Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) Частина 4

74

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

Цей розділ включає діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту, архітектури, геології, геодезії, гідрометеорології, інжинірингу, а також надання послуг у сфері підприємницької діяльності, таких як: консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, пакування та інші послуги, які надаються, головним чином, підприємствам та фізичним особам - підприємцям. Проте деякі послуги (наприклад, юридичні, виготовлення фотографій тощо) можуть надаватись приватним клієнтам.

74.1

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.11

Діяльність у сфері права

74.11.1

Адвокатська діяльність

Цей підклас включає:
- представництво інтересів однієї сторони проти іншої сторони в судах або інших судових органах

Примітка. Ця діяльність виконується професійними адвокатами чи під їх наглядом: консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв'язку з трудовими суперечками.

Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23)

74.11.2

Нотаріальна та інша юридична діяльність

Цей підклас включає:
- діяльність державних нотаріусів, нотаріусів, судових виконавців, експертів і арбітрів
- надання рекомендацій та консультацій з загальних питань, складання юридичних документів: статутів, установчих та інших, пов'язаних зі створенням підприємств (організацій), патентів та авторських прав, підготовку юридичних актів, заповітів, доручень тощо

Цей підклас не включає:
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями (див. 74.14)
- діяльність судів (див. 75.23)

74.12

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Цей підклас включає:
- реєстрацію, накопичення, узагальнення та зберігання інформації про діяльність підприємств
- підготовлення, перевірку, підтвердження достовірності фінансових рахунків, звітів, балансів
- складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб
- консультування та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями

Цей підклас не включає:
- оброблення та зведення даних, у тому числі для цілей бухгалтерського обліку (див. 72.30)
- консультування з питань управління щодо розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису (див. 74.14)

74.13

74.13.0

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

Цей підклас включає:
- вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів
- вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів

74.14

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Цей підклас включає:
- консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо
- консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо
- консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо)
- арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями

74.15

74.15.0

Управління підприємствами

Цей підклас включає:
- діяльність з управління холдинговими компаніями, що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлінських рішень
- діяльність арбітражних керуючих

Цей підклас включає також:
- діяльність нефінансових холдингових компаній
- діяльність штаб-квартир (офісів) компаній, централізованих правлінь і подібних органів, які керують, контролюють і управляють іншими підрозділами компанії чи підприємства та які здійснюють звичайно функції з планування та стратегічного чи організаційного керівництва компанією чи підприємством

74.2

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

74.20

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

Цей підклас включає:
- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання
- проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо
- діяльність технічних консультантів
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт

Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- консультування з питань інформатизації (див. 72.10)
- діяльність у сфері досліджень та розробок (див. 73.1)
- проведення технічних випробувань (див. 74.30)
- послуги декораторів інтер'єру (див. 74.87)

74.20.2

Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

Цей підклас включає:
- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу, руд та інших корисних копалин, а також підземних вод
- дистанційне зондування Землі

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

Цей підклас включає:
- геодезичну дослідницьку діяльність: дослідження земної поверхні, дослідження верхніх шарів земної кори, картографічну діяльність, діяльність, пов'язану з розмежуванням земельних ділянок та складанням земельного кадастру, підготовленням космічної інформації, включаючи аерофотозйомку, розвідувальні та вишукувальні роботи в галузі промисловості та будівництва
- гідрографічну дослідницьку діяльність
- дослідження в галузі гідрометеорології, прогнозування погоди

74.3

Технічні випробування та дослідження

74.30

74.30.0

Технічні випробування та дослідження

Цей підклас включає:
- вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності тощо
- аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо
- випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів харчування
- випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів
- контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій
- сертифікацію літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок тощо
- технічний догляд автотранспортних засобів

74.4

Рекламна діяльність

74.40

74.40.0

Рекламна діяльність

Цей підклас включає:
- планування та проведення рекламних кампаній: створення та розміщення реклами, наприклад, на афішних тумбах, рекламних стендах, у вітринах, демонстраційних залах, на транспортних засобах тощо; розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків; рекламу у засобах масової інформації, шляхом продажу часу та місця для реклами; повітряну рекламу; здавання в оренду місця для реклами

Цей підклас не включає:
- друкування рекламних матеріалів засобами поліграфії (див. 22)
- дослідження кон'юнктури ринку (див. 74.13)
- консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги у галузі зв'язків із громадськістю (див. 74.14)
- рекламну фотозйомку (див. 74.81)
- підготовлення рекламних повідомлень для радіо, телебачення та кіно (див. 92.11, 92.20)

74.5

Підбір та забезпечення персоналом

74.50

74.50.0

Підбір та забезпечення персоналом

Цей підклас включає:
- пошук персоналу та розподілення по місцях роботи; такі послуги надаються потенційним роботодавцям або потенційним робітникам: опис робіт, що мають виконуватись (наприклад, складання посадових інструкцій), відбір та тестування претендентів на отримання роботи, розгляд рекомендацій тощо
- пошук та працевлаштування висококваліфікованих кадрів (агентами з працевлаштування)
- діяльність з найму тимчасової робочої сили: забезпечення підприємств на підрядній основі найманою робочою силою для виконання тимчасових робіт агентством, яке сплачує їм винагороду за виконану роботу

Цей підклас не включає:
- діяльність підрядників з наймання сільськогосподарських робітників (див. 01.4)
- діяльність імпресаріо (див. 74.87)
- діяльність, пов'язану з підбором акторів на ролі у кінофільмах, телевізійних передачах, театральних виставах (див. 92.72)

74.6

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

74.60

74.60.0

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

Цей підклас включає:
- консультування в питаннях безпеки промислових об'єктів, помешкань і громадських будинків включно з оцінкою їхньої безпеки
- діяльність з розслідування та дізнання
- діяльність приватних детективів
- діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту: перевезення грошей та цінностей, послуги тілоохоронців, патрулювання на вулицях, у громадському транспорті, поїздах, діяльність охоронних служб в магазинах, сторожів та вахтерів багатоквартирних будинків, установ, підприємств, будівельних майданчиків, готелів, театрів, концертних залів і дискотек, охоронну діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв, послуги, що надаються за сигналами тривоги, виклик допомоги у разі потреби, використання службових телефонів та інших засобів для дистанційного нагляду/контролю технічного обладнання
- послуги із захисту інформації в комп'ютерних та інших технічних засобах від копіювання та несанкціонованого доступу
- дресирування собак-охоронців
- інші послуги з охорони та захисту

Цей підклас не включає:
- встановлення систем сигналізації (див. 45.31)
- діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків (див. 67.20)

74.7

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

74.70

74.70.0

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

Цей підклас включає:
- прибирання внутрішніх приміщень в будівлях усіх типів, у тому числі в установах, закладах, підприємствах, в магазинах, а також в багатоквартирних житлових будинках тощо
- чищення димоходів, камінів, плит, печей, сміттєспалювачів, бойлерів, вентиляційних шахт та витяжних пристроїв тощо
- миття вікон
- чищення промислового устатковання, миття пляшок, очищення цистерн для автодорожніх та морських перевезень тощо

Цей підклас включає також:
- прибирання поїздів, автобусів, літаків тощо

Цей підклас не включає:
- захист рослин від хвороб і шкідників (див. 01.41)
- пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель (див. 45.45)
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва (див. 45.45)
- чищення ковдр, штор, занавісок тощо (див. 93.01)
- послуги домашньої прислуги (див. 95)

74.8

Надання різних послуг споживачам

74.81

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

Цей підклас включає:
- виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів: фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо, фотографій для реклами, видавницької продукції, журналів мод, операцій з нерухомістю чи для туризму, аерофотознімків
- оброблення плівок, не призначених для кінопрокату
- монтаж слайдів
- перезнімання, реставрацію та ретушування фотографій

Цей підклас включає також:
- експлуатацію фотоавтоматів

Цей підклас не включає:
- оброблення плівок, пов'язане з кіно та телебаченням (див. 92.11)

74.82

74.82.0

Пакування

Цей підклас включає:
- пакування, автоматизоване чи не автоматизоване, за винагороду або на договірній основі: заповнення аерозольних пакувань, заповнення банок та пляшок харчовими продуктами, включаючи напої, пакування твердих товарів у прозорі паковання, фольгу, пакети тощо
- етикетування, нанесення маркувань та надписів на пакунки
- пакування подарунків
- фасування м'яса за винагороду або на договірній основі
- безпечне пакування фармацевтичних виробів

Цей підклас не включає:
- послуги, що обмежуються нанесенням інформації на пакувальні засоби (див. 22.22)
- пакувальні роботи, пов'язані з організацією перевезень вантажів (див. 63.40)

74.85

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стенографії та відправлення кореспонденції: друкування на машинці, іншу секретарську діяльність, таку як розшифрування звукозаписів на магнітних стрічках або дисках
- копіювання, світлокопіювання тощо
- нанесення адрес на конверти, розкладання у конверти, запечатування та відправлення кореспонденції, складання списків адрес тощо, включаючи відправлення рекламних матеріалів
- письмовий та усний переклад

Цей підклас включає також:
- вичитування коректур

Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з банками даних (див. 72.40)
- діяльність у галузі бухгалтерського обліку та аудиту (див. 74.12)

74.86

74.86.0

Діяльність телефонних центрів

Цей підклас включає:
- послуги, пов'язані з обслуговуванням абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги відповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, під'єднання телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової відповіді, розміщення замовлень, надання інформації про товари, опрацювання скарг тощо; центри вихідних дзвінків, що займаються питаннями торгівлі та рекламних акцій щодо клієнтів, прямий маркетинг, перевірку адрес тощо

74.87

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

Цей підклас включає:
- послуги з оцінювання платоспроможності у зв'язку із фінансовим станом або комерційною практикою фізичних або юридичних осіб
- послуги з оплати рахунків
- послуги з моделювання: текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів, інших предметів внутрішнього оздоблення інтер'єрів, сучасних товарів, а також інших побутових виробів та товарів особистого вжитку
- послуги з посередництва різного: діяльність посередників та маклерів, імпресаріо, літературних та інших подібних агентів
- послуги з експертизи в справах, не пов'язаних з нерухомим майном, страхуванням і інженерними послугами: судово-експертні послуги з проведення криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних експертиз, інші види експертиз
- діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів тощо
- випуск цінників та фірмових торгівельних знаків (логотипів), дозволів на пільги та акцизних марок тощо
- випуск преміальних марок (купонів), які надають право на знижку або безкоштовну купівлю товарів тощо
- послуги з графічного дизайну, послуги декораторів інтер'єру, художників-оформлювачів
- діяльність незалежних аукціоністів
- діяльність консультантів, крім інженерів і спеціалістів, не віднесену до інших групувань
- зняття показань газових, водяних та електричних лічильників
- надання інших, не віднесених до інших групувань, комерційних послуг

Цей підклас включає також:
- діяльність агентів та агентств, що здійснюється від імені окремих осіб та пов'язана із складанням контрактів (договорів) на участь у кінофільмах, театральних постановах та інших розважальних чи спортивних заходах, а також із наданням книг, п'єс, речей образотворчого мистецтва, фотографій тощо видавцям, продюсерам тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність, пов'язану з кредитними картками (див. 65)
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устатковання (див. 74.20.1)
- діяльність з розміщення реклами (див. 74.40)© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків