Правила Національної системи масових електронних платежів

1.22. Для отримання корпоративних платіжних карток клієнт подає до емітента заяву про видачу корпоративних карток та відповідні заяви-анкети.

Форма і зміст заяви про видачу корпоративних карток, форма і зміст заяви-анкети про відкриття рахунків та одержання корпоративної платіжної картки НСМЕП визначаються Платіжною організацією в її документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.

У разі видачі платіжної картки, що передбачає здійснення розрахунків з її використанням за кредитною схемою, до заяви-анкети може додатково включатися інформація, що потрібна для надання кредиту.

1.23. Договір про видачу платіжної картки і розрахункове обслуговування суб'єкта підприємницької діяльності є основним документом, що регулює взаємовідносини між емітентом та клієнтом. Форма і зміст договору визначаються Платіжною організацією в її документах щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.

Договір про видачу платіжної картки і розрахункове обслуговування суб'єкта підприємницької діяльності складається в двох примірниках.

1.24. Для здійснення операцій із застосуванням платіжної картки суб'єкту підприємницької діяльності відкривають рахунок завантаження та чековий картковий рахунок.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності вже має відкритий в емітента поточний рахунок, то він може визначити його як рахунок завантаження або відкрити новий поточний рахунок для виконання ним функцій рахунку завантаження. У разі одержання юридичною особою кількох корпоративних платіжних карток з чеком йому відкривають окремі чекові карткові рахунки. На одному рахунку завантаження можуть відображатись операції із застосуванням кількох корпоративних платіжних карток.

1.25. Термін дії платіжної картки обумовлюється договором між емітентом і клієнтом та обмежується терміном, що визначається Платіжною організацією.

Термін дії платіжного додатка картки визначається емітентом у межах терміну дії картки, але може бути змінений ним у цих межах за письмовою заявою клієнта.

Картка дійсна до зазначеного в ній дня, місяця та року (включно). Після завершення терміну дії платіжного додатка картки операції із застосуванням цього додатка неможливі.

Термін дії службових карток визначається власниками цих карток з урахуванням їх технічного стану та ресурсів і обмежується максимальним терміном дії службових карток, що визначається Платіжною організацією.

1.26. Заміна платіжної картки клієнту на нову здійснюється за ініціативи клієнта банку - у разі виходу картки з ладу з будь-яких причин чи втрати/викрадення картки або емітента - у разі закінчення ресурсів картки (максимальна версія системних ключів менше ніж поточна тощо) чи закінчення терміну дії картки.

У разі проведення заміни картки з ініціативи емітента він зобов'язаний завчасно повідомити про це держателя картки.

1.27. Порядок одержання клієнтом або його довіреною особою корпоративної платіжної картки в емітента, а також загальні вимоги щодо проведення емісії платіжних карток визначено у документах Платіжної організації щодо порядку оформлення участі в НСМЕП.

Глава 2. Еквайринг

2.1. Еквайр самостійно встановлює перелік послуг, які він надає держателям карток (у банкоматах, касах банку, торговців), а також встановлює величини комісійних за еквайринг.

Якщо еквайр працює з делегуванням своїх інформаційних функцій (повноважень) технічному еквайру, то він повинен узгодити перелік цих послуг з ним.

2.2. Еквайр здійснює обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, на підставі договору про обслуговування платіжних карток НСМЕП (терміналів), який укладається з урахуванням вимог Платіжної організації до його структури та змісту. Вимоги до цього договору визначено у документах Платіжної організації щодо порядку вступу до НСМЕП та оформлення участі в НСМЕП.

2.3. Еквайр (технічний еквайр) здійснює контроль за дотриманням торговцем вимог договору та Правил НСМЕП, що стосуються здійснення операцій з платіжними картками та збору трансакцій. У разі неодноразового порушення торговцем цих вимог він уживає необхідних адекватних заходів, які передбачені цим договором, або розриває договір.

2.4. Еквайр (технічний еквайр) проводить підготовчу роботу з торговцем, що необхідна для виконання операцій із застосуванням платіжних карток НСМЕП, і передає торговцю рекламні та інструктивні документи, що потрібні для обслуговування держателів платіжних карток і терміналів, а також безкоштовно надає йому консультації, що пов'язані із здійсненням операцій із застосуванням платіжних і службових карток НСМЕП.

2.5. Еквайр протягом наступного (робочого) дня зараховує кошти на рахунок торговця (чи перераховує на його рахунок в іншому банку) за операціями поточного дня із застосуванням платіжних карток (незалежно від відшкодування їх емітентом еквайру).

2.6. Еквайр акцептує всі трансакції торговельних терміналів торговця, якщо торговцем не були порушені умови договору і технологія роботи з терміналами. Неакцептування еквайром трансакцій можливе за наявності таких порушень:

несвоєчасне розвантаження терміналів з вини торговця, якщо це призвело до приймання платіжних карток, унесених до стоп-листа, та карток, що емітовані емітентами, діяльність яких у НСМЕП припинена (згідно із "зеленим" листом);

доведено несанкціоноване втручання у функції торговельного термінала. У цьому разі еквайр має право не акцептувати трансакції тих карток, які внесені до актуального стоп-листа, а також трансакції, що не прийняті ним та/або емітентом.

У разі виходу з ладу торговельного термінала еквайр відновлює трансакції за контрольною стрічкою торговельного термінала чи ЕККА та акцептує їх.

Еквайр надає торговцю виписки з його рахунку за операціями із застосуванням карток у порядку та в терміни, установлені в договорі, а також необхідні роз'яснення щодо них.

2.7. Члени НСМЕП можуть укладати договори про видачу готівкових коштів за платіжними картками з торговцями і з банками-резидентами, що не є членами НСМЕП, через власні каси або банкомати.

2.8. У разі допущення з вини торговця помилки під час здійснення держателем картки платежу торговець видає держателю картки помилково зняту суму готівкою без утримання комісійних. У випадках, передбачених законодавством України, торговець зобов'язаний провести цю операцію через ЕККА (ККС).

2.9. Придбані із застосуванням платіжної картки товари можуть бути повернені особі, яка їх продала, згідно з правилами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.

Повернення коштів за повернений товар, неотриману (неякісну) послугу торговець здійснює готівкою або за згодою сторін у безготівковій формі шляхом їх перерахування на рахунок завантаження клієнта позасистемними засобами.

2.10. Торговець не має права:

відмовляти держателям платіжних карток у виконанні операцій із застосуванням карток повністю чи частково в межах гарантованого еквайром переліку послуг. Винятком є технічні причини (несправність устаткування, відсутність зв'язку тощо) та обмеження, установлені емітентом картки;

установлювати торговельні надбавки на товари (послуги), оплата яких здійснюється із застосуванням карток, порівняно з їх ціною під час оплати готівкою.

2.11. Еквайри і торговці не мають права:

вилучати картки держателів з обігу;

вимагати у держателя картку для самостійного проведення фінансової операції.

2.12. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець не має права вимагати від держателя платіжної картки:

уведення ПІН залишку коштів та ПІН рахунку як засобу ідентифікації держателя картки, якщо це не передбачено умовами використання картки;

пред'явлення документів, які посвідчують особу, як засобу ідентифікації держателя картки (за винятком випадку, якщо торговець має доручення еквайра здійснити перевірку документів певного суб'єкта переказу за результатами моніторингу для належної його ідентифікації).

2.13. Члени НСМЕП і торговці зобов'язані забезпечити такі умови для обслуговування держателів карток, які гарантували б збереження конфіденційності ПІН залишку коштів та ПІН рахунку їх карток.

2.14. Торговець може за рахунок готівкової виручки підприємства або коштів, отриманих із банку, надавати держателю платіжної картки НСМЕП послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій згідно з правилами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України. Обмеження з видачі торговцем готівки за платіжними картками НСМЕП установлюються Платіжною організацією та еквайрами.

Розділ X. Порядок здійснення розрахунків і бухгалтерського обліку

Глава 1. Порядок здійснення розрахунків


1.1. Розрахунки між членами та учасниками НСМЕП за операціями із застосуванням платіжних карток здійснюються за кліринговою схемою.

1.2. Суб'єктами розрахунків за результатами клірингу в НСМЕП є члени НСМЕП, що працюють або працювали в міжбанківському режимі та виконують розрахунки за результатами клірингу, а також процесингові центри (далі - учасники розрахунків).

1.3. Функції клірингової установи в НСМЕП виконує ГПЦ, який розраховує загальні нетто-позиції учасників розрахунків, формує та передає до розрахункового банку документи на переказ (клірингові вимоги).

1.4. У клірингову позицію учасника розрахунків уключаються всі платежі та комісійні за операціями із застосуванням платіжних карток у головній установі, філіях та його агентів.

1.5. Розрахунковий банк виконує взаєморозрахунки між учасниками розрахунків на підставі отриманої від ГПЦ клірингової вимоги та згідно з регламентом НСМЕП і умовами договорів з учасниками розрахунків.

1.6. У разі неплатоспроможності учасника розрахунків для погашення (частково або повністю) його заборгованості перед іншими учасниками розрахунків використовуються кошти страхового фонду НСМЕП.

1.7. Банківські розрахунки за операціями із застосуванням платіжних карток, що виконуються без участі розрахункового банку, поділяються на:

внутрішньобанківські;

міжфілійні;

міжбанківські.

Внутрішньобанківські розрахунки виконуються на рівні різних бухгалтерських рахунків в одному банку (одній філії банку).

Міжфілійні розрахунки виконуються, якщо операції за платіжними картками обслуговують філії цього самого банку. У цьому разі головна установа банку проводить міжфілійні розрахунки за кліринговою схемою самостійно.

Міжбанківські розрахунки виконуються членом НСМЕП за наявності агентських договорів з іншими банками, якщо рахунок торговця, якого обслуговує цей еквайр, відкрито в іншому банку, за надані в межах НСМЕП послуги, за операціями адресних платежів тощо. Ці розрахунки виконуються на умовах, визначених у відповідних договорах.

За операціями адресних платежів, що виконані із застосуванням платіжних карток, емітент самостійно формує відповідні документи на переказ і на їх підставі самостійно перераховує суми адресних платежів на рахунки отримувачів коштів.

Міжбанківські платежі виконуються за допомогою СЕП НБУ, а міжфілійні - засобами внутрішньої платіжної системи банку або за допомогою СЕП.

1.8. Строки проведення переказу із застосуванням платіжних карток визначаються регламентом НСМЕП та умовами договорів між членами та учасниками платіжної системи і обмежуються відповідними строками, визначеними законодавством України.

Внутрішньобанківський переказ за операціями із застосуванням платіжних карток виконується в строк, установлений внутрішніми нормативними документами банку, і не може перевищувати строк, визначений законодавством України.

1.9. Взаєморозрахунки між членами та учасниками НСМЕП за надані в межах НСМЕП послуги здійснюються згідно з тарифами і на умовах, визначених у договорах між ними.

1.10. Умови та порядок здійснення розрахунковим банком міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток, його взаємодія з ГПЦ, Платіжною організацією та іншими учасниками розрахунків, а також порядок формування, використання, поповнення та повернення коштів страхового фонду НСМЕП визначені документами Платіжної організації щодо взаєморозрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток.

Регламент роботи розрахункового банку щодо здійснення міжбанківських розрахунків за операціями із застосуванням платіжних карток, формування, використання, поповнення та повернення коштів страхового фонду НСМЕП визначено в документах Платіжної організації щодо регламенту НСМЕП.

Глава 2. Порядок здійснення бухгалтерського обліку

2.1. У членів НСМЕП бухгалтерський облік за операціями із застосуванням платіжних карток під час розрахунків за надані товари (послуги) здійснюється згідно з документами Платіжної організації щодо порядку здійснення бухгалтерських операцій з платіжними картками НСМЕП у банках України, узгодженого з Національним банком.

2.2. Якщо Національний банк є членом НСМЕП, то бухгалтерський облік за операціями із застосуванням платіжних карток під час розрахунків за надані товари (послуги) здійснюється згідно з внутрішнім документом Національного банку, узгодженим з Платіжною організацією.

Розділ XI. Управління ризиками та безпека в НСМЕП

Глава 1. Види ризиків в НСМЕП та управління ними


1.1. Основні види ризиків, що можуть виникати у НСМЕП, умовно поділяються на системні, фінансові (розрахункові), правові (юридичні), операційні та ринкові.

1.2. Системні ризики виникають у результаті збоїв, відмов у системі та призводять до втрати або модифікації фінансової інформації і пов'язані з помилками під час обрання та реалізації концепції побудови НСМЕП та/або адміністрування НСМЕП з боку Платіжної організації.

1.3. Фінансові (розрахункові) ризики виникають у результаті того, що одна із сторін не виконала своїх фінансових зобов'язань щодо інших учасників розрахунків.

1.4. Правові (юридичні) ризики виникають у результаті відсутності досконалого механізму вирішення конфліктних ситуацій (невідповідності нормативної бази НСМЕП законодавству України) і призводять до невирішених спорів між членами та/або учасниками НСМЕП.

1.5. Операційні ризики, які виникають у системі управління НСМЕП, пов'язані з порушеннями технології, правил функціонування НСМЕП з боку членів та/або учасників НСМЕП, а також у результаті виникнення стихійного лиха.

1.6. Ринкові ризики виникають у результаті зменшення конкурентоспроможності послуг, що надає НСМЕП та/або кожний з її членів та учасників.

1.7. Для мінімізації системних ризиків повинні здійснюватися такі заходи:

побудова інфраструктури НСМЕП, відкритої для подальшої її модернізації та розвитку з урахуванням вимог державних та міжнародних стандартів;

побудова високонадійної системи забезпечення інформаційної безпеки НСМЕП, створення ефективних засобів і чітко сформульованих правил управління ризиками в рамках системи та визначених меж відповідальності кожного члена та учасника НСМЕП;

організація і проведення випробувань компонентів АПК та надання дозволів на їх використання відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів;

організація і проведення постійного моніторингу (протоколювання основних подій, що виникають у системі) та аудиту системи для аналізу та оцінки її основних показників;

оптимізація Платіжною організацією своєї організаційної структури та документів, що регламентують її діяльність, з метою оперативного проведення аналізу основних показників роботи системи кожного члена та учасника НСМЕП і прийняття рішень щодо керування системою.

1.8. Для мінімізації фінансових ризиків повинні здійснюватися такі заходи:

обмеження обсягів розрахунків шляхом застосування Платіжною організацією, емітентами та держателями карток відповідних лімітів щодо обмеження виконання фінансових операцій з платіжними додатками платіжних карток та оперативне керування цими лімітами;

обов'язкове виконання кожним членом та учасником системи вимог регламенту НСМЕП та своїх зобов'язань згідно з укладеними договорами, дотримання технології роботи із стоп-листами, що використовуються в системі;

дотримання членами та учасниками системи вимог законодавства України та Правил щодо виконання фінансових операцій та термінів перерахування коштів;

формування та постійна підтримка членами НСМЕП на договірних засадах з Платіжною організацією та розрахунковим банком НСМЕП страхового фонду покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками;

ефективне застосування діючих та створення нових механізмів щодо підтримання поточних ліквідних коштів в учасників розрахунків;

ретельна перевірка Платіжною організацією фінансових показників кандидатів у члени та учасники системи під час оформлення їх вступу (участі) до НСМЕП та застосування поточного моніторингу їх фінансового стану протягом роботи в системі.

1.9. Для мінімізації правових ризиків повинні здійснюватися такі заходи:

постійний моніторинг Платіжною організацією змін до законодавства України та приведення до його вимог нормативних документів НСМЕП;

неухильне виконання членами та учасниками системи вимог нормативних документів НСМЕП щодо оформлення договірних взаємовідносин у системі;

аналіз Платіжною організацією спірних питань, які виникають у процесі функціонування НСМЕП, щодо неадекватності нормативних документів НСМЕП з метою приведення їх у відповідність до поточних вимог.

1.10. Для мінімізації операційних ризиків, які виникають у системі управління НСМЕП, повинні здійснюватися такі заходи:

постійне приведення кожним членом та учасником НСМЕП у відповідність до вимог нормативної бази НСМЕП своїх внутрішніх документів, а також технологічних інструкцій для обслуговуючого персоналу;

постійне навчання кожним членом та учасником НСМЕП свого обслуговуючого персоналу та контроль за виконанням персоналом своїх технологічних інструкцій і правил забезпечення інформаційної безпеки;

застосування кожним членом та учасником НСМЕП на своїй ділянці технологічної інфраструктури НСМЕП надійних програмно-апаратних засобів;

резервування кожним членом та учасником НСМЕП ліній зв'язку та програмно-апаратних засобів;

проведення Платіжною організацією перевірки процесингових центрів перед початком їх роботи в НСМЕП.

1.11. Для мінімізації ринкових ризиків повинні здійснюватися такі заходи:

розроблення та впровадження Платіжною організацією нових сучасних платіжних додатків, сумісних з технологіями міжнародних платіжних систем;

розроблення Платіжною організацією заходів щодо спрощення процедури вступу до НСМЕП;

проведення Платіжною організацією, кожним членом та учасником НСМЕП маркетингових заходів;

поліпшення Платіжною організацією, кожним членом та учасником НСМЕП якості своїх послуг.

1.12. Кожний член та учасник НСМЕП має право проводити додаткові заходи щодо мінімізації своїх ризиків, якщо це не впливає на технологію роботи інших членів та учасників НСМЕП, а також системи в цілому.

1.13. Межі відповідальності членів і учасників НСМЕП та захист їх інтересів визначаються в договорах між ними, які повинні відповідати вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та Правил.

Вклади фізичних осіб, що обліковуються на картрахунках, захищаються державою згідно із законодавством України. У разі неплатоспроможності емітента в розмірі, установленому законодавством, гарантується відшкодування коштів фізичних осіб, залучених на ці рахунки.

1.14. Платіжна організація несе відповідальність за мінімізацію та управління системними ризиками, а також правовими ризиками, пов'язаними з невідповідністю нормативної бази НСМЕП законодавству України.

1.15. Кожний із членів та учасників НСМЕП несе відповідальність за свої, що викликані внутрішніми причинами, фінансові, операційні, правові та ринкові ризики і самостійно управляє ними.

1.16. Еквайри/емітенти повинні проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів, суб'єктів помилкових та неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення зазначених переказів згідно із законодавством України.

Моніторинг має проводитися постійно за загальними параметрами, установленими Національним банком.

1.17. Для встановлення правомірності переказу еквайр за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем картки, емітентом чи Платіжною організацією має право зупинити завершення переказу на час, що передбачений законодавством України.© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків