Аудиторські послуги


- консультації з питань бухгалтерського та податкового обліку. За бажанням клієнта здійснюється виїзд аудитора на підприємство, установу, організацію з ознайомленням на місці із документами та наданням консультації в присутності відповідальної особи. При надходженні від клієнта письмового запиту надається письмова консультація, яка оформляється або на фірмовому бланку та надсилається клієнту поштою або факсом, або направляється клієнту електронною поштою. При укладенні з аудиторською фірмою договору на аудиторське обслуговування, клієнт отримує або щотижня або щомісячно пакет документів з питань бухгалтерського та податкового обліку у відповідності із напрямком господарської діяльності;

- консультації з питань складання звітності. За бажанням клієнта здійснюється виїзд аудитора для практичної допомоги щодо складання фінансової і податкової звітності та звітності у Пенсійний фонд та Фонди соціального страхування. Також надається письмова відповідь при надходженні від клієнта письмового запиту. При аудиторському обслуговуванні клієнт отримує за відповідний період комплект необхідних документів з питань, які його цікавлять;

- податкове планування та оптимізація оподаткування включає в себе консультації щодо уникнення подвійного чи максимального оподаткування, вибір оптимальних схем роботи підприємства з метою мінімізації оподаткування при дотриманні чинного законодавства. Консультації надаються як в усній формі за телефоном, так і в письмовій формі;

- перевірка первинної бухгалтерської та податкової документації включає в себе її перевірку щодо дотримання чинного законодавства України за минулий період з наданням аудиторського звіту, в якому аудитор висвітлює виявлені недоліки та надає свої рекомендації щодо виявлених недоліків. При цьому в аудиторському звіті аудитор не висловлює своєї думки щодо перевірених питань і це віддається на розсуд керівництва суб'єкта господарювання;

- аудиторське обслуговування - це самий ефективний спосіб перевірки бухгалтерської та податкової документації, оскільки перевірка здійснюється щомісячно та при цьому виявлені недоліки усуваються в процесі перевірки та не мають системного характеру. Також при цьому аудитор надає безпосередньо усні консультації щодо недопущення в майбутньому таких помилок. При аудиторському обслуговуванні аудитор надає комплект документів, які пов'язані із специфікою діяльності суб'єкта господарювання, оскільки він зацікавлений в тому, щоби не допускалися помилки, які потім треба виправляти з його ж допомогою. За наслідками цієї перевірки надається аудиторський звіт за квартал, при тому, що перевірка здійснюється щомісячно, оскільки це пов'язано із здаванням Декларації про прибуток підприємств щокварталу із наростаючим підсумком;

- аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання включає в себе вирахування загальноприйнятих коефіцієнтів, а також надання відповідних рекомендацій щодо їх приведення до нормативів. Ця процедура здійснюється на базі даних фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) на певну дату або на кінець кварталу чи року за відповідними методиками, затвердженими Аудиторською палатою України;

- спостереження за проведенням інвентаризації проводиться за умовами Міжнародного стандарту аудиту №501 та включає в себе присутність аудитора при проведенні інвентаризації, яка проводиться працівниками суб'єкта господарювання. За наслідками інвентаризації аудитор надає відповідний пакет документів, при цьому в аудиторському звіті оприлюднюються наслідки проведеної інвентаризації з висловлюванням пропозицій;

- надання аудиторського висновку по підтвердженню фінансової звітності емітентів цінних паперів за наслідками діяльності за рік та по підтвердженню формування статутного капіталу (фонду) провадиться за відповідними рекомендаціями, затвердженими Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР) та узгоджених Аудиторською палатою України. Аналогічно надається аудиторський висновок суб'єктам, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг (ломбарди, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, тощо) за методиками, які затверджені Держфінпослуг України.


Аудиторські послуги надає Аудиторська фірма "СОМ-АУДИТ"


Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №352487 від 04.01.1996р., ідентифікаційний код 22841332, номер запису про державну реєстрацію 1 038 120 0000 000203.

Сертифікат аудитора серія А номер 005362 згідно рішення Аудиторської палати України №111 від 27.06.2002р. Дію сертифікату подовжено до 27.06.2012р.

Свідоцтво №1307 від 22.06.2001р. про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане згідно рішення Аудиторської палати України №102 від 22.06.2001р. Термін дії свідоцтва: до 22.06.2006р. Рішенням Аудиторської палати України  №164/4 від 22.06.2006р. термін дії свідоцтва подовжено до 22.06.2011р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Реєстраційний номер свідоцтва 000351. Серія та номер свідоцтва А №000351. Дата видачі свідоцтва: 25.06.2004р. Чинне до 27.06.2012р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку. Внесено до реєстру згідно рішення Комісії №439 від 27.02.2007р. Реєстраційний номер свідоцтва: 162. Серія та номер свідоцтва: АБ 000139. Дата видачі: 27.02.2007р. Термін дії свідоцтва: з 27.02.2007р. по 22.06.2011р.

© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків