Правила Национальной системы массовых электронных платежей

Глава 3. Порядок виконання документів на переказ.
Загальні правила документообігу


3.1. Фінансові операції держателів карток з використанням платіжних карток НСМЕП (крім операції оф-лайн завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта) повинні виконуватись з оформленням засобами НСМЕП або за їх допомогою відповідних документів за операціями із застосуванням платіжних карток у паперовому та/або електронному вигляді.

3.2. Документи за операціями із застосуванням платіжних карток у паперовому вигляді оформляються у формі квитанції платіжного термінала, чека банкомата тощо.

Ці документи за операціями складаються за місцем проведення операцій завжди в разі позитивного завершення цих операцій та у визначених технологією НСМЕП випадках у разі негативного завершення цих операцій у потрібній для всіх учасників розрахунків кількості примірників.

Винятком є термінали та банкомати, які зберігають (із резервуванням) копії документів за операціями із застосуванням платіжних карток в електронному вигляді та можуть друкувати примірник документа за операцією тільки для клієнта.

Чек банкомата може друкуватись і надаватись держателю платіжної картки за його вимогою.

Під час проведення розрахунків за товари (послуги) за технологією електронної комерції допускається формування квитанції платіжного термінала в електронній формі за умови доставки її клієнту.

3.3. Документи за операціями із застосуванням платіжних карток у паперовому вигляді, що оформлені відповідно до вимог Правил та нормативно-правових актів Національного банку і містять інформацію, захищену від підробок елементами криптографічного захисту, мають статус первинного документа за операцією із застосуванням платіжної картки клієнта (довіреної особи клієнта), за яким виконана операція, і можуть використовуватися у разі врегулювання спірних питань між держателем картки і торговцем, а також між клієнтом і емітентом.

3.4. Торговці, які здійснюють розрахункові операції у безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані у випадках, передбачених законодавством України, проводити розрахункові операції на повну суму купівлі (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених законодавством України, із застосуванням зареєстрованих розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

3.5. Якщо на підприємстві торгівлі (послуг) застосовується платіжний термінал, що з'єднаний або поєднаний з реєстратором розрахункових операцій, то його засобами друкується документ за операцією, в якому, крім установлених нормативними актами України обов'язкових реквізитів чека касового апарата, додатково містяться також обов'язкові реквізити квитанції платіжного термінала, що перераховані в пунктах 3.6 та 3.7 цього розділу.

3.6. Основними обов'язковими реквізитами квитанції торговельного термінала є:

номер квитанції;

номер термінала;

ідентифікатор еквайра та підприємства торгівлі (послуг) або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;

назва платіжного додатка картки, за яким виконана операція;

дата та час (години, хвилини) здійснення операції;

вид операції (купівля, повернення);

найменування ДКВО/одиниця виміру (за їх наявності) та ДКВО (тільки для операції за платіжним додатком картки з ДКВО);

сума операції у валюті України (валюта операції за операцією із платіжним додатком картки з ДКВО не зазначається);

номер платіжної картки;

код авторизації, що ідентифікує операцію в НСМЕП;

результат завершення операції (успішне/неуспішне);

номер збору.

У разі успішного завершення операції на чеку друкується службова інформація.

У разі неуспішного завершення операції на чеку друкується результат завершення операції та службова інформація (у разі потреби).

3.7. Квитанція банківського термінала, чек банкомата повинні містити такі обов'язкові реквізити:

номер чека (квитанції);

номер термінала (банкомата);

ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його ідентифікувати;

назву платіжного додатка картки, за яким виконана операція;

дату та час (години, хвилини) здійснення операції;

найменування ДКВО/одиниця виміру (за їх наявності) та ДКВО (тільки для операції за платіжним додатком картки з ДКВО);

суму та валюту операції (валюта для операції за платіжним додатком картки з ДКВО не зазначається);

суму комісійних (для операції за платіжним додатком картки з ДКВО не зазначається);

номер платіжної картки;

вид операції (видача готівки, приймання готівки, завантаження з рахунку);

код авторизації, що ідентифікує операцію в НСМЕП;

номер збору.

У разі успішного завершення операції на чеку (квитанції) друкується службова інформація.

У разі неуспішного завершення операції на чеку (квитанції) друкується результат завершення операції та службова інформація (у разі потреби).

3.8. Квитанції торговельного та банківського терміналів, чек банкомата можуть містити також іншу інформацію, що ідентифікує операцію в НСМЕП.

3.9. У випадках, згідно з якими дозволяється проводити розрахунки за товари (послуги) без застосування реєстратора розрахункових операцій та використання розрахункової книжки (у разі використання таксофонів, турнікетів метрополітену, автоматів з продажу товарів, терміналів оплати за проїзд у комунальному транспорті тощо), паперовий документ за операцією із застосуванням платіжної картки може не оформлятися.

У цих випадках розрахунки за товари (послуги) повинні здійснюватися із залишку коштів гаманця без уведення ПІН.

3.10. Під час виконання фінансових операцій із застосуванням платіжних карток можливе несанкціоноване переривання цих операцій через зовнішні причини, унаслідок чого за результатом їх виконання фінансові операції поділяються на завершені та незавершені.

Завершеною (позитивно завершеною) є операція, за якою оформлений відповідними засобами необхідний документ за операцією із застосуванням платіжної картки (в обсязі, визначеному Платіжною організацією), і особа, що ініціювала цю операцію, отримала документ за операцією, що підтверджує її завершення (крім випадків, зазначених у пункті 3.9 цього розділу).

Якщо незавершену операцію із застосуванням платіжної картки з будь-яких причин неможливо позитивно завершити протягом часу, що є прийнятним для держателя платіжної картки, то відповідальною особою торговця складається акт про незавершений платіж (по одному примірнику кожній із сторін) у двох примірниках.

3.11. Документи за операціями із застосуванням платіжних карток в електронному вигляді можуть оформлятись і зберігатись у різних компонентах АПК (платіжних картках, термінальному обладнанні, автоматизованих карткових системах, процесингових центрах) у вигляді:

журналів операцій платіжної картки;

журналів модуля безпеки термінала (журнали SAM);

фінансових трансакцій;

записів спеціального формату модуля безпеки термінала про накопичені суми платежів, що виконані за допомогою гаманців певних емітентів;

запитів на авторизацію;

зборів;

нетто-позицій емітентів та еквайрів.

Платіжна організація може визначати та вводити в обіг інші документи за операціями із застосуванням платіжних карток в електронному вигляді.

3.12. Журнали операцій платіжної картки формуються і зберігаються у платіжній картці у вигляді:

журналу завантажень, що оновлюється під час виконання операції завантаження за допомогою платіжного додатка картки і зберігає відомості про чотири останні виконані операції завантаження;

журналу платежів, що оновлюється під час проведення операцій платежу або видачі готівки із залишку коштів платіжного додатка картки та/або рахунку завантаження і зберігає відомості про вісім останніх виконаних операцій платежу (видачі).

Журнали платіжної картки використовуються у разі потреби для підтвердження (позитивний журнал картки) або непідтвердження (негативний журнал картки) виконання відповідної фінансової операції за допомогою цієї платіжної картки.

3.13. Журнал SAM завжди формується для оф-лайн операцій платежів та видачі готівки і зберігається в модулі безпеки термінала.

У цей журнал також записується інформація про параметри операції повернення коштів клієнту.

3.14. Фінансові трансакції зберігаються у терміналі та поділяються на:

трансакції завершених операцій (платежу, завантаження, видачі готівки);

трансакції незавершених операцій;

трансакції блокування платіжного додатка картки.

3.15. Для кожного емітента в модулі безпеки термінала робиться індивідуальний запис, який відображає накопичені суми платежів за допомогою гаманців, що виконані на терміналі, в якому встановлений цей модуль безпеки.

3.16. Запити на авторизацію он-лайн операцій зберігаються в АКС еквайра, процесингових центрах та АКС емітента і призначені для резервування емітентом сум коштів, що зазначені в запиті на авторизацію.

3.17. Документи за операціями із застосуванням платіжних карток в електронному вигляді, що сформовані в терміналі за певний проміжок часу і призначені для доставки еквайру, зберігаються в терміналі у вигляді файла збору. Цей файл може складатись із записів таких документів:

записів спеціального формату модуля безпеки термінала про накопичені суми платежів, що виконані за допомогою гаманців певних емітентів, для яких відбулася зміна накопиченої суми від останнього трансферу;

журналів операцій платіжної картки (незавершених операцій та/або он-лайн операцій);

трансакції завершених операцій;

трансакції незавершених операцій;

трансакції блокування платіжного додатка картки.

3.18. З метою мінімізації фінансових ризиків клієнтів незавершені операції можуть бути доведені до позитивного завершення шляхом відновлення трансакцій, повернення коштів клієнту або іншим шляхом на підставі належним чином оформлених документів за операціями із застосуванням платіжних карток.

Перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати у разі незавершених операцій, перелік процедур, що слід виконати для позитивного завершення незавершених фінансових операцій (відновлення трансакцій, повернення коштів клієнту тощо), порядок їх виконання, форми та зміст документів за операціями із застосуванням платіжних карток, які використовуються у цьому разі, визначаються Платіжною організацією і викладено в її документах щодо порядку документообігу під час виникнення нештатних ситуацій.

3.19. З метою підготовки до проведення розрахунків кожний член НСМЕП має одержати документи за здійсненими фінансовими операціями із застосуванням платіжних карток як із своєї еквайрингової мережі торговельних і банківських терміналів та банкоматів, так і від інших еквайрів (технічних еквайрів) за операціями платіжних карток своїх клієнтів. Ця інформація накопичується в АКС, що обслуговує члена НСМЕП, двома шляхами: від власної мережі терміналів та банкоматів, а також від мережі інших АКС. Для операцій завантаження та з рахунком завантаження інформація надходить до АКС, що обслуговує члена НСМЕП, під час здійснення самих операцій, а для всіх інших операцій - під час збору інформації про ці операції.

3.20. Основним видом документа на переказ, що формується в НСМЕП, є клірингова вимога. Клірингова вимога - це безвідкличний документ в електронному вигляді, що формується ГПЦ і передається до розрахункового банку. Форма і зміст клірингової вимоги установлюються Платіжною організацією.

Форма і зміст інших видів документів на переказ, що формуються безпосередньо в банках-членах на підставі оброблення документів за операціями із застосуванням платіжних карток, встановлюються Національним банком.

3.21. Порядок і строки зберігання, а також процедура знищення документів в електронному вигляді (за операціями із застосуванням платіжних карток та документів на переказ) встановлюються Платіжною організацією з урахуванням відповідних вимог Національного банку.

3.22. Документи в електронному вигляді зберігаються на носіях інформації у формі, що дозволяє перевірити їх цілісність на цих носіях. У разі неможливості зберігання документів в електронному вигляді протягом часу, установленого для відповідних паперових документів, мають бути вжиті заходи щодо дублювання цих документів в електронному вигляді на декількох носіях інформації та їх періодичного копіювання.

3.23. Копіювання документів в електронному вигляді з метою їх подальшого зберігання має здійснюватися згідно з чинним у членів та учасників НСМЕП порядком обліку та копіювання документів. Під час копіювання документа в електронному вигляді з носія інформації обов'язково має бути виконана перевірка цілісності даних на цьому носії.

3.24. Створення архівів документів в електронному вигляді, їх зберігання членами та учасниками НСМЕП здійснюються в порядку, встановленому законодавством України.

3.25. З метою документування основних подій, що відбуваються в НСМЕП під час виконання регламенту НСМЕП, Платіжна організація визначає компоненти АПК, у яких відбувається протоколювання основних подій, та встановлює перелік основних відомостей, що документуються. Ці документи також можуть використовуватись під час вирішення спірних питань або розгляду конфліктних ситуацій.

3.26. Емітенти зобов'язані в порядку, визначеному договором з клієнтом, на вимогу та не рідше ніж один раз на місяць (якщо за картрахунком була здійснена хоча б одна операція) надавати йому виписки про рух коштів на його картрахунках за операціями, виконаними як самим клієнтом, так і його довіреними особами. Виписки з вищезазначених рахунків емітент повинен надавати шляхом і засобами, обумовленими в договорі між ним і клієнтом.

Емітент не має права надавати виписки з картрахунків клієнтів третім особам, крім випадків, що обумовлені законодавством України. Емітент та всі інші учасники НСМЕП повинні зберігати комерційну таємницю щодо руху коштів за операціями за платіжними картками, а в разі її розголошення несуть відповідальність згідно із законодавством України.

3.27. Якщо клієнт має заперечення щодо операцій за картковим рахунком та/або рахунком завантаження, перелік яких зазначений у виписці, то він має право протягом строку, установленого законодавством України, звернутися до емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду. Розгляд заяви здійснюється емітентом у порядку та строки, визначені умовами договору між ним і клієнтом та згідно із законодавством України.

3.28. Під час розгляду претензій клієнта емітент має право звернутися до відповідного еквайра із запитом, який повинен у 10-денний термін подати емітенту на його запит документи за операціями із застосуванням платіжної картки або їх копії, що підтверджують здійснення клієнтом цих операцій.

3.29. Якщо член НСМЕП або його клієнт бере участь у вирішенні спору судом, то розрахунковий банк НСМЕП, ГПЦ, РПЦ, БПЦ зобов'язані в установленому законодавством України порядку надати цьому члену або його клієнту, а також судам та органам досудового слідства послуги для визначення достовірності інформації, яка міститься в документах, що формуються та/або обробляються в НСМЕП розрахунковим банком та відповідно ГПЦ, РПЦ, БПЦ.

Порядок оплати членом НСМЕП або його клієнтом послуг, зазначених у цьому пункті, здійснюється за тарифами, установленими відповідними членами та учасниками НСМЕП, які надають ці послуги.

Розділ VIII. Комісійні та тарифи

Глава 1. Комісійні


1.1. Кожний з учасників оброблення фінансової трансакції за послуги з її оброблення одержує відповідні комісійні.

Учасниками оброблення фінансової трансакції можуть бути емітенти, еквайри та процесингові центри.

1.2. Нарахування комісійних здійснюється за оброблення фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям:

завантаження платіжного додатка картки коштами з рахунку завантаження клієнта;

завантаження платіжного додатка картки готівкою;

видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки;

видача готівки з рахунку завантаження клієнта;

платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

платіж з рахунку завантаження клієнта;

адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

адресний платіж з рахунку завантаження клієнта.

1.3. Платником (джерелом) комісійних є клієнт або торговець.

Торговець є платником комісійних за виконані на терміналі, що належить йому або обслуговуючому його еквайру (технічному еквайру), операції платежів із залишку коштів платіжного додатка картки та з рахунку завантаження клієнта за надані ним товари (послуги). У цьому разі для держателя картки вартість товару (послуги) під час безготівкової оплати із застосуванням платіжної картки не повинна перевищувати відповідної вартості під час оплати його готівкою.

Клієнт є платником комісійних за всі інші виконані із застосуванням його платіжної картки фінансові операції, зазначені у пункті 1.2 цього розділу.

1.4. Джерелом перерахування комісійних отримувачам залежно від фінансової операції є еквайр або емітент.

Якщо джерелом перерахування комісійних є еквайр, то отримувачами відповідних часток цих комісійних є Платіжна організація та емітент, а частка комісійних еквайра визначається за залишковим принципом (тобто еквайру припадає та частка загальних комісійних, що залишається після розрахунку за відповідними коефіцієнтами комісійних Платіжної організації та емітента).

Якщо джерелом перерахування комісійних є емітент, то отримувачами відповідних часток цих комісійних є Платіжна організація та еквайр, а частка комісійних емітента визначається за залишковим принципом.

1.5. Залежно від типів фінансових трансакцій, за оброблення яких вони нараховуються, комісійні поділяються на міжбанківські та внутрішньобанківські (далі - банківські).

Міжбанківські комісійні нараховуються за оброблення системних трансакцій. Банківські комісійні нараховуються за оброблення локальних трансакцій.

1.6. Міжбанківські комісійні мають три складові: системну, емітентську та еквайєрну.

Право встановлювати розміри міжбанківських комісійних за їх складовими залежно від типу фінансової операції мають Платіжна організація, емітент та еквайр.

1.7. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських еквайєрних комісійних за оброблення системних фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям:

завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта;

адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

адресний платіж з рахунку завантаження клієнта.

Джерелом перерахування відповідних часток цих комісійних отримувачам є емітент, крім фінансової операції адресного платежу із залишку коштів платіжного додатка картки, за якою джерелом перерахування цих комісійних отримувачам є еквайр.

1.8. Еквайр встановлює розмір міжбанківських еквайєрних комісійних і є джерелом перерахування відповідних часток цих комісійних отримувачам за оброблення системних фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям:

завантаження платіжного додатка картки готівкою;

видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки;

видача готівки з рахунку завантаження клієнта;

платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

платіж з рахунку завантаження клієнта.

1.9. Платіжна організація встановлює розмір міжбанківських емітентських комісійних за оброблення системних фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям:

завантаження платіжного додатка картки готівкою;

видача готівки із залишку коштів платіжного додатка картки;

видача готівки з рахунку завантаження клієнта;

адресний платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

платіж із залишку коштів платіжного додатка картки;

платіж з рахунку завантаження клієнта.

Джерелом перерахування відповідних часток цих комісійних отримувачам є еквайр.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков