Правила Национальной системы массовых электронных платежей

Розділ II. Основні засоби НСМЕП

Глава 1. Загальні положення


1.1. Діяльність НСМЕП забезпечується та регулюється такими засобами:

організаційною структурою;

АПК;

нормативною базою.

Глава 2. Організаційна структура,

АПК та нормативна база НСМЕП

2.1. Організаційна структура НСМЕП - це сукупність визначених Платіжною організацією суб'єктів, їх функцій, прав і обов'язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП.

До складу НСМЕП входять:

Платіжна організація;

члени НСМЕП;

учасники НСМЕП.

2.2. Загальні засади діяльності, організаційна структура Платіжної організації та порядок забезпечення виконання нею своїх функціональних обов'язків визначаються внутрішніми документами Платіжної організації.

2.3. Членами НСМЕП є емітенти та еквайри.

2.4. Учасниками НСМЕП є:

розрахунковий банк НСМЕП (далі - розрахунковий банк);

ГПЦ;

РПЦ;

БПЦ;

технічні еквайри (еквайрингові компанії);

підприємства торгівлі та сфери послуг (далі - торговці);

держателі платіжних карток (далі - держателі карток).

2.5. Розрахунковим банком може бути уповноважений Платіжною організацією банк-резидент або Національний банк.

Банк, що виконує функції розрахункового банку, визначає Платіжна організація.

2.6. Юридичних осіб, які виконують функції ГПЦ, РПЦ, БПЦ та технічних еквайрів, визначає Платіжна організація.

Юридичними особами, які забезпечують виконання функцій БПЦ, можуть бути як члени, так і учасники НСМЕП.

2.7. Склад АПК, основні функції його складових компонентів та загальний порядок їх використання визначаються документами Платіжної організації щодо АПК та порядку застосування його компонентів.

2.8. Нормативна база НСМЕП - це документи, які визначають нормативні та технологічні вимоги, а також методичні положення щодо діяльності НСМЕП і функціонування АПК, до яких належать:

нормативні та методичні документи щодо діяльності Платіжної організації, а також членів та учасників НСМЕП (інструкції, положення, правила, порядки, регламенти тощо);

технологічні документи щодо функціонування АПК;

Правила.

Перелік документів Платіжної організації, за допомогою яких забезпечується діяльність НСМЕП, наведено в реєстрі нормативних, методичних та технологічних документів НСМЕП, який ведеться Платіжною організацією.

2.9. Взаємовідносини між Платіжною організацією, членами та учасниками НСМЕП будуються на договірних засадах. Умови договорів між ними мають відповідати законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, нормативним документам НСМЕП.

Якщо до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, нормативних документів НСМЕП чи Правил уносяться зміни, які впливають на укладені між Платіжною організацією, членами та/або учасниками НСМЕП відповідні договори, то між ними мають бути укладені додаткові угоди до чинних договорів, що враховуватимуть зазначені зміни.

Розділ III. Основні функції, обов'язки та права Платіжної організації

Глава 1. Функції та обов'язки Платіжної організації

1.1. Платіжна організація зобов'язана виконувати такі функції:

визначати, формувати, уносити зміни та забезпечувати розвиток нормативної бази НСМЕП і здійснювати нагляд за її виконанням тими членами та учасниками НСМЕП, з якими вона має договірні відносини, а також розповсюджувати на визначених нею умовах нормативні документи НСМЕП і зміни до них; визначати, формувати та забезпечувати діяльність та розвиток організаційної структури НСМЕП;

визначати принципи побудови АПК, технічні вимоги до його компонентів і забезпечувати їх розроблення, випробування, впровадження та розвиток;

визначати типи та характеристики карток НСМЕП, узгоджувати дизайн карток перед початком їх емісії, забезпечувати організацію їх виробництва та підготовку до використання (системну ініціалізацію та персоналізацію);

визначати типи платіжних додатків і правила виконання операцій за ними;

забезпечувати генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації;

визначати порядок проведення взаєморозрахунків і формування відповідних складових страхового фонду з покриття ризиків невиконання міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток НСМЕП (далі - страховий фонд НСМЕП), а також розраховувати їх обсяг;

визначати типи комісійних, порядок їх розрахунку та розподілу, а також розміри відповідних складових загальносистемних комісійних (для певних фінансових операцій);

визначати перелік основних тарифів за виконання важливих процедур і надання послуг та/або встановлювати/узгоджувати їх розміри;

визначати правила організації безпеки в НСМЕП і забезпечувати нагляд за їх виконанням;

визначати ризики та методи управління ризиками в НСМЕП;

визначати порядок формування та використання страхового фонду НСМЕП і здійснювати нагляд за його використанням;

визначати види обмежень, а також встановлювати системні обмеження щодо проведення операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП і забезпечувати їх використання;

визначати правила організації захисту інформації в НСМЕП і забезпечувати нагляд за їх виконанням;

надавати членам та учасникам НСМЕП вільний доступ до потрібної їм інформації, що не становить комерційної таємниці, щодо компонентів АПК, які мають свідоцтва на право їх застосування, та діяльності у НСМЕП;

визначати порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань, а також сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань;

здійснювати адміністративне керування НСМЕП;

приймати рішення щодо можливості членства та/або відповідної участі в НСМЕП юридичних осіб і забезпечувати укладання відповідних договорів та надання ліцензій;

приймати рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності в НСМЕП її члена або учасника - юридичної особи;

представляти НСМЕП у зовнішніх відносинах;

визначати маркетингову політику щодо розвитку НСМЕП і забезпечувати її проведення;

формувати фонди для забезпечення діяльності та подальшого розвитку НСМЕП;

виконувати інші функції, передбачені Правилами, а також іншими документами НСМЕП.

Глава 2. Права Платіжної організації

2.1. Платіжна організація має право:

визначати, формувати та вносити зміни до Правил та інших нормативних документів НСМЕП;

здійснювати контроль за виконанням членами та учасниками НСМЕП договірних зобов'язань перед Платіжною організацією;

припинити дію наданого права (дозволу, ліцензії тощо) щодо виконання членом або учасником НСМЕП відповідних функцій у разі порушення ним умов дозволу, ліцензії тощо;

обмежити або припинити діяльність у НСМЕП її члена або учасника - юридичної особи у випадках, обумовлених Правилами;

доручати (делегувати) визначеним нею членам(учасникам) НСМЕП або іншим юридичним особам виконання визначених нею окремих функцій;

установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;

здійснювати/замовляти розроблення та впроваджувати додаткові (модифіковані) платіжні та інші додатки;

вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані членом(учасником) НСМЕП Платіжній організації та/або іншому члену (учаснику) НСМЕП;

установлювати тарифи на послуги Платіжної організації.

Розділ IV. Основні функції членів та учасників НСМЕП

Глава 1. Основні функції члена НСМЕП


1.1. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або еквайра.

1.2. Емітент НСМЕП зобов'язаний виконувати такі функції:

забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується виконання його функціональних обов'язків;

сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у порядку, визначеному Платіжною організацією;

своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП згідно з договірними зобов'язаннями;

здійснювати якісне обслуговування клієнтів згідно з договірними зобов'язаннями, а також держателів емітованих ним платіжних карток;

визначати та встановлювати в межах своїх повноважень відповідні комісійні та обмеження (ліміти) за операціями із застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також інформувати держателів платіжних карток про їх зміну;

забезпечити конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;

надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;

забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

здійснювати інформаційне обслуговування емітованих ним платіжних карток та операцій за ними;

інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами Платіжної організації.

1.3. Еквайр НСМЕП зобов'язаний виконувати такі функції:

забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів АПК, за допомогою яких забезпечується виконання його функціональних обов'язків;

сформувати та підтримувати складові страхового фонду НСМЕП у порядку, визначеному Платіжною організацією;

своєчасно проводити розрахунки з членами та учасниками НСМЕП згідно з договірними зобов'язаннями;

здійснювати якісне обслуговування торговців згідно з договірними зобов'язаннями, а також держателів платіжних карток;

визначати та встановлювати в межах своїх повноважень відповідні комісійні за операціями із застосуванням платіжних карток, перелік своїх послуг та тарифи на них, а також завчасно інформувати держателів платіжних карток і торговців про їх зміну;

забезпечити конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;

надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;

забезпечити розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

здійснювати інформаційне обслуговування торговців та операцій за платіжними картками;

інші функції, визначені законодавством України та нормативними документами Платіжної організації.

Глава 2. Основні функції учасників НСМЕП

2.1. Розрахунковий банк зобов'язаний виконувати такі функції:

відкривати та вести відповідні рахунки, потрібні для проведення розрахунків між учасниками клірингу за операції, які виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП і включені до клірингу (далі - розрахунки між учасниками клірингу);

приймати клірингові вимоги від ГПЦ і проводити розрахунки між учасниками клірингу відповідно до регламенту НСМЕП;

обліковувати і використовувати згідно з порядком, визначеним Платіжною організацією, та умовами укладених договорів кошти складових страхового фонду НСМЕП, а також інформувати Платіжну організацію та відповідних учасників клірингу про використання відповідних коштів складових страхового фонду НСМЕП за відповідний період і необхідність виконання пов'язаних з цим зобов'язань;

здійснювати контроль за своєчасним формуванням і поповненням членами НСМЕП відповідних складових страхового фонду згідно з порядком, визначеним Платіжною організацією, та умовами укладених договорів і надавати Платіжній організації, відповідним членам НСМЕП і ГПЦ інформацію про порушення зазначеного порядку;

здійснювати контроль за своєчасним поверненням членами НСМЕП позик із загального гарантійного фонду Платіжної організації відповідно до нормативних документів НСМЕП та умов договору з Платіжною організацією;

брати участь разом з Платіжною організацією в управлінні ризиками за розрахунками між учасниками клірингу;

виступати гарантом завершення розрахунків між учасниками клірингу як за рахунок використання коштів страхового фонду НСМЕП, так і шляхом кредитування учасників клірингу згідно з порядком, визначеним відповідними нормативно-правовими актами Національного банку та умовами взаємних договорів;

інформувати Платіжну організацію та ГПЦ про результати розрахунків між учасниками клірингу згідно з регламентом НСМЕП;

визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;

забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;

брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

виконувати інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП.

2.2. ГПЦ зобов'язаний виконувати такі функції:

забезпечувати оперативне керування АПК і безпекою НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечувати збирання, сортування, інформаційне оброблення та зберігання відповідних міжбанківських трансакцій системи;

забезпечувати обмін інформацією з РПЦ, БПЦ та розрахунковим банком;

забезпечувати цілодобову безперебійну авторизацію міжбанківських операцій з використанням карток НСМЕП за умови цілодобової роботи їх емітентів та наявності зв'язку з ними;

забезпечувати маршрутизацію запитів до емітентів на авторизацію та ведення таблиць маршрутизації інших РПЦ;

обліковувати членів та учасників НСМЕП, емітовані картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали, які включені в роботу АПК;

виконувати кліринг, формувати та передавати до розрахункового банку документи на переказ (клірингові вимоги) для проведення взаєморозрахунків між членами та відповідними учасниками НСМЕП;

формувати та подавати Платіжній організації, членам та відповідним учасникам НСМЕП потрібну звітність та інформаційні виписки за результатами клірингу;

забезпечувати підтримку бази даних членів та учасників НСМЕП та формування потрібних форм звітності для них згідно з умовами укладених договорів;

надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до умов укладених договорів;

забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;

визначати перелік своїх послуг, що надаються членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;

брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

виконувати функції регіонального процесингового центру для того регіону, в якому він розташований (у разі потреби);

виконувати інші функції, визначені законодавством України та нормативними документами НСМЕП.

2.3. РПЦ зобов'язаний виконувати такі функції:

забезпечувати підтримку оперативного керування АПК і безпеки НСМЕП у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, забезпечувати збирання, сортування, оброблення та зберігання відповідних міжбанківських трансакцій;

забезпечувати збирання, зберігання та передавання до ГПЦ потрібної інформації щодо нештатних ситуацій у відповідних членів та учасників НСМЕП;

забезпечувати передавання відповідним емітентам міжбанківських трансакцій для акцептування та збирання підтверджень (акцептів) цих трансакцій від емітентів;

забезпечувати формування та звіряння нетто-позицій відповідних членів НСМЕП, а також надсилання звірених нетто-позицій до ГПЦ і скоригованих нетто-позицій до відповідних членів НСМЕП;

забезпечувати згідно з регламентом НСМЕП і відповідно до умов укладених договорів безперебійне та якісне інформаційне обслуговування членів та учасників НСМЕП, що підключені до нього, та надання їм необхідних послуг;

обліковувати членів та учасників НСМЕП, яких він обслуговує, емітовані ними картки, модулі безпеки (SAM та HSM) і термінали цих членів та учасників НСМЕП, які включені в роботу АПК;

забезпечувати підтримку бази даних щодо відповідних членів та учасників НСМЕП і формування потрібних форм звітності для них;

надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до укладених договорів;

забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до укладених договорів;

визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації, членам та учасникам НСМЕП для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них;

брати участь та забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією;

виконувати інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативними документами НСМЕП.

2.4. Перелік функцій кожного окремого БПЦ визначається умовами укладених договорів з Платіжною організацією та емітентами та/або еквайрами, яких він обслуговує. Зокрема, БПЦ може виконувати такі функції:

здійснювати інформаційне обслуговування кожного з емітентів та/або еквайрів шляхом виконання делегованих йому функцій (повноважень);

визначати перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації та відповідним емітентам та/або еквайрам для забезпечення їх діяльності, а також встановлювати (у межах своїх повноважень) тарифи на них.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков