Правила Национальной системы массовых электронных платежей

2.5. Технічний еквайр зобов'язаний виконувати такі функції:

створювати та обслуговувати мережу терміналів (банкоматів) для обслуговування платіжних карток НСМЕП;

забезпечувати згідно з Правилами та відповідно до умов укладених договорів безперебійне та якісне обслуговування членів і учасників НСМЕП, надавати консультативну допомогу в нестандартних ситуаціях відповідно до умов укладених договорів;

забезпечувати конфіденційність інформації відповідно до умов укладених договорів;

виконувати інші функції, визначені цими Правилами та іншими нормативними документами НСМЕП.

2.6. Торговець зобов'язаний виконувати такі функції:

обслуговувати держателів платіжних карток у межах гарантованого еквайром(ами) переліку послуг;

створювати умови обслуговування держателів платіжних карток, що забезпечують збереження їх конфіденційної інформації (ПІН);

надавати держателям карток повний набір товарів та послуг за цінами, що не перевищують ціни на них під час розрахунків готівкою;

перевіряти платіжні картки на їх відповідність установленим вимогам щодо обов'язкових реквізитів;

на вимогу еквайра(ів) подавати копії документів за операціями із застосуванням платіжних карток.

Розділ V. Порядок оформлення членства/участі в НСМЕП

Глава 1. Порядок вступу членів до НСМЕП


1.1. Вступ юридичної особи до НСМЕП як члена відбувається шляхом укладання ним відповідного договору з Платіжною організацією, передбаченого Правилами.

1.2. Член НСМЕП може виконувати функції емітента та/або еквайра з виконанням цих функцій у повному обсязі або з делегуванням іншим членам/учасникам НСМЕП частини цих функцій щодо інформаційного обслуговування держателів карток та/або торговців. Перелік функцій щодо інформаційного обслуговування, які дозволяється делегувати іншим членам/учасникам НСМЕП, визначається Платіжною організацією.

Основні функції, обов'язки, права та відповідальність члена НСМЕП і орієнтовний перелік зразків договорів, які необхідно укласти юридичній особі для та після вступу до НСМЕП, та вимоги Платіжної організації до їх структури та змісту визначаються документами Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.

1.3. Для вступу до НСМЕП юридична особа подає Платіжній організації такі документи:

заяву про вступ до НСМЕП;

копію банківської ліцензії Національного банку або документа на право надання відповідних фінансових послуг (для небанківської установи).

Платіжна організація в місячний строк з дня одержання вищезазначених документів розглядає їх і вирішує питання про укладання або відмову в укладанні з нею договору про вступ до НСМЕП.

Термін подання юридичною особою підписаного нею проекту договору з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП обмежується місячним строком, що відлічується з дня відправлення Платіжною організацією до цієї юридичної особи листа з дозволом на укладання договору про вступ до НСМЕП. Цей дозвіл анулюється, якщо протягом зазначеного строку до Платіжної організації НСМЕП не надійде підписаний юридичною особою проект договору.

У разі відмови в прийнятті юридичної особи до НСМЕП Платіжна організація протягом місяця з дати одержання від юридичної особи заяви про вступ до НСМЕП письмово повідомляє її про причини відмови.

1.4. Датою вступу юридичної особи до НСМЕП є дата підписання договору про її вступ до НСМЕП.

Глава 2. Порядок вступу учасників до НСМЕП

2.1. Вступ до НСМЕП юридичних та фізичних осіб (оформлення участі в НСМЕП як учасників) відбувається шляхом укладання ними відповідних договорів, передбачених Правилами. Основні функції, обов'язки, права та відповідальність учасників НСМЕП і орієнтовний перелік зразків договорів, які слід укласти учасникам НСМЕП, та вимоги Платіжної організації до їх структури та змісту визначаються документами Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в ній.

2.2. Якщо учасники НСМЕП є структурними підрозділами однієї юридичної особи, то взаємовідносини між ними повинні будуватись згідно з внутрішніми розпорядчими документами цієї юридичної особи, які повинні відповідати вимогам Правил та нормативних і технологічних документів НСМЕП.

2.3. Оформлення участі в НСМЕП розрахункового банку проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про обслуговування членів НСМЕП за операції, що виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП, а також про використання страхового фонду НСМЕП.

2.4. Оформлення участі в НСМЕП ГПЦ проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про:

умови надання йому Платіжною організацією програмних засобів;

зобов'язання та відповідальність щодо виконання режиму роботи та регламентів НСМЕП;

надання повноважень з оперативного керування системою.

2.5. Оформлення участі в НСМЕП РПЦ проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про умови надання Платіжною організацією програмних засобів із зазначенням зобов'язань та відповідальності щодо виконання режиму роботи та регламентів НСМЕП.

2.6. Оформлення участі в НСМЕП БПЦ проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про умови участі із зазначенням зобов'язань та відповідальності щодо виконання режиму роботи і регламентів НСМЕП та якості надання послуг членам НСМЕП.

2.7. Оформлення участі в НСМЕП технічного еквайра проводиться шляхом укладання ним відповідних договорів з Платіжною організацією про умови участі та організації безпеки під час використання ним програмно-технічних засобів, що забезпечують виконання його функцій у НСМЕП.

2.8. Оформлення участі в НСМЕП торговця проводиться шляхом укладання ним договору з еквайром про обслуговування торговця і виконання розрахунків з ним за операції, які здійснені між торговцем і клієнтами із застосуванням платіжних карток.

Для забезпечення технологічного, інформаційного обслуговування торговельних терміналів торговець також може укладати відповідні договори з технічними еквайрами.

Торговець самостійно вибирає еквайра, з яким він укладає договір. У цьому разі необов'язково, щоб саме в цьому банку торговець мав відкриті поточні рахунки. Торговець може укладати договори та співпрацювати з різними еквайрами (технічними еквайрами) одночасно. Кожний торговельний термінал повинен інформаційно обслуговуватися лише тим еквайром (технічним еквайром), який зареєстрував цей термінал у відповідній АКС.

2.9. Оформлення участі в НСМЕП держателя платіжної картки (фізичної чи юридичної особи) проводиться шляхом укладання ним договору з емітентом про відкриття рахунків, видачу карток та умови здійснення операцій за ними.

2.10. Процедури оформлення участі в НСМЕП вищезазначених учасників та виконання ними підготовчих робіт щодо забезпечення роботи в НСМЕП визначаються документами Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.

2.11. Договори, що укладаються учасниками НСМЕП, складаються, як правило, у двох примірниках. На вимогу однієї із сторін кількість примірників договору може бути більшою.

Розділ VI. Порядок застосування компонентів АПК

Глава 1. Загальні положення


1.1. До складу АПК входять компоненти програмного забезпечення та устаткування, що забезпечують оброблення даних, захист електронної інформації та телекомунікаційний зв'язок. Розроблення та постачання окремих компонентів АПК виконується як Платіжною, так і сторонніми організаціями.

1.2. Платіжна організація визначає вимоги до:

складу компонентів АПК, їх функціональності та правил взаємодії між ними;

порядку розроблення та застосування компонентів АПК;

забезпечення захисту інформації в НСМЕП;

порядку та обсягу проведення випробувань компонентів та надання свідоцтв на право їх застосування в НСМЕП;

порядку інсталяції та заміни компонентів;

підключення компонентів до підсистеми телекомунікацій;

порядку обліку та заміни версій програмного забезпечення.

1.3. Платіжна організація проводить перевірку компонентів АПК [прикладного програмного забезпечення для АКС і процесингових центрів, терміналів, банкоматів, електронних контрольно-касових апаратів (далі - ЕККА), комп'ютерно-касових систем (далі - ККС)], що мають використовуватись у системі її членами та учасниками відповідно до вимог, які сформульовані нею, і видає постачальникам/розробникам відповідні свідоцтва, що дають право на застосування їх продукції у НСМЕП.

1.4. Платіжна організація веде облік продукції, що отримала свідоцтво на право її використання в НСМЕП, і надає цю та іншу необхідну для роботи в системі інформацію членам та учасникам НСМЕП, іншим юридичним особам, що планують стати членами або учасниками НСМЕП.

1.5. Платіжна організація в межах своєї компетенції сприяє створенню конкурентного середовища серед постачальників продукції, які отримали відповідне свідоцтво на право її використання в НСМЕП.

Глава 2. Порядок застосування компонентів АПК

2.1. Застосування в НСМЕП продукції, що не має відповідного свідоцтва Платіжної організації, не допускається. Відповідальність за збитки, завдані іншим особам, що виникли у разі порушення вимог Платіжної організації щодо використання продукції з наявністю відповідного свідоцтва, а також порядку заміни компонентів і версій програмного забезпечення, несе член або учасник НСМЕП, який порушив ці вимоги.

2.2. Термінальне обладнання, що застосовується в НСМЕП, у своєму номері повинно мати ідентифікатор виробника, а перед використанням його в НСМЕП належним чином має бути зареєстроване в ГПЦ і процесинговому центрі, що обслуговує еквайра.

2.3. Програмно-технічні засоби, що використовуються в НСМЕП, мають відповідати вимогам Платіжної організації, відповідних державних або міжнародних стандартів. Користувачі програмного забезпечення (крім того, що мають відповідні свідоцтва на право застосування в НСМЕП) повинні одержати відповідний дозвіл на його використання від власника авторських або суміжних прав.

Розділ VII. Платіжні картки та платіжні додатки.
Операції з їх застосуванням

Глава 1. Типи карток та їх призначення


1.1. У НСМЕП картки за типами поділяються на платіжні та службові.

1.2. Залежно від правил та вимог до оформлення платіжних операцій платіжні картки поділяються на особисті та корпоративні.

Держателем особистої платіжної картки є фізична особа. Держателем корпоративної платіжної картки є довірена особа клієнта - юридичної особи або фізична особа-підприємець чи його довірена особа.

1.3. Кожен тип карток має додатковий розподіл за функціональним призначенням картки. Перелік платіжних та службових карток та їх розподіл за функціональним призначенням, вимоги до якості карток НСМЕП визначається документами Платіжної організації.

1.4. Платіжні картки призначені для застосування їх держателями як технічного засобу для:

безготівкової оплати за товари та послуги (у тому числі тих, купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції);

одержання готівки в касах банків та інших фінансових установ, торговців та через банкомати;

перерахування коштів зі своїх картрахунків на рахунки інших осіб.

1.5. Платіжні картки можуть мати додаткові властивості та містити додаткову інформацію, що дозволяє використовувати їх як технічний засіб для забезпечення:

ідентифікації клієнта (посвідчення особи, пенсійне посвідчення тощо);

послуг у страховій медицині та інших видах страхування;

обслуговування пільгових категорій населення;

одержання пільг у торгівлі.

Створення файлів з додатковою інформацією в платіжних картках здійснюється за заявкою емітента до Платіжної організації.

1.6. Платіжні картки можуть містити кілька платіжних додатків, кожний з яких підтримує тільки один код платіжної одиниці (код валюти (основний або додатковий) або код обліку).

Платіжні картки з ДКВО, використання яких базується на технології НСМЕП, можуть бути використані в системах надання та обліку визначених послуг, реалізованих за участю емітентів цих карток та інших належних установ, та для реалізації небанківських платіжних систем. Якщо у Правилах додатково не зазначено, що платіжна картка має ДКВО, то всі платіжні додатки такої картки підтримують основний код валюти (гривню).

Платіжні картки з ДКВО можуть бути як особисті, так і корпоративні та використані їх держателями як технічний засіб для:

одержання наперед оплачених товарів (послуг);

одержання готівки в іноземній валюті;

платежу за товари та послуги цільового призначення;

платежу за товари та послуги населення, що має пільги (оплата проїзду на транспорті, ліків, комунальних послуг тощо);

одержання соціальної допомоги, субсидій тощо.

Для проведення емісії платіжних карток з ДКВО емітент подає до Платіжної організації документи, перелік яких визначається нею.

1.7. Платіжні та службові картки, придбані членами та відповідними учасниками НСМЕП, зберігаються як бланки суворого обліку.

Глава 2. Платіжні додатки карток та операції з їх застосуванням

2.1. У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними додатками - гаманець та чек.

Платіжні додатки картки не залежать один від одного та використовуються кожний окремо.

На платіжній картці можуть розміщуватись як один платіжний додаток (гаманець чи чек), так і обидва платіжних додатки одночасно.

Для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із застосуванням платіжного додатка є:

ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції із залишку коштів відповідного платіжного додатка картки (далі - ПІН залишку коштів);

ПІН для ідентифікації клієнта перед виконанням операції з його рахунком завантаження (далі - ПІН рахунку).

2.2. Держателі карток НСМЕП за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі фінансові операції:

он-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження;

оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження;

завантаження платіжного додатка картки готівкою;

одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка картки;

одержання готівки з рахунку завантаження;

платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

платіж з рахунку завантаження;

адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

адресний платіж з рахунку завантаження;

повернення коштів останнього успішно завершеного платежу (операція сторно).

Платіж та одержання готівки із залишку коштів додатка картки є оф-лайн операціями. Платіж та одержання готівки з рахунку завантаження, а також завантаження платіжних додатків картки готівкою є он-лайн операціями.

2.3. Держателі платіжних карток НСМЕП (з ДКВО також) за допомогою платіжних додатків карток можуть виконувати такі нефінансові операції:

перегляд стану рахунку завантаження;

перегляд залишків коштів платіжних додатків на картці;

перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій);

перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій);

зміну ПІН залишку коштів та ПІН рахунку гаманця та чека (ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах та банкоматах НСМЕП).

2.4. Емітент може виконувати з емітованими ним картками такі нефінансові операції:

установлення та оновлення (зміну) терміну дії гаманця та чека;

установлення та зміну лімітів гаманця та чека;

розблокування ПІН залишку коштів та ПІН рахунку;

розблокування платіжного додатка картки, який заблоковано під час порушення технології виконання операції оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта.

2.5. Платіжні картки з ДКВО дають можливість їх держателям виконувати такі фінансові операції:

платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (у режимі оф-лайн);

платіж з рахунку завантаження (у режимі он-лайн);

завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження (у режимі он-лайн);

завантаження платіжного додатка картки готівкою (у режимі он-лайн);

одержання готівки в іноземній валюті зі своїх картрахунків в іноземній валюті у касах і банкоматах уповноважених банків-резидентів, які емітували ці картки (у валюті, код якої відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки);

повернення коштів останнього успішно завершеного платежу (операція сторно).

2.6. Держателі корпоративних платіжних карток з основним кодом валюти (гривнею) за їх допомогою можуть здійснювати такі фінансові операції:

одержання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України з урахуванням обмежень, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань регулювання готівкового обігу;

здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України.

Держателі корпоративних платіжних карток з ДКВО за їх допомогою можуть здійснювати такі фінансові операції:

одержання готівки в іноземній валюті (код якої відповідає додатковому коду валюти платіжного додатка картки) в касах і банкоматах уповноважених банків-емітентів для оплати витрат на закордонні відрядження;

здійснення розрахунків у безготівковій формі за товари та послуги [отримання наперед оплачених товарів (послуг)] для забезпечення статутної та господарської діяльності.

Кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної особи-підприємця за операції із застосуванням корпоративних платіжних карток, уважаються виданими під звіт держателю платіжної картки. Використання коштів має бути підтверджене відповідними звітними документами. Повернення довіреною особою клієнта невикористаних коштів та відшкодування власнику корпоративного картрахунку коштів, використаних понад встановлені норми, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Контроль за цільовим використанням коштів з корпоративних картрахунків за операціями із застосуванням корпоративних платіжних карток здійснюють власники цих рахунків.

2.7. Усі без винятку операції з платіжними додатками платіжних карток можуть бути здійснені їх держателями у будь-якому місці обслуговування за картками НСМЕП за наявності відповідного обладнання, якщо інше не обумовлено умовами договору між емітентом і клієнтом.

Місця обслуговування за платіжними картками НСМЕП повинні бути позначені знаком НСМЕП.

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням обмежень, установлених Правилами та нормативно-правовими актами Національного банку.

2.8. У разі використання клієнтом - фізичною особою рахунку завантаження для отримання заробітної плати, пенсії, стипендії, інших подібних виплат та за умови неможливості виконання з будь-яких причин адресного платежу із застосуванням платіжної картки, клієнт - фізична особа може без використання платіжної картки за своїм дорученням (заявою) у межах ліміту, визначеного договором, здійснювати переказ коштів з цього картрахунку на інші власні рахунки і на рахунки інших осіб (плата за комунальні послуги, телефон, електроенергію тощо), повернення кредиту та процентів за ним, а також сплату комісій за розрахунково-касове обслуговування.

Переказ коштів з картрахунків без використання платіжної картки клієнтами - фізичними особами має здійснюватися з дотриманням установленого режиму використання картрахунків та оформленням відповідних розрахункових документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань безготівкових розрахунків.

2.9. Члени та учасники НСМЕП, що здійснюють обслуговування держателів карток, не мають права самостійно приймати рішення про відмову держателям карток в обслуговуванні, крім випадків, передбачених Правилами та документами Платіжної організації щодо операцій із застосуванням платіжних карток, та дискримінувати клієнтів інших членів НСМЕП.

2.10. Особливості виконання фінансових і нефінансових операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП визначено в документах Платіжної організації щодо операцій із застосуванням карток НСМЕП.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков