Правила Национальной системы массовых электронных платежей

Глава 2. Порядок створення та використання страхового фонду

2.1. З метою зменшення ризиків невиконання зобов'язань у разі неплатоспроможності учасників розрахунків під час проведення взаєморозрахунків за результатами клірингу Платіжна організація формує на договірних засадах з членами НСМЕП та постійно підтримує страховий фонд покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками (далі - страховий фонд).

2.2. Кошти страхового фонду за дорученням Платіжної організації використовуються розрахунковим банком під час проведення взаєморозрахунків за результатами клірингу в разі потреби погашення заборгованості учасника розрахунків перед іншими учасниками розрахунків відповідно до регламенту проведення цих розрахунків та умов взаємного договору. Порядок створення та використання страхового фонду визначається Платіжною організацією і викладено в її документах щодо взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток.

2.3. За умови недостатності коштів страхового фонду, з метою проведення своєчасних розрахунків члени НСМЕП можуть укладати з Національним банком кредитні договори відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо рефінансування банків України.

2.4. У разі припинення членства емітента/еквайра в НСМЕП розрахунковий банк згідно з умовами договору з ним повертає йому із страхового фонду залишок його коштів у цьому фонді.

Глава 3. Стоп-листи. Порядок застосування

3.1. Для мінімізації фінансових ризиків держателів особистих платіжних карток і юридичних осіб, довірені особи яких є держателями корпоративних платіжних карток, у НСМЕП використовується технологія стоп-листів таких типів:

повний стоп-лист;

термінальні стоп-листи.

3.2. Заявки до ГПЦ щодо зміни повного стоп-листа (унесення чи вилучення номера картки) формуються емітентами на підставі відповідних заяв держателів карток або, незалежно від їх держателів, на підставі власних рішень.

Датою занесення картки до повного стоп-листа є дата формування в ГПЦ відповідного наказу.

3.3. За ініціативи держателя платіжна картка вноситься до повного стоп-листа у таких випадках:

втрата/викрадення платіжної картки;

вихід платіжної картки з ладу;

з інших причин, які обумовлені в договорі з емітентом.

3.4. Для внесення картки до повного стоп-листа держатель картки зобов'язаний подати емітенту відповідну заяву. Види заяв (письмова чи усна), вимоги до їх змісту, порядок подання заяв до емітента та їх подальше опрацювання викладені в документах Платіжної організації щодо управління ризиками.

Після подання заяви про внесення картки до повного стоп-листа он-лайн операції з цією карткою блокуються емітентом у строк, що визначений регламентом НСМЕП.

Порядок внесення картки до повного стоп-листа її держателем та відповідальність сторін у разі його порушення повинні бути зазначені у договорі між клієнтом та емітентом, а також у правилах користування платіжною карткою.

Примірник заяви держателя картки служить документом під час вирішення спорів і повернення коштів клієнту (держателю картки).

3.5. За наявності обставин, що свідчать про неправомірне використання платіжної картки або її реквізитів, користування платіжною карткою не уповноваженою на те особою, в інших випадках, визначених договором з клієнтом, емітент має право ухвалити рішення щодо:

тимчасового зупинення здійснення операцій з використанням певної платіжної картки;

вилучення платіжної картки з обігу.

Тимчасове зупинення здійснення операцій з використанням платіжної картки та ініціювання вилучення платіжної картки з обігу здійснюється шляхом унесення її до повного стоп-листа з ініціативи емітента.

У цьому разі емітент зобов'язаний повідомити про це держателя картки згідно з умовами договору з ним.

3.6. Оновлення (модифікація) термінального стоп-листа здійснюється під час збору трансакцій з термінального пристрою (його розвантаження). Максимально допустимий період розвантаження термінального пристрою визначається документами Платіжної організації щодо регламенту НСМЕП.

3.7. Термінал формує документ в електронному вигляді (трансакцію блокування картки) та здійснює блокування платіжної картки у разі:

надходження від емітента до термінала (за запитом на авторизацію картки) заборони на проведення операції з рахунком завантаження держателя картки (унаслідок розміщення номера картки в повному стоп-листі);

установлення в самому терміналі заборони на проведення операції із залишками коштів на платіжному додатку картки внаслідок розміщення номера картки в термінальному стоп-листі.

Технологією НСМЕП передбачено, що фінансова операція із залишками коштів на платіжних додатках картки, яка внесена до повного стоп-листа, але не включена до конкретного термінального стоп-листа, не може бути виконана.

У трансакції блокування картки відображаються залишки коштів на платіжних додатках цієї картки, що дає змогу повернути кошти держателю картки у розмірі цих залишків (чека та гаманця).

3.8. Картка зі стоп-листа може бути вилучена за ініціативи держателя, якщо вона була внесена ним до повного стоп-листа у випадках, визначених Правилами.

У разі вилученні картки зі стоп-листа інформація про цю картку (з новим значенням стану картки) поширюється в НСМЕП згідно з регламентом НСМЕП.

3.9. Номери карток, які внесені до повного стоп-листа (з ініціативи їх держателів чи емітентів), перебувають в ньому до:

закінчення строку дії картки, збільшеного на строк, що дорівнює строку актуальності трансакцій (визначеному регламентом НСМЕП), після закінчення якого претензії щодо трансакцій не приймаються;

надходження до ГПЦ інформації від емітента про блокування картки, що перебуває у стоп-листі (у цьому разі картка вилучається із повного стоп-листа незалежно від того, хто був ініціатором її занесення до нього);

надходження від емітента відповідної заявки про вилучення картки з повного стоп-листа.

Якщо картка внесена до повного стоп-листа двома ініціаторами (наприклад, держателем картки та емітентом), то вилучення її з нього може бути здійснено тільки за наявності відповідних заяв/заявок цих ініціаторів.

3.10. Порядок і терміни розповсюдження стоп-листів у системі та розподіл ризиків між учасниками розповсюдження визначаються документами Платіжної організації щодо регламенту НСМЕП та управління ризиками відповідно.

3.11. Оплата послуг за внесення картки до повного стоп-листа здійснюється за чинними тарифами ініціатором внесення, а саме:

у разі внесення картки до повного стоп-листа з ініціативи держателя він сплачує емітенту за цю послугу згідно з тарифами емітента. Емітент сплачує ГПЦ за цю послугу згідно з тарифами, які встановлюються Платіжною організацією;

у разі внесення картки до повного стоп-листа з ініціативи емітента емітент сплачує ГПЦ за цю послугу згідно з тарифами, які встановлюються Платіжною організацією.

Порядок розрахунків за надані послуги за внесення картки до повного стоп-листа визначається умовами договорів між ГПЦ та емітентом, відповідно емітентом та держателем картки.

Якщо від емітента отримано кілька заявок на внесення картки з одним номером до повного стоп-листа протягом певного періоду (до отримання від емітента заявки на вилучення цієї картки з повного стоп-листа), то ГПЦ, визначаючи розмір оплати за надані емітенту послуги, такі повторні заявки враховує як одну.

3.12. Повернення коштів клієнту за внесеною до стоп-листа платіжною карткою відбувається за таких умов:

закінчення терміну з дня внесення картки до повного стоп-листа (який визначається документами Платіжної організації щодо управління ризиками);

одержання трансакції блокування картки.

Після закінчення терміну з дня внесення картки до повного стоп-листа кошти повертаються клієнту тільки в обсязі залишку карткового рахунку за чеком. У цьому разі емітент формує проекти проводок на переказ коштів з відповідного карткового рахунку на відповідний поточний рахунок клієнта. Залишок коштів на гаманці клієнту повертається після отримання емітентом трансакції блокування цієї платіжної картки.

У разі одержання трансакції блокування платіжної картки кошти повертаються клієнту в розмірі їх залишків на платіжних додатках картки, надісланих у трансакції її блокування. У цьому разі формуються проводки на переказ коштів з відповідних карткових рахунків на рахунок завантаження клієнта. Якщо рахунок завантаження клієнта не відкривався, то кошти повертаються в готівковій формі або перераховуються на інші рахунки клієнта.

Глава 4. Види обмежень щодо операцій з платіжними картками. Порядок встановлення обмежень

4.1. З метою зменшення фінансових ризиків членів та учасників НСМЕП та забезпечення ефективного використання емітентами залучених коштів (шляхом прогнозування платежів їх клієнтами) у НСМЕП для держателів карток і емітентів встановлені відповідні обмеження (ліміти) на виконання операцій з платіжними додатками платіжних карток, а саме:

карткові ліміти для обмеження сум операцій за гаманцем та чеком;

системні ліміти для обмеження загальних сум відповідних видів фінансових операцій з використанням платіжних додатків усіх карток, емітованих емітентом (за емітентом у цілому).

4.2. Інформація про карткові ліміти міститься в платіжних картках та відповідних службових картках - модулях безпеки терміналів (SAM). Перевірка цих лімітів відбувається у відповідних картках (за місцем перебування ліміту). Якщо той самий ліміт є і в платіжній картці, і в модулі безпеки термінала, то обмеження визначається жорсткішим розміром ліміту.

інформація про системні ліміти міститься в системних модулях безпеки (HSM) серверів авторизації АКС та базах даних АКС, що належать емітентам або БПЦ, які виконують інформаційне обслуговування емітентів.

4.3. Значення або межі значень усіх карткових лімітів установлюються Платіжною організацією та надсилаються відповідним членам та учасникам НСМЕП.

Карткові ліміти, що містяться в SAM, і карткові ліміти, що містяться у платіжних картках і обмежують кількість спроб уведення ПІН залишку коштів та ПІН рахунку, уносяться до відповідних карток під час системної ініціалізації цих карток уповноваженими Платіжною організацією юридичними особами (виробниками карток, центрами системної підготовки карток тощо) і можуть бути змінені тільки за рішенням Платіжної організації. Решту лімітів мають змогу вносити до платіжних карток емітенти, але в межах величин, визначених Платіжною організацією. Емітенти можуть їх змінювати згідно із своїми рішеннями. Ці карткові ліміти можуть бути типовими для всіх клієнтів або індивідуальними. Для зміни лімітів, що внесені до платіжної картки емітентом, клієнту потрібно звернутися до емітента та оформити заяву про зміну відповідних індивідуальних лімітів.

4.4. Емітенти самостійно установлюють розміри (у межах величин, визначених Платіжною організацією) решти карткових лімітів за операціями з гаманцем та чеком і самостійно вносять ці ліміти до платіжних карток, що емітуються ними.

Для операцій з гаманцем емітенти встановлюють розміри та вносять до платіжних карток такі ліміти, що обмежують максимально дозволену суму:

одноразового завантаження;

залишку коштів;

платежів за одну добу;

видачі готівки за одну добу;

платежу із залишку коштів без уведення ПІН залишку коштів.

Для операцій з чеком емітенти установлюють розміри та вносять до платіжних карток такі ліміти, що обмежують максимально дозволену суму:

одноразового завантаження;

залишку коштів;

платежів за одну добу;

видачі готівки за одну добу;

одноразового платежу (з рахунку завантаження та/або із залишку коштів платіжного додатка картки);

одноразової видачі готівки (з рахунку завантаження та/або із залишку коштів чека).

У разі перевищення цих лімітів держатель картки отримує відмову у проведенні відповідної фінансової операції, за винятком операції платежу із залишку коштів гаманця, для продовження виконання якої держатель картки додатково має увести ПІН залишку коштів.

Для кожної емітованої картки вищезазначені карткові ліміти можуть бути індивідуальними, але в межах, визначених емітентом. Їх розмір встановлюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи на одержання платіжної картки НСМЕП.

4.5. Платіжна організація встановлює такі карткові ліміти за операціями з гаманцем та чеком.

Для операцій з гаманцем Платіжна організація встановлює розміри карткових лімітів, що обмежують:

максимальну суму платежу із залишку коштів без уведення ПІН залишку коштів (ліміт уноситься до SAM);

максимальну суму одноразового платежу та одноразової видачі готівки з рахунку завантаження та/або із залишку коштів гаманця (ліміт уноситься до SAM);

кількість спроб уведення ПІН рахунку під час завантаження з рахунку завантаження (ліміт уноситься до платіжної картки);

кількість спроб уведення ПІН залишку коштів для виконання платежів та видачі готівки із залишку коштів гаманця (ліміт уноситься до платіжної картки).

Для операцій з чеком Платіжна організація встановлює розміри карткових лімітів, що обмежують:

максимальну суму одноразового платежу та одноразової видачі готівки з рахунку завантаження та/або із залишку коштів чека (ліміт уноситься до SAM);

кількість спроб уведення ПІН залишку коштів для виконання завантаження (ліміт уноситься до платіжної картки);

кількість спроб уведення ПІН рахунку для виконання платежів та видачі готівки з рахунку завантаження (ліміт уноситься до платіжної картки).

Якщо кількість послідовних некоректних спроб уведення ПІН залишку коштів та ПІН рахунку перевищує обмеження за відповідним лімітом, то відбувається блокування виконання відповідної фінансової операції, що потребує введення ПІН залишку коштів або ПІН рахунку, за допомогою платіжного додатка картки.

У разі перевищення ліміту максимальної суми платежу із залишку коштів гаманця без уведення ПІН залишку коштів та додаткового уведення цього ПІН залишку коштів держателем картки для продовження виконання цієї операції за її результатами формується контрольна одиночна трансакція платежу.

4.6. Зміна лімітів SAM відбувається за допомогою системного механізму зміни його параметрів.

4.7. Для недопущення емітентом несанкціонованої емісії коштів у НСМЕП з боку Платіжної організації передбачено контроль за операціями завантаження коштів на відповідні платіжні додатки всіх емітованих ним карток. З боку Платіжної організації також передбачено контроль за операціями платежів з рахунку завантаження за допомогою платіжних додатків усіх карток, емітованих емітентом. Контроль має форму системних лімітів, які обмежують загальні суми за операціями:

завантаження чеків усіх карток, емітованих емітентом;

завантаження гаманців усіх карток, емітованих емітентом;

платежів з рахунку завантаження за допомогою платіжних додатків усіх карток, емітованих емітентом.

Ці ліміти містяться в системному модулі безпеки сервера авторизації АКС і розраховуються таким чином, щоб не заважати роботі емітента протягом 1-3 днів. У разі успішної операції із завантаження або платежу, що виконані за допомогою платіжних карток відповідного емітента, відповідні ліміти цього емітента зменшуються. У разі досягнення цими лімітами нульових сум під час здійснення запиту на завантаження або платіж системний модуль безпеки сервера авторизації АКС, що обслуговує емітента, відмовляє у виконанні операції. За результатами моніторингу залишків лімітів HSM та з урахуванням фінансового стану емітента, ці ліміти поновлюються з ГПЦ. У разі погіршення фінансового стану емітента ці ліміти можуть не поновлюватися, що дає змогу блокувати операції з платіжними додатками карток цього емітента.

Керування цими системними лімітами виконує Платіжна організація.

4.8. Для зменшення ризику емітента під час завантаження його карток готівкою в інших членів НСМЕП використовується системний ліміт, що обмежує загальну суму завантаження готівкою платіжних додатків усіх карток, емітованих емітентом, завантаження яких відбувається через інших еквайрів. Цей ліміт визначається емітентом та обмежує суму його зобов'язань за можливими платежами картками, що емітовані ним, у разі затримання еквайром перерахування йому відповідних сум, що завантажені на його картки готівкою.

Керування цим лімітом здійснює сам емітент. Оскільки завантаження карток готівкою в інших членів НСМЕП передбачає пряму авторизацію до емітента, то в разі перевищення цього ліміту АКС емітента (або БПЦ, що його обслуговує) забороняє авторизацію операції завантаження готівкою, таким чином знижуючи ризики за зобов'язаннями платежів еквайрів за такими операціями.

4.9. Вимоги Платіжної організації до загального порядку установлення, процедур уведення в дію та змін системних лімітів викладено в її документах щодо розрахунку та установлення системних лімітів у НСМЕП.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков