Реєстрація ТОВ у Харкові


Реєстрація ТОВ у Харкові є одною з форм ведення господарської та/або підприємницької діяльності.

Наша юридична фірма надає клієнтам послуги з реєстрації (створення) ТОВ на території міста Харкова. Для реєстрації ТОВ у Харкові Вам необхідно лише звернутися у нашу юридичну фірму - наші спеціалісти здійснять реєстрацію ТОВ у Харкові швидко та професійно, підготувавши всі документи, що необхідні для реєстрації ТОВ.

Реєстрація та діяльність ТОВ регулюється Цивільнім Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України "Про господарські товариства", Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також великою кількістю інших законів та нормативних актів.

Для реєстрації ТОВ готуються установчі документи (статут, рішення засновника або протокол загальних зборів) та формується його статутний фонд. Для ТОВ законодавством встановлено мінімальний розмір статутного фонду (капіталу).

Засновники (учасники) ТОВ, зазвичай, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, що робить особливо привабливим здійснення господарської та/або підприємницької діяльності шляхом реєстрації ТОВ. У свою чергу, ТОВ відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, включаючи майнові та корпоративні права.

Слід мати на увазі, що майно, передане до статутного фонду ТОВ, з моменту його передачі (реєстрації ТОВ) вважається власністю ТОВ, а не засновника (учасника); а засновник (учасник) ТОВ отримує натомість так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю та право отримувати прибуток за результатами його діяльності.

Реєстрація ТОВ здійснюється відповідно до положень ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" шляхом реєстрації статуту ТОВ та отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ.

До того, як розпочати реєстрацію ТОВ, необхідно придумати йому оригінальну назву, яка не має повторюватися на території України разом з обраною організаційно-правовою формою, а також обрати до шести видів економічної діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД)), які будуть здійснюватися товариством з обмеженою відповідальністю.

Вимоги до найменувань юридичних осіб (у тому числі й ТОВ) визначено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №65 від 09.06.2004р. Найменування юридичної особи складається із зазначення її організаційно-правової форми та власної назви. У найменуваннях юридичних осіб приватного права забороняється використовувати найменування органів державної влади та місцевого самоврядування. У назвах, зазвичай, заборонено використовувати слово "національний". Юридична особа (в тому числі ТОВ), крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

Після реєстрації ТОВ у "реєстраційній палаті" міста Харкова та отримання свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ, необхідно також отримати довідку з управління статистики, отримати дозвіл на виготовлення печатки у органах дозвільної системи міста Харкова (міліція) та виготовити печатку, поставити ТОВ на облік у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування міста Харкова.

Для реєстрації ТОВ у Харкові необхідно надати копії наступних документів:

- копії ідентифікаційних кодів керівника ТОВ та засновників ТОВ;

- копії паспортів керівника ТОВ та засновників ТОВ;

- нотаріально посвідчену довіреність на реєстрацію ТОВ (зазвичай, робиться у нашого нотаріуса - це швидше та дешевше).

Також необхідно надати наступну інформацію:

- бажану назву (назви) ТОВ (має бути унікальною);

- інформацію про розмір статутного фонду та спосіб його формування (грошовими коштами, майном);

- інформацію щодо розподілу часток засновників у статутному фонді ТОВ (тобто, іншими словами, інформацію про внесок кожного із засновників до статутного фонду ТОВ);

- інформацію про реєстраційну (юридичну) адресу ТОВ;

- інформацію про види діяльності ТОВ, що буде зареєстровано (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД) - розміщено на нашому сайті; зазвичай остаточно види діяльності обираються разом із спеціалістом нашої юридичної фірми), а також вказати, які із видів діяльності будуть здійснюватися у тому числі й у режимі зовнішньоекономічної діяльності.

Загальна характеристика ТОВ в Україні

ТОВ (ТОВ) - це товариство (юридична особа), статутний капітал якої поділено на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Мінімальна кількість засновників (учасників) ТОВ - одна фізична (резидент або нерезидент України) або одна юридична особа. Максимальна кількість засновників (учасників) ТОВ - 10 осіб (це можуть бути фізичні особи, юридичні особи, декілька фізичних + декілька юридичних осіб).

За загальним правилом, ТОВ не відповідає за зобов'язаннями його учасників (засновників), а його учасники (засновники) не відповідають за зобов'язаннями ТОВ. Це робить особливо привабливим створення юридичної особи саме у формі ТОВ. До того ж, ТОВ є визнаною у всьому світі організаційно-правовою формою, і у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності юридичною особою у формі ТОВ, іноземним партнерам не доведеться зайвий раз пояснювати, що являє собою юридична особа у формі ТОВ.

Разом з цим, слід мати на увазі, що ТОВ відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Учасники ТОВ, які не повністю внесли свій внесок до статутного фонду ТОВ, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВ у межах вартості невнесеної частини внеску (вкладу) кожного із учасників (засновників).

Мінімальний розмір статутного фонду ТОВ складає 100 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент реєстрації ТОВ. Відповідно, станом на 1 квітня 2009 року, мінімальний розмір статутного фонду ТОВ в Україні складає 62'500 грн. (100 х 625 грн.); з 1 липня 2009 року - мінімальний розмір статутного фонду ТОВ складатиме 63'000 грн.; з 1 жовтня 2009р. - 65'000 грн., і з 1 грудня 2009 року мінімальний розмір статутного фонду ТОВ буде складати 66'900 грн.

Максимальний розмір статутного фонду ТОВ законодавством не встановлено (тобто, він може бути яким-завгодно великим, але не менше мінімального встановленого законодавством розміру).

До моменту реєстрації ТОВ його засновники (учасники) мають внести не менше половини своїх внесків до статутного фонду ТОВ (згідно установчих документів). Частина статутного фонду ТОВ, яка залишилась несплаченою - має бути сплачена (внесена) на протязі першого року діяльності ТОВ.

У свою чергу, внеском до статутного фонду ТОВ можуть бути як грошові кошти, так і майно засновників (учасників). Якщо статутний фонд ТОВ формується грошовими коштами - до його державної реєстрації необхідно відкрити у банківській установі спеціальний рахунок для формування статутного фонду. Якщо ж статутний фонд ТОВ формується майном - рахунок для формування статутного фонду ТОВ відкривати не потрібно, а майно, в свою чергу, оцінюється безпосередньо самими засновниками (учасниками) ТОВ та передається товариству з обмеженою відповідальністю.

Як грошові кошти, так і майно, внесені до статутного фонду ТОВ, з моменту його державної реєстрації вважаються власністю ТОВ, а не його засновників (учасників). У свою чергу, замість своїх внесків до статутного фонду засновники (учасники) ТОВ отримують так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю та право на дивіденди за результатами діяльності ТОВ.

Засновник (учасник) ТОВ може відступити (продати) свої корпоративні права (тобто свої частки у статутному фонді ТОВ) третім особам, якщо статутом ТОВ не передбачено інше. Разом з цим, у такому випадку всі інші засновники (учасники) ТОВ мають переважне право набути частки такого засновника (учасника) у статутному фонді ТОВ. Разом з тим, частки у статутному фонді ТОВ може бути відчужено лише у тій частині, в якій їх було сплачено.

До моменту державної реєстрації ТОВ необхідно призначити його керівника (тобто керівника його виконавчого органу - відповідно - директора чи генерального директора).

Виконавчий орган ТОВ може бути як одноособовим, так і колегіальним (тобто, відповідно, це або директор, або правління (дирекція)).

Вищим же органом ТОВ, який правомочний приймати рішення з будь-яких питань діяльності ТОВ, є загальні збори учасників (засновників) товариства. У загальних зборах учасників (засновників) ТОВ участь приймають безпосередньо учасники (засновники) або їх належним чином уповноважені представники.

Загальні збори учасників (засновників) ТОВ правомочні приймати рішення з питань порядку денного, якщо у них беруть участь учасники товариства, які разом володіють більше ніж 60% часток у статутному фонді ТОВ. Із самих важливих питань діяльності ТОВ рішення приймаються загальною кількістю голосів учасників 50% + 1 голос (свого роду контрольний пакет, який дозволяє 1) блокувати ухвалення небажаних рішень загальними зборами; 2) блокувати саме проведення загальних зборів; але такого пакету недостатньо для одноособового проведення загальних зборів учасників ТОВ).

Відповідно, контрольний пакет, що дозволяє одноособово проводити загальні збори учасників ТОВ та приймати на них будь-які рішення, складає 60% + 1 голос.

Кожен учасник (засновник) ТОВ має кількість голосів, пропорційну його часткам у статутному фонді (капіталі) ТОВ.

Питання розподілу часток учасників (засновників) у статутному фонді ТОВ - це важливе питання, яке має бути вирішене до моменту державної реєстрації ТОВ, оскільки у подальшому цим буде визначатися можливість контролювати (утримувати контроль) над діяльністю ТОВ.

За загальним правилом, загальні збори учасників ТОВ мають проводитись не рідше двох разів на рік, якщо інше не встановлено установчими документами ТОВ. Загальні збори учасників ТОВ проводяться під протокол. Також дозволяється ухвалення рішень методом "опитування", якщо це передбачено установчими документами ТОВ.

ТОВ є юридичною особою, має свою печатку (печатки, також може мати кутовий штамп), рахунки у банківських установах як у національній грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті. ТОВ може здійснювати свою діяльність локально (з українськими контрагентами), так і зовнішньоекономічну діяльність (з іноземними контрагентами).

Основними документами ТОВ є:

- статут ТОВ;

- протоколи загальних зборів учасників (у тому числі самий перший протокол про створення ТОВ, затвердження його статуту, призначення керівника) ТОВ;

- свідоцтво про держану реєстрацію ТОВ;

- комплект довідок з управління статистики (в них зазначаються види економічної діяльності ТОВ (КВЕДи), адреса ТОВ, контактна інформація, керівник ТОВ);

- комплект довідок (повідомлень) про постановку на облік ТОВ у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування.

Після реєстрації ТОВ, юридична особа має періодично подавати державному реєстратору спеціальну реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України. Такий документ подається не пізніше 13 місяців з моменту подачі останньої реєстраційної картки.

ТОВ є відмінним вибором для провадження комерційної діяльності як в Україні, так і за її межами, у разі, якщо його учасники (засновники) не планують занадто часто відступати (продавати) свої корпоративні права (частки у статутному фонді ТОВ), оскільки кожна передача корпоративних прав здійснюється шляхом реєстрації нової редакції статуту ТОВ (або шляхом внесення у нього відповідних змін).

За результатами діяльності ТОВ його чистий прибуток може бути розподілено його учасниками між собою.

© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків