Правила Национальной системы массовых электронных платежей

1.10. Емітент встановлює розмір міжбанківських емітентських комісійних і є джерелом їх перерахування отримувачам за оброблення системних фінансових трансакцій, що відповідають таким фінансовим операціям:

завантаження платіжного додатка картки з рахунку завантаження клієнта;

адресний платіж з рахунку завантаження клієнта.

1.11. Розміри міжбанківських еквайєрних та емітентських комісійних встановлюються Платіжною організацією на певний період і є предметом її фінансової політики щодо подальшого розвитку НСМЕП та її інфраструктури.

1.12. Розміри міжбанківських системних комісійних встановлюються Платіжною організацією на певний період і є предметом її фінансової політики щодо подальшого розвитку НСМЕП.

Платіжна організація одержує відповідну частку від міжбанківських системних комісійних на підставі узгодженого з процесинговими центрами рішення шляхом перерозподілу цих комісійних між нею та одним або декількома процесинговими центрами, що брали участь в обробленні системних фінансових трансакцій за відповідний кліринговий період.

Порядок розрахунку та розподілу міжбанківськіх системних комісійних між Платіжною організацією та процесинговими центрами, що може враховувати різні фактори, встановлюється Платіжною організацією.

1.13. Еквайри та емітенти мають право встановлювати та одержувати відповідні банківські комісійні за оброблення локальних внутрішньобанківських фінансових трансакцій, що відповідають вищезазначеним фінансовим операціям.

Якщо платником цих комісійних є держатель картки, то їх стягнення або нестягнення на свою користь визначає відповідний емітент/еквайр на власний розсуд.

Нарахування банківських комісійних за оброблення всіх фінансових трансакцій, що відповідають фінансовим операціям за платіжними додатками карток, що як код валюти/обліку використовують ДКВО, у НСМЕП не підтримується.

Розміри банківських комісійних за оброблення локальних внутрішньобанківських фінансових трансакцій установлюються окремо кожним емітентом/еквайром на власний розсуд.

Комісійні системи за оброблення міжбанківських фінансових трансакцій філій фінансових установ, якщо ці філії мають власні АКС, уключаються до нетто-позиції цієї фінансової установи.

1.14. Визначені Платіжною організацією процесингові центри можуть надавати послуги емітентам та еквайрам (у тому числі учасникам інфраструктури одного банку або групі банків, що мають певну спільну специфіку роботи в НСМЕП і відповідають визначеним Платіжною організацією вимогам до них або мають інші ознаки), а також БПЦ, що обслуговують одного або кількох емітентів та/або еквайрів, що відповідають зазначеним умовам, з оброблення системних внутрішньобанківських фінансових трансакцій (сформованих тільки за основним кодом валюти - гривнею) за особливими взаємопогодженими (між Платіжною організацією, зазначеними процесинговими центрами та відповідними емітентами та/або еквайрами) схемами та правилами розрахунку комісійних.

Розміри цих комісійних та тарифи на послуги процесингових центрів за цими схемами оформляються договорами або додатковими угодами (за наявності відповідних договорів) між учасниками взаєморозрахунків.

1.15. Комісійні та їх розміри за перерахування коштів отримувачу поза межами НСМЕП за операцією адресного платежу із залишку коштів платіжного додатка картки та з рахунку завантаження клієнта на підставі інформації про відповідну трансакцію адресного платежу можуть встановлюватися та стягуватися емітентом окремо на власний розсуд.

Якщо платником цих комісійних є клієнт, то це має бути зазначено в договорі з ним.

1.16. Клієнт, який є платником комісійних за виконаною операцією, інформується щодо суми комісійних за цією операцією шляхом зазначення суми комісійних у документі за операцією із застосуванням платіжної картки або на моніторі термінала (банкомата), або у виписці про рух коштів на його рахунках за виконаними операціями за його платіжною(ими) карткою(ами).

Торговець, який є платником комісійних за виконані держателями карток операції платежу за допомогою відповідного термінала, інформується щодо розміру комісійних за обслуговування його еквайром шляхом, що зазначений в укладеному з ним договорі.

1.17. Комісійні за фінансову операцію з готівкою обчислюються та відображаються терміналом (банкоматом), за допомогою якого виконується ця операція, і стягуються з клієнта касиром або терміналом (банкоматом) одночасно з виконанням самої операції.

Комісійні за фінансові операції завантаження з рахунку завантаження та адресний платіж з рахунку завантаження обчислюються в АКС емітента і стягуються з клієнта шляхом їх зняття (блокування) з відповідного рахунку завантаження клієнта за умови успішної авторизації операції. У цьому разі інформація про ці комісійні за цими операціями на термінал (банкомат) не передається і ним відповідно не відображається.

1.18. У терміналах (банкоматах) комісійні обчислюються з використанням узагальнених коефіцієнтів, які включають у себе складові еквайра, системи та емітента.

Оновлення комісійних у терміналах (банкоматах) проводиться за технологією зміни параметрів термінала.

Під час обчислення комісійних здійснюється округлення результату до найближчого верхнього цілого числа, кратного одній копійці.

1.19. Взаєморозрахунки за комісійними між учасниками оброблення фінансової трансакції проводяться під час клірингу (за поточний кліринговий період) згідно з регламентом НСМЕП.

Порядок взаєморозрахунків між процесинговими центрами визначається договірними відносинами між ними або іншим шляхом у разі підпорядкованості процесингових центрів одній юридичній особі.

1.20. Джерела перерахування комісійних та порядок їх установлення, а також принципи визначення та нарахування комісійних у НСМЕП визначаються документами Платіжної організації щодо установлення, визначення та нарахування комісійних за операціями з платіжними картками.

Глава 2. Тарифи

2.1. Платіжна організація встановлює та визначає розміри таких основних тарифів на послуги щодо:

вступу до НСМЕП;

занесення платіжної картки до стоп-листа;

користування програмним забезпеченням, права на яке належать Платіжній організації;

забезпечення Платіжною організацією функціонування НСМЕП тощо.

2.2. Платіжна організація погоджує розміри таких основних тарифів на виконання важливих процедур і надання послуг, зокрема на:

ініціалізацію та системну персоналізацію службових і платіжних карток;

ініціалізацію та системну персоналізацію апаратних модулів безпеки (HSM);

розрахунково-касове обслуговування, що надається розрахунковим банком НСМЕП;

інсталяцію програмного забезпечення, права на яке належать Платіжній організації тощо.

2.3. Платіжна організація має право вводити нові види комісійних та тарифів, визначати схеми розрахунку цих комісійних, а також розміри та правила розрахунку комісійних та тарифів за цими схемами на підставі відповідних рішень, узгоджених (у разі потреби) із зацікавленими членами (учасниками) НСМЕП.

2.4. Для забезпечення функціонування кожного члена та учасника НСМЕП у системі передбачена можливість надання їм відповідних послуг. Перелік основних послуг, що можуть їм надаватись, та розміри тарифів на них визначаються Платіжною організацією.

Розділ IX. Порядок емісії платіжних карток і здійснення еквайрингу

Глава 1. Порядок емісії платіжних карток


1.1. Емітент відповідно до переліку, зазначеного в документах Платіжної організації щодо типів карток та операцій з їх застосуванням, визначає типи платіжних карток, які він емітує, за їх функціональним призначенням.

1.2. Члени НСМЕП можуть емітувати картки, дизайн яких розроблено Платіжною організацією, а також розробляти власний дизайн за умови його узгодження з Платіжною організацією.

Вимоги до дизайну карток НСМЕП визначені Платіжною організацією в документах щодо вимог до якості карток НСМЕП. Основною вимогою до дизайну є наявність на картці обов'язкових реквізитів, що наносяться на неї в графічному вигляді, правильне зображення знака НСМЕП, а також наявність місця для нанесення номера картки та позначень платіжних додатків на лицьовому боці.

1.3. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку в графічному вигляді, є реквізити, які дають змогу ідентифікувати НСМЕП та емітента картки. Крім обов'язкових реквізитів платіжна картка має містити реквізити, що дають змогу ідентифікувати її держателя.

1.4. Придбання карток членом НСМЕП у виробника карток здійснюється на підставі укладеного з ним договору за заявками, узгодженими з Платіжною організацією.

1.5. Емісія платіжних карток здійснюється емітентом у три етапи: банківська персоналізація, банківська персоніфікація та видача картки клієнту.

Залежно від конфігурації програмно-технічних засобів підготовки карток, що використовуються емітентом, дозволяється проводити:

підготовку карток під замовлення клієнта (операції банківської персоналізації та персоніфікації виконуються під час видачі карток);

попередню підготовку карток (операції банківської персоналізації та персоніфікації карток виконуються попередньо).

Персоніфікована картка має нульові залишки коштів платіжних додатків. Цій картці відповідають реквізити договору між емітентом і клієнтом про надання та використання платіжної картки (у тому числі номери рахунку завантаження та відповідного чекового картрахунку) і записані на картку під час персоніфікації зазначені вище параметри.

1.6. Платіжна картка є власністю емітента і видається клієнту (фізичній особі або довіреній особі юридичної особи) на підставі договору про надання та використання платіжної картки.

Перед укладанням договору емітент зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами одержання платіжної картки, переліком необхідних для пред'явлення документів, тарифами на обслуговування та правилами користування платіжною карткою. Ця інформація має бути викладена в доступній формі, а також надаватися в письмовій або електронній формі клієнтам та їх довіреним особам за їх бажанням.

У договорі між клієнтом і емітентом мають бути визначені предмет договору, права, обов'язки клієнта та емітента, їх відповідальність, порядок вирішення спорів.

Емітент зобов'язаний ознайомити клієнта під підпис з тарифами на обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки, чинними на час укладання договору. Якщо тарифи є додатком до договору, то його підписання клієнтом є згодою останнього з тарифами банку.

Один з примірників договору має бути переданий клієнту.

У разі зміни емітентом умов договору (умов обслуговування картрахунків, тарифів тощо) останній зобов'язаний шляхом, що передбачений договором, повідомити про це клієнта в термін, визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань емісії платіжних карток.

Як додаток до договору емітент подає клієнту правила користування платіжною карткою.

1.7. Емітент у договорі з клієнтом може обумовити заборону проводити клієнтом операцію завантаження готівкою в інших еквайрів НСМЕП.

1.8. Емітент у межах своїх повноважень, визначених Правилами, самостійно встановлює розміри лімітів на виконання операцій з платіжними додатками платіжних карток.

1.9. Філії емітента можуть від його імені здійснювати емісію платіжних карток НСМЕП за умови наявності в них відповідних технічних можливостей та надання емітентом цій філії письмового дозволу на здійснення такої операції, погодженого з відповідним територіальним управлінням Національного банку.

1.10. Емісія платіжних карток з ДКВО може здійснюватися виключно банками - членами НСМЕП.

Обов'язковою умовою емісії платіжної картки з ДКВО є наявність на ній щонайменше двох платіжних додатків, один з яких - з основним кодом валюти (гривні).

1.11. ДКВО проектується за заявками банків - членів НСМЕП і затверджується Платіжною організацією.

ДКВО використовується лише одним банком - членом НСМЕП, що є одночасно емітентом та еквайром щодо обслуговування платіжних карток з цим ДКВО. Розповсюдження трансакцій, у яких як код валюти застосовується ДКВО, у міжбанківському режимі НСМЕП не підтримується.

Платіжна організація не несе відповідальності за зобов'язаннями емітента (еквайра) за платіжними картками з ДКВО.

1.12. Для обслуговування безготівкових розрахунків за платіжними картками з ДКВО, використання яких базується на технології НСМЕП, можуть створюватися внутрішньодержавні банківські та небанківські платіжні системи, що використовують технологію НСМЕП, і можуть бути як одноемітентними, так і багатоемітентними (якщо це підтримують програмно-технічні засоби, що використовуються їх учасниками).

Банківські платіжні системи можуть використовувати всі дозволені їм та затверджені Платіжною організацією ДКВО.

Небанківські платіжні системи можуть використовувати всі дозволені їм та затверджені Платіжною організацією коди обліку та гривні з цільовим призначенням.

1.13. Вимоги Платіжної організації до загального порядку здійснення банками емісії та еквайрингу платіжних карток з ДКВО, використання яких базується на технології НСМЕП, здійснення операцій з їх застосуванням та обслуговування таких платіжних карток, а також варіанти участі членів та учасників НСМЕП і небанківських платіжних систем у здійсненні безготівкових розрахунків з використанням таких карток визначено документами Платіжної організації щодо порядку емісії та еквайрингу платіжних карток з додатковими кодами валют та кодами обліку, використання яких базується на технології НСМЕП.

1.14. Для здійснення клієнтами операцій із застосуванням платіжних карток емітент відкриває їм (або використовує вже відкриті) та веде такі карткові рахунки:

рахунок завантаження (для чека та/або гаманця або для кожного з них окремо);

чековий картковий рахунок (для чека);

консолідований рахунок гаманців.

Для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки, яка містить чек, фізичній особі емітентом відкриваються рахунок завантаження та окремий чековий картковий рахунок. Якщо фізична особа вже має в емітента відкритий поточний рахунок, то вона може визначити його як рахунок завантаження або відкрити новий поточний рахунок для виконання ним функцій рахунку завантаження. У разі одержання фізичною особою кількох платіжних карток з чеком для їх обслуговування відкриваються окремі чекові картрахунки.

Для відображення суми залишку коштів усіх гаманців, емітованих емітентом, останній відкриває перед початком емісії таких платіжних карток для всіх клієнтів консолідований картковий рахунок, на якому здійснюється облік отриманих і зарахованих сум коштів за операціями за всіма емітованими ним гаманцями.

1.15. Відкриття карткових рахунків здійснюється відповідно до законодавства України. Для відкриття картрахунків (рахунку завантаження, чекового картрахунку) клієнт подає до емітента документи, які потрібні для відкриття поточних рахунків, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття рахунків.

1.16. На одному рахунку завантаження можуть відображатись операції із застосуванням кількох платіжних карток НСМЕП (а також карток інших платіжних систем), що видані одному й тому самому клієнту та/або його довіреним особам. Не дозволяється використовувати спільні рахунки завантаження або чекові карткові рахунки для відображення операцій, що здійснюються різними особами (юридичними чи фізичними).

1.17. Юридична особа та фізична особа-підприємець самостійно визначають держателів своїх корпоративних карток і зазначають їх у додатку до договору про видачу корпоративної картки НСМЕП та її розрахункове обслуговування. У разі зміни довіреної особи юридична особа та фізична особа-підприємець повинні перереєструвати довірену особу в емітенті та в разі потреби змінити ПІН залишку коштів та ПІН рахунку держателя картки. Якщо не виконується ця вимога, то відповідальність (у разі заподіяння шкоди собі та третім особам) покладається на юридичну особу чи фізичну особу-підприємця, що допустила використання корпоративної платіжної картки особами, які не мали на це права.

1.18. Зарахування (поповнення) коштів на рахунок завантаження фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення в установленому порядку готівкових коштів через каси емітента, їх агентів та інших банків, банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку завантаження та картрахунку, а також з рахунків інших фізичних та юридичних осіб за їх дорученням (у т. ч. заробітної плати, гонорарів, пенсій, авансів та компенсацій витрат на відрядження тощо). Зарахування (поповнення) коштів на рахунок завантаження юридичної особи здійснюється з її поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів рахунку завантаження та картрахунку, та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента.

Зарахування (поповнення) коштів на чековий картковий рахунок фізичної особи здійснюється шляхом їх перерахування з рахунку завантаження клієнта або шляхом унесення готівкових коштів, якщо це передбачено умовами договору.

Зарахування (поповнення) залишку коштів на гаманці здійснюється шляхом їх перерахування з рахунку завантаження клієнта або шляхом унесення готівкових коштів, якщо це передбачено умовами договору.

Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, може виконуватися за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку через каси банків-емітентів, їх агентів та інших банків, банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати), шляхом переказу коштів з інших власних рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на картрахунку, а також з рахунків інших фізичних та юридичних осіб за їх дорученнями.

Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків, за рахунок наданого кредиту, за рахунок процентів, нарахованих на залишок коштів на картрахунку, та за рахунок готівки, що вноситься в установленому порядку до каси банку-емітента.

1.19. Загальна технологія видачі клієнту платіжної картки (для карток з чеком та/або гаманцем) є такою:

подання клієнтом заяви (заяви-анкети);

оформлення та підписання договору і відповідних додатків до нього;

відкриття (у разі потреби) рахунку завантаження та карткового рахунку;

підготовка в АКС емітента відповідної картки;

одержання клієнтом картки та правил користування платіжною карткою НСМЕП;

зміна ПІН залишку коштів та ПІН рахунку клієнтом на терміналі.

Клієнт під час одержання платіжної картки повинен на панелі для підпису на картці поставити свій підпис (для фізичних осіб) або написати коротку назву юридичної особи (для юридичних осіб), перевірити залишок коштів на її платіжних додатках і змінити ПІН залишку коштів та ПІН рахунку, попередньо встановлені емітентом, на власні.

Емітент зобов'язаний на робочому місці, де здійснюється одержання клієнтом платіжних карток, мати відповідні програмно-технічні засоби, потрібні для перевірки клієнтом залишку коштів на платіжних додатках картки та зміни ПІН залишку коштів та ПІН рахунку цих додатків.

1.20. Форма і зміст заяви-анкети фізичної особи про відкриття рахунків та одержання платіжної картки НСМЕП визначаються Платіжною організацією у її документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.

У разі видачі платіжної картки, що передбачає здійснення розрахунків з її використанням за кредитною схемою, до заяви-анкети може додатково включатися інформація, яка потрібна для надання кредиту [щодо місця роботи клієнта, його заробітної плати та інших доходів, фінансових зобов'язань клієнта (наприклад, кредитні угоди, довгострокові позики на житло тощо)].

1.21. Форма і зміст договору про видачу платіжної картки і розрахункове обслуговування фізичної особи визначаються Платіжною організацією в її документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.

Договір про видачу платіжної картки і розрахункове обслуговування фізичної особи складається в двох примірниках.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков