.

У другому випадку зняття з обліку / взяття на облік великого платника податків здійснюється за загальними процедурами, визначеними цим Порядком. При цьому взяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби, на який покладено функції обслуговування та контролю за великими платниками податків, якщо на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, створений такий орган та якщо щодо такого платника податків прийняте рішення про зарахування його до категорії великих платників податків на території, що відповідає новому місцезнаходженню платника податків, про що направлені повідомлення за формою N 15-ОПП згідно з цим Порядком до дати зняття з обліку платника податків. В інших випадках узяття на облік такого платника податків здійснюється в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням.

{Розділ 8 доповнено пунктом 8.12 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

8.13. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в установах банків, можуть бути зняті з податкового обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.7 цього Порядку. Після зняття з обліку такої установи до органу державної податкової служби, де на обліку перебуває централізована бухгалтерія чи орган, при якому вона створена, надсилається довідка про зняття з обліку платника податків (ф. N 12-ОПП), у якій вказується причина зняття з обліку та зазначається код ЄДРПОУ й назва централізованої бухгалтерії. До довідки додається актуальна копія заяви ф. N 1-ОПП або інформаційний листок, що містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної перевірки. {Розділ 8 доповнено пунктом 8.13 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

8.14. Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що й юридична особа, можуть бути зняті з обліку в порядку, визначеному пунктами 8.1 - 8.8 цього розділу, за відсутності рахунків у фінансових установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо: {Абзац перший пункту 8.14 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету жодного податку, збору, обов'язкового платежу від свого імені чи від імені іншого платника податків;

складання та подання податкової звітності податковим органам;

укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування або сплати їм заробітної плати;

ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку;

відкриття рахунків у фінансових установах. {Абзац шостий пункту 8.14 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу об'єднуються.

(Розділ 8 доповнено пунктом 8.14 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; пункт 8.14 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

8.15. Зняття з податкового обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність здійснюється після їх припинення, розірвання, закінчення їх строку чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку. {Абзац перший пункту 8.15 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Одночасно із зняттям з податкового обліку в одному органі державної податкової служби та взяттям на податковий облік в іншому органі державної податкової служби платника податків, що є інвестором угоди чи відповідальною особою - учасником договору, здійснюється і зміна місця перебування на податковому обліку відповідної угоди про розподіл продукції чи договору про спільну діяльність.

(Розділ 8 доповнено пунктом 8.15 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

9. Особливості обліку платників податків у розрізі окремих видів податків

9.1. Як платники того чи іншого виду податку, юридичні особи (відокремленого підрозділу), фізичні особи (в тому числі підприємці) ставляться на облік органами державної податкової служби з урахуванням рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників відповідних податків, які розробляються галузевими управліннями Державної податкової адміністрації України та затверджуються її Головою. (Пункт 9.1 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

9.2. Платник податків зараховується органами державної податкової служби до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням його підрозділів, земельних ділянок, родовищ корисних копалин, джерел забруднення навколишнього природного середовища, об'єктів рухомого або нерухомого майна, транспортних засобів, гастрольних заходів тощо, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж платник податків. {Розділ 9 доповнено пунктом 9.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

10. Порядок передання реєстраційних відомостей до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб

10.1. Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.1.2. Ведуть облік платників податків.

10.1.3. У день взяття платника на облік дані з заяв заносяться до Єдиного банку про платників податків юридичних осіб та до Реєстру фізичних осіб, передаються до органів державної податкової служби вищих рівнів та фіксуються в журналах за ф. N 2-ОПП і за ф. N 7-ОПП. Після взяття на облік протягом 5 робочих днів формують облікові справи платників податків. (Підпункт 10.1.3 пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

10.1.4. Формують і передають "Звіт обліку платників" (терміни встановлюють органи державної податкової служби обласного рівня).

10.2. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції:

10.2.1. Ведуть Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстр фізичних осіб.

10.2.2. Забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за місцезнаходженням платника з Державною податковою адміністрацією України.

10.2.3. Накопичують зміни й доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо платників податків.

10.3. Державна податкова адміністрація України:

10.3.1. Забезпечує ведення Єдиного банку даних про платників податку юридичних осіб та ДРФО.

10.3.2. Накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.

10.4. Органи державної податкової служби організовують взаємодію й обмін інформацією з фінансовими органами, органами Державного казначейства, Національним банком, Державним комітетом статистики, Державною митною службою, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури або центральними органами виконавчої влади.

11. Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців

(Назва роділу 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

11.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової служби з обліку платників податків повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців органами державної податкової служби після здійснення їх державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи статутних документів. (Підпункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

(Підпункт 11.2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

(Підпункт 11.3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

11.2. Підрозділи органу державної податкової служби:

стосовно платників податків, якими не подано в зазначені терміни звіти, декларації, у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму податкового зобов'язання, проводять роботу з узгодження податкового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи із скорочення податкового боргу з використанням права податкової застави, адміністративного арешту активів, стягнення та інші заходи.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні документальної перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, відповідальних та афілійованих осіб.

(Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

11.3. Якщо підрозділом з оподаткування юридичних/фізичних осіб, підрозділом примусового стягнення податків, підрозділом податкового аудиту або іншим підрозділом органу державної податкової служби встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, всі отримані відомості про платника податків (у тому числі й про фактичне місцезнаходження) та про допущені порушення податкового законодавства й суму податкового боргу передаються цим підрозділом до підрозділів з обліку платників податків. (Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

11.4. Щодо кожного платника податків, за яким виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозділи з обліку платників податків або інші підрозділи органу державної податкової служби готують та передають підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника податків оформляється один окремий запит незалежно від кількості порушень та несплачених видів податків. До Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб відповідного рівня вносяться дані про подання запиту.

До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків, інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне місцезнаходження), про допущені порушення податкового законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб).

(Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001) Якщо запит щодо встановлення місцезнаходження платника податків подається у зв'язку з поверненням до органу державної податкової служби довідки про взяття на облік чи у зв'язку з відсутністю платника податків на обліку у органах державної податкової служби, до матеріалів, що передаються до підрозділу податкової міліції, включаються: інформація про причини направлення запиту, всі наявні відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації (перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про відкриті/закриті рахунки, інформація про засновників та відповідальних осіб тощо). {Пункт 11.4 розділу 11 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

11.5. Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділи податкової міліції надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено відсутність за місцезнаходженням юридичної особи, яка включена до Єдиного державного реєстру, то підрозділи з обліку платників податків до відповідного державного реєстратора (органу державної реєстрації) надсилають повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою N 18-ОПП (додаток 17). Копія такого повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою N 19-ОПП (додаток 18). {Абзац другий пункту 11.5 розділу 11 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007} (Пункт в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

(Підпункт 11.8 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

(Розділ 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

12. Прикінцеві положення

12.1. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

12.2. З метою контролю за оподаткуванням взятих на облік платників податків та особливостей організації встановлення місцезнаходження платників податків у розрізі окремих видів податків органи державної податкової служби, які ведуть облік платників, складають і надсилають до органів державної податкової служби вищих рівнів зведений звіт обліку платників податків.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков