Правила Національної системи масових електронних платежів


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
10.12.2004 N 620

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2005 р.
за N 25/10305

Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" (679-14), з метою вдосконалення і приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України нормативної бази Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП) Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Правила Національної системи масових електронних платежів (далі - Правила), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 24.04.2000 N 161 (z0304-00) "Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2000 за N 304/4525;

постанову Правління Національного банку України від 27.08.2001 N 366 (z0804-01) "Про затвердження Змін до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.09.2001 за N 804/5995;

постанову Правління Національного банку України від 26.10.2004 N 511 (z1433-04) "Про затвердження Змін до Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.11.2004 за N 1433/10032.

3. Визначити, що функції Платіжної організації НСМЕП виконує Національний банк України.

4. Доручити Раді НСМЕП від імені Платіжної організації НСМЕП затверджувати методичні, технологічні і технічні документи НСМЕП, які разом з Правилами визначають порядок діяльності НСМЕП.

5. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків - членів НСМЕП для використання в роботі.

6. Раді НСМЕП протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою у разі потреби привести у відповідність до вимог Правил методичні, технологічні і технічні документи НСМЕП.

7. Членам та учасникам НСМЕП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести укладені договори у відповідність до вимог Правил та інших документів Платіжної організації НСМЕП.

8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.12.2004 N 620

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2005 р.
за N 25/10305

ПРАВИЛА
Національної системи масових електронних платежів

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні положення


1.1. Ці Правила розроблені згідно із Законами України "Про Національний банк України" (679-14), "Про банки і банківську діяльність" (2121-14), "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14), іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк).

Правила визначають загальні принципи побудови Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), її організаційну структуру, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, взаємовідносини між її членами та учасниками, загальну технологію роботи в НСМЕП, порядок використання платіжних карток, загальні правила документообігу і здійснення розрахунків, порядок вирішення спорів, систему безпеки.

1.2. НСМЕП є внутрішньодержавною банківською багатоемітентною платіжною системою масових платежів.

1.3. Діяльність НСМЕП направлена на виконання її основних функцій, а саме:

виконання переказу коштів за операціями, що ініційовані із застосуванням платіжних карток;

забезпечення високої безпечності, надійності, швидкості та економічної ефективності виконання операцій із застосуванням платіжних карток.

1.4. Спеціальним платіжним засобом НСМЕП є платіжна картка НСМЕП.

1.5. Під час проведення переказу коштів у НСМЕП використовується взаємозалік на основі клірингу.

1.6. НСМЕП використовує інформаційні технології, що забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання документів за операціями із застосуванням платіжних карток і формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.

1.7. НСМЕП використовує систему захисту інформації, що забезпечує неперервний захист інформації щодо здійснення операцій із застосуванням платіжних карток на всіх етапах її формування, оброблення, передавання та зберігання.

Глава 2. Терміни та визначення

2.1. У цих Правилах наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

автоматизована карткова система (далі - АКС) - програмно-технічний комплекс, за допомогою якого забезпечується виконання функцій членом(ами) чи учасником(ами) НСМЕП щодо емісії карток, оброблення інформації за операціями з їх застосуванням, управління терміналами і банкоматами тощо;

авторизація - процедура отримання дозволу на проведення фінансової або службової операції із застосуванням платіжної або службової картки;

адресний платіж - переказ коштів, який здійснюється держателем картки з відповідного картрахунку на визначений рахунок отримувача коштів;

акцепт (акцептування) - згода емітента/еквайра на оплату або надання ним гарантій щодо оплати за документом за операцією із застосуванням платіжної картки;

апаратно-програмний комплекс (далі - АПК) - сукупність складових компонентів (підсистем, блоків, елементів), функціонально визначених на рівні інформаційної структури, взаємодія яких відповідно до інформаційних технологій та визначених правил (регламентів, інструкцій тощо) забезпечує реалізацію основних функцій НСМЕП;

банківська персоналізація картки - операція, під час здійснення якої на смарт-картку записуються відповідні банківські ключі, ідентифікатори платіжних додатків платіжної картки, ліміти платіжних додатків платіжної картки, дати закінчення дії платіжних додатків платіжної картки (у межах дати закінчення дії платіжної картки), а також визначається можливість виконання операцій з відповідним рахунком завантаження та її використання як корпоративної;

банківський термінал - різновид платіжного термінала, який реалізує в основному банківські операції із застосуванням платіжної картки (одержання готівки, завантаження платіжних додатків картки, перегляд стану рахунку завантаження);

блокування платіжної картки - переведення картки в стан, у якому неможливо виконувати будь-які фінансові операції за допомогою її платіжних додатків;

внутрішньобанківська фінансова операція - фінансова операція, що виконана із застосуванням платіжної картки, емітент якої одночасно є еквайром, що обслуговує термінал (банкомат), за допомогою якого виконана ця операція. Такій операції відповідає внутрішньобанківська трансакція;

внутрішньобанківська трансакція - трансакція, що сформована терміналом (банкоматом) за результатами внутрішньобанківської фінансової операції;

вихід платіжної картки з ладу - стан картки, у разі якого стає неможливо виконувати операцію(ї) із її застосуванням;

Головний процесинговий центр НСМЕП (далі - ГПЦ) - юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг, а також виконує функції клірингової установи НСМЕП;

додатковий код валюти та код обліку (далі - ДКВО) - параметр, який відповідає кожній одиниці виміру (як грошовій, так і умовній) фінансових операцій у НСМЕП, крім гривні. До ДКВО належать додаткові коди валют та коди обліку;

електронний гаманець (далі - гаманець) - платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку емітента, і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального ідентифікаційного номера (далі - ПІН);

електронний чек (далі - чек) - платіжний додаток персоніфікованої платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на окремому чековому картрахунку, що відкритий в емітента;

журнал завантажень - журнал картки, що зберігає відомості про останні операції завантаження, які виконані з використанням платіжної картки;

журнал картки - допоміжний документ в електронному вигляді, що використовується в разі потреби для підтвердження (позитивний запис журналу картки) або непідтвердження (негативний запис журналу картки) виконання відповідної фінансової операції із застосуванням платіжної картки (оплата товарів і послуг, видача готівки, адресний платіж, завантаження картки). Ведеться під час виконання відповідної фінансової операції;

журнал платежів - журнал картки, що зберігає відомості про останні операції платежу або видачі готівки, які виконані з використанням платіжної картки;

завантаження - запис на відповідний платіжний додаток картки інформації про суму коштів (у гривнях або валюті), які можуть бути використані держателем картки для виконання фінансових операцій. У системах обліку - запис інформації про обсяг зобов'язань емітента (у додаткових кодах) перед держателем картки за попередньо оплаченими товарами (послугами);

залишок коштів платіжного додатка картки (далі - залишок коштів) - інформація про суму коштів, що обліковується на відповідному платіжному додатку. Залишок коштів може бути використаний держателем картки під час проведення фінансових оф-лайн операцій за цим платіжним додатком;

"зелений" лист - список емітентів НСМЕП, що працюють у міжбанківському режимі, призначений для отримання дозволу на виконання операції із застосуванням платіжної картки певного емітента;

Інтернет-термінал НСМЕП (далі - Інтернет-термінал) - набір програмно-апаратних засобів, що здатні реалізовувати функції платіжних терміналів НСМЕП, використовуючи можливості передавання інформації, які забезпечує Інтернет або інша комп'ютерна мережа загального чи корпоративного користування (далі - Інтернет). Інтернет-термінал має дві рознесені в просторі частини - клієнтську та серверну, взаємодія між якими здійснюється за допомогою Інтернету;

картковий ліміт - обмеження суми певної фінансової операції або залишку коштів за платіжним додатком (гаманцем чи чеком) платіжної картки або інші обмеження (за кількістю спроб уведення ПІН тощо), що регламентують виконання цієї фінансової операції держателем платіжної картки;

картковий рахунок чека (далі - чековий картрахунок) - поточний рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за операціями за кожним емітованим ним чеком;

кліринговий період - проміжок часу між початком і закінченням проведення клірингу між його учасниками, що визначений регламентом НСМЕП;

код валюти - параметр, який відповідає кожній грошовій одиниці виміру фінансових операцій у НСМЕП. Може бути основним і додатковим. Національній валюті (гривні) відповідає основний код валюти, іноземним валютам і гривні з цільовим призначенням відповідають відповідні додаткові коди валют;

код обліку - параметр, який відповідає кожній умовній одиниці виміру фінансових операцій у НСМЕП (штукам, літрам, кілограмам тощо) і забезпечує можливість обліку операцій за такими одиницями виміру в АКС емітента (еквайра). Коди обліку, як правило, індивідуальні для кожного емітента;

консолідований картковий рахунок - рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним гаманцями;

комісійні - оплата учаснику оброблення фінансової трансакції (щодо кожної з яких завжди визначені еквайр та емітент), яка розраховується, як правило, під час проведення відповідної фінансової операції, за послуги її оброблення;

ліміт - вид обмеження фінансової операції, ініційованої із застосуванням платіжної картки, що застосовується з метою зменшення фінансових ризиків членів та учасників НСМЕП та забезпечення ефективного використання емітентами залучених коштів клієнтів. Ліміти, що застосовуються у НСМЕП, поділяються на карткові та системні;

локальна трансакція - трансакція, яка розповсюджується та обробляється в межах обслуговування однієї АКС процесингового центру банківського рівня або еквайра, що є одночасно емітентом платіжної картки, із застосуванням якої ініційована ця трансакція;

міжбанківський режим роботи в НСМЕП (далі - міжбанківський режим) - режим роботи банку в НСМЕП, який дозволяє держателям карток, емітованих цим банком, обслуговуватися на термінальних пристроях інших еквайрів НСМЕП, а йому обслуговувати держателів карток, емітованих іншими емітентами НСМЕП. Робота банку в цьому режимі передбачає його участь у міжбанківських розрахунках за операції, виконані із застосуванням платіжних карток НСМЕП;

міжбанківська трансакція - трансакція, що сформована терміналом (банкоматом), який обслуговує еквайр, що не є емітентом картки, за допомогою якої виконана ця операція;

міжбанківська фінансова операція - операція, яка виконана на терміналі (банкоматі), який обслуговує еквайр, що не є емітентом картки, за допомогою якої виконана ця операція. Такій операції відповідає міжбанківська фінансова трансакція;

неплатоспроможність учасника розрахунків - неспроможність учасника розрахунків своєчасно та в повному обсязі виконати свої зобов'язання за результатами клірингу відповідно до регламенту проведення цих розрахунків та/або умов взаємного договору;

нетто-позиція учасника - загальний підсумок багатостороннього взаємозаліку за фінансовими трансакціями із застосуванням платіжних карток для його учасника за визначений кліринговий період;

он-лайн (on-line) операція - операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої передбачає наявність під час виконання операції безперервного телекомунікаційного зв'язку в режимі реального часу між терміналом (банкоматом), на якому виконується ця операція, та еквайром, а через нього з емітентом, де здійснюється авторизація цієї операції;

оф-лайн (off-line) операція - операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує під час виконання операції безперервного зв'язку в режимі реального часу з емітентом та еквайром. Під час здійснення оф-лайн операцій використовується залишок коштів відповідного платіжного додатка платіжної картки, а авторизація операції проводиться терміналом (банкоматом), на якому виконується ця операція з використанням модуля безпеки термінала;

період актуальності трансакції - проміжок часу, що відраховується з дати формування документа в електронному вигляді за фінансовою операцією із застосуванням платіжної картки (трансакції, запису журналу операцій картки, запису журналу SAM тощо), протягом якого документи за цією трансакцією мають бути розглянуті системою (емітентом) щодо включення її в кліринг за виконанням певних додаткових умов;

персоніфікація картки - операція, під час якої інформація про картку відповідає у відповідній базі даних емітента інформації про клієнта або довірену особу клієнта. Персоніфікація платіжних карток проводиться емітентами, а службових карток - емітентами, еквайрами та процесинговими центрами;

персоніфікована платіжна картка - платіжна картка, яка містить дані в електронній формі і за потребою додаткові реквізити в графічному вигляді (прізвище та ім'я, фотокартку, що нанесені на картку), які дають змогу з використанням електронних засобів чи візуально ідентифікувати її держателя;

платіжна картка НСМЕП (далі - платіжна картка) - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової смарт-картки, що є носієм платіжних додатків НСМЕП;

платіжний додаток картки НСМЕП (далі - платіжний додаток) - програмний засіб, розміщений у пам'яті платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією НСМЕП. Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Платіжними додатками в НСМЕП є гаманець та чек;

Платіжна організація НСМЕП (далі - Платіжна організація) - юридична особа, яка є власником або одержала право на використання знака для товарів і послуг НСМЕП (далі - знак НСМЕП) та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до НСМЕП, і яка визначає правила роботи НСМЕП, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності НСМЕП і несе відповідальність згідно із законодавством України та укладеними нею договорами;

повний стоп-лист - стоп-лист, який формується в ГПЦ за заявками, як правило, емітентів і розсилається ним усім іншим процесинговим центрам і членам системи, що працюють у міжбанківському режимі роботи в НСМЕП;

процесинг - діяльність, що включає в себе формування, оброблення, передавання та зберігання даних щодо відповідних членів та учасників НСМЕП і виконання вимог регламенту НСМЕП щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування;

процесинговий центр банківського рівня (далі - БПЦ) - юридична особа, яка на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг та виконує згідно з договором(ами) з емітентом(ами) та/або еквайром(ами) їх інформаційне обслуговування. Виконання функцій БПЦ забезпечується за допомогою АКС;

рахунок завантаження - поточний рахунок клієнта, відкритий емітентом, який використовується для здійснення з нього завантаження платіжних додатків картки, платежів за товари та послуги, одержання готівки, перерахування коштів на рахунки інших осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже відкриті клієнтом у емітента поточні рахунки;

регламент НСМЕП - визначений Платіжною організацією режим роботи, обсяг, термін і послідовність дій членів та учасників НСМЕП щодо виконання ними важливих процедур із забезпечення керування НСМЕП, проведення збору та передавання документів за операціями із застосуванням платіжних карток, їх оброблення, формування документів на переказ, проведення взаєморозрахунків та реконсиляції. Регламент НСМЕП використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні;

регіональний процесинговий центр НСМЕП (далі - РПЦ) - юридична особа, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією договору, отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг і виконує кліринг для окремої групи членів НСМЕП, визначених Платіжною організацією за відповідною ознакою (територіальне розташування, організаційна структура тощо);

ризик - можливість виникнення певної події, настання якої призводить до фінансових чи іншого виду втрат членів та/або учасників платіжної системи;

системний ліміт - обмеження загальної суми певного виду фінансової операції із застосуванням певного платіжного додатка всіх карток, емітованих емітентом (для емітента в цілому);

системна ініціалізація карток - операція, під час якої в пам'ять смарт-картки записуються файлова структура та інші дані, що визначають функціональні можливості та термін дії картки;

системна персоналізація карток - операція, під час якої у файли смарт-картки записуються ключі та дані, що визначають її належність до НСМЕП (або до члена/учасника НСМЕП);

системна трансакція - трансакція, оброблення якої виконують БПЦ та ГПЦ/РПЦ;

службова картка НСМЕП (далі - службова картка) - картка, що використовується уповноваженою службовою особою члена/учасника НСМЕП для доступу до виконання адміністративних та/або технологічних функцій у системі;

смарт-картка - картка в пластиковому вигляді з умонтованим мікроконтролером як носієм та обробником інформації, потрібної для ініціювання переказу коштів та/або виконання службових операцій;

стоп-лист - електронний список номерів платіжних карток, за платіжними додатками яких заборонено проведення будь-яких фінансових операцій;

тариф - система ставок, що визначає розмір оплати за послуги (ціна послуг);

термінальний стоп-лист - стоп-лист, який формується еквайром із повного стоп-листа окремо для кожного термінального пристрою, що він обслуговує (з урахуванням обсягу пам'яті термінального пристрою, відведеного для зберігання стоп-листа);

торговельний термінал - різновид платіжного термінала, який реалізує в основному функції платежу із застосуванням платіжної картки;

трансакція - інформація в електронній формі про окрему операцію із застосуванням платіжної картки, яка сформована за результатами її виконання;

узагальнений коефіцієнт комісійних - коефіцієнт, який враховує системну, еквайєрну та емітентську складові комісійних і за яким розраховується загальна сума комісійних за обслуговування певної фінансової операції;

учасник розрахунків - суб'єкт відносин, що виникають під час проведення розрахунків за фінансовими зобов'язаннями в результаті виконання операцій із застосуванням платіжних карток;

фінансова трансакція - трансакція про виконання фінансової операції з певним платіжним додатком платіжної картки;

HSM - апаратний модуль безпеки, що встановлюється у серверах НСМЕП;

SAM - модуль безпеки термінала у вигляді пластикової смарт-картки, що встановлений у всіх терміналах і банкоматах НСМЕП.

2.2. Інші терміни, які використовуються в Правилах, уживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14), нормативно-правових актах Національного банку, які регулюють порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій із їх застосуванням.© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків