Створення ПП у Харкові


Створення ПП у Харкові є однією з форм ведення господарської та/або підприємницької діяльності.

Наша юридична фірма надає послуги зі створення ПП на території міста Харкова. Для створення ПП у Харкові Вам необхідно лише звернутися у нашу юридичну фірму - наші спеціалісти створять ПП у Харкові швидко та професійно, підготувавши всі необхідні для створення ПП документи.

Створення та діяльність ПП регулюється положеннями Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також великою кількістю інших законів і нормативних актів, що стосуються створення та діяльності юридичних осіб, зокрема, й ПП.

Для створення ПП готуються установчі документи (статут, рішення засновника чи протокол зборів засновників) та формується його статутний фонд. Для ПП законодавством не встановлено ані мінімального розміру статутного фонду, ані строків його формування (на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю). Відповідно, статутний фонд ПП може бути яким завгодно малим, хоч 1 гривня; і не існує вимог щодо формування статутного фонду ПП до його створення.

Засновники (учасники) ПП, зазвичай, не відповідають за зобов'язаннями ПП, що робить особливо привабливим здійснення господарської та/або підприємницької діяльності шляхом створення ПП, так само як і товариства з обмеженою відповідальністю. У свою чергу, з моменту створення, ПП відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, включаючи майнові та корпоративні права.

Слід мати на увазі, що майно, передане до статутного фонду ПП, з моменту його передачі (створення ПП), вважається власністю ПП, а не засновника (учасника) ПП; а засновник (учасник) ПП натомість отримує так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні приватним підприємством та право отримувати прибуток за результатами діяльності ПП через участь в управлінні приватним підприємством.

Створення ПП здійснюється відповідно до положень ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" шляхом реєстрації статуту ПП та отримання свідоцтва про держану реєстрацію юридичної особи - ПП.

До того як приступити до створення ПП, необхідно придумати йому оригінальну назву, яка не має повторюватися на території України разом з обраною організаційно-правовою формою (ПП), а також обрати до шести видів економічної діяльності ПП (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД)), які будуть здійснюватися приватним підприємством після його створення.

Вимоги до найменувань юридичних осіб (у тому числі й ПП) визначено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №65 від 09.06.2004р. Найменування ПП складається із зазначення організаційно-правової форми юридичної особи та власної назви ПП. У найменуваннях юридичних осіб приватного права забороняється використовувати найменування органів державної влади та місцевого самоврядування. У назвах, зазвичай, заборонено використовувати слово "національний". Юридична особа (в тому числі й ПП), крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

Після створення ПП у "реєстраційній палаті" міста Харкова та отримання свідоцтва про державну реєстрацію ПП, необхідно також отримати довідку з управління статистики, отримати дозвіл на виготовлення печатки у органах дозвільної системи міста Харкова (міліція) та виготовити печатку, поставити ПП на облік у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування міста Харкова.

Для створення ПП у Харкові необхідно надати копії наступних документів:

- копії ідентифікаційних кодів керівника ПП та засновників ПП;

- копії паспортів керівника ПП та засновників ПП;

- нотаріально посвідчену довіреність на створення ПП (зазвичай, робиться у нашого нотаріуса - це швидше та дешевше).

Також для створення ПП необхідно надати наступну інформацію:

- бажану назву (назви) ПП (має бути унікальною);

- інформацію про розмір статутного фонду ПП та спосіб його формування (грошовими коштами, майном);

- інформацію щодо розподілу часток засновників у статутному фонді ПП (тобто, іншими словами, інформацію про внесок кожного із засновників до статутного фонду ПП);

- інформацію про реєстраційну (юридичну) адресу ПП;

- інформацію про види діяльності ПП, що буде створене (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД) - розміщено на нашому сайті; зазвичай остаточно види діяльності ПП обираються разом із спеціалістом нашої юридичної фірми), а також вказати, які із видів діяльності будуть здійснюватися приватним підприємством у тому числі й у режимі зовнішньоекономічної діяльності.

Загальна характеристика ПП в Україні

ПП (приватне підприємство) - це підприємство (юридична особа), яка діє на основі приватної власності одного чи кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та їх праці з використанням найманої праці. Приватним підприємством також є підприємство, основане на приватній власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Мінімальна кількість засновників (учасників) ПП - одна фізична особа (резидент або нерезидент України) або одна юридична особа. Максимальна кількість засновників (учасників) ПП не обмежена (якщо засновниками ПП є фізичні особи). Разом з цим, засновником (ами) ПП може бути або одна юридична особа (тобто лише одна юридична особа) або фізична особа (кілька фізичних осіб). І юридична особа і фізична особа (особи) одночасно не можуть бути засновниками (учасниками) одного й того ж ПП.

Відповідно, якщо мова йде про засновників ПП - фізичних осіб - то їх максимальна кількість, на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, не обмежена (для товариства з обмеженою відповідальністю вона складає не більше 10 осіб). З іншого боку, якщо мова йде про засновників ПП - юридичних осіб, то, якщо для товариства з обмеженою відповідальністю їх максимальна кількість дорівнює 10, то для ПП - це лише одна юридична особа.

За загальним правилом, ПП після створення, як юридична особа, не відповідає за зобов'язаннями його засновників, а засновники (учасники) ПП не відповідають за зобов'язаннями ПП. Це робить привабливим створення юридичної особи у формі ПП наряду з товариством з обмеженою відповідальністю.

Разом з цим, слід мати на увазі, що ПП відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним приватному підприємству майном. Засновники (власники) ПП, які неповністю внесли свій внесок до статутного фонду ПП, можуть нести відповідальність за зобов'язаннями ПП у межах вартості невнесеної частини внеску. Але, з урахуванням того, що мінімальній розмір статутного фонду ПП законодавством не встановлено, на практиці, такі ситуації практично не зустрічаються, оскільки розмір статутного фонду ПП, зазвичай, є невеликим та повністю вноситься (сплачується) засновниками ПП при створенні ПП.

Мінімальний розмір статутного фонду для ПП, як вже було відмічено вище, законодавством не встановлено, так само як і строки його формування. Це робить створення юридичної особи у формі ПП особливо вигідним, наприклад у порівнянні зі створенням товариства з обмеженою відповідальністю, для якого законодавством встановлено мінімальний розмір статутного фонду (станом на 1 квітня 2009 року - це 62'500 грн.).

Максимальний розмір статутного фонду ПП законодавчо також не встановлено (тобто, статутний фонд ПП може бути яким завгодно великим).

У свою чергу, внеском до статутного фонду ПП можуть бути як грошові кошти, так і майно засновників (власників) ПП.

Як грошові кошти, так і майно, внесені до статутного фонду ПП при його створенні, з моменту держаної реєстрації ПП вважаються власністю ПП, а не його засновників (власників). У свою чергу, замість своїх внесків засновники ПП отримують так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні приватним підприємством та право на дивіденди за результатами діяльності ПП.

Засновник (власник) ПП може відступити свої корпоративні права (тобто свої частки у статутному фонді ПП) третім особам, якщо статутом ПП не встановлено інше. Статут ПП також може передбачати переважне право інших засновників (власників) ПП набути частки такого засновника (власника) у статутному фонді ПП.

На відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, частки у статутному фонді ПП можуть бути відчужені і до їх повної сплати відповідним засновником (власником) ПП.

До моменту державної реєстрації ПП необхідно призначити керівника ПП (тобто керівника його виконавчого органу, зазвичай - директора; але, на відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, орган управління приватним підприємством можна назвати на власний розсуд).

У свою чергу, виконавчий орган ПП може бути як одноособовим (директор), так і колегіальним (правління, рада директорів, тощо).

Вищим же органом ПП, який правомочний приймати рішення з будь-яких питань діяльності ПП, є власник (засновники) ПП. На відміну від товариства з обмеженою відповідальністю, компетенцію власника (засновників) ПП та керівника ПП засновники ПП можуть розмежувати на свій власний розсуд.

Власник ПП (засновники) правомочний приймати рішення з будь-яких питань, які стосуються ПП, у тому числі й з питань внесення змін до статуту ПП, приймати рішення про ліквідацію (припинення) ПП. Законодавством процедура ухвалення рішень власником (засновниками) ПП не встановлена, що означає, що її можна прописати у статуті ПП на свій власний розсуд. Можна використати модель, запропоновану законодавством для товариства з обмеженою відповідальністю (коли для ухвалення рішень необхідний відповідний кворум, коли кожний засновник має кількість голосів пропорційну його частці у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю; а можна - знову ж таки, все прописати у статуті на свій власний розсуд, наприклад, вказавши кворум не у 60%, а у 50% чи 40% і т.д.; також можна прописати свої власні правила ухвалення рішень, наприклад, за принципом: один засновник - один голос, чи за іншим принципом).

Враховуючи викладене вище, те, якої частки у статутному фонді ПП достатньо для одноособового контролю над приватним підприємством та для ухвалення будь-яких рішень, що стосуються діяльності ПП - залежить від того, як ці положення прописані у статуті такого ПП.

ПП є юридичною особою, має свою печатку (печатки, також може мати кутовий штамп), рахунки у банківських установах як у національній грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті. ПП може здійснювати свою діяльність локально (з українськими контрагентами), так і зовнішньоекономічну діяльність (з іноземними контрагентами).

Основними документами ПП є:

- статут ПП;

- протоколи (рішення) власника ПП (у тому числі самий перший протокол про створення ПП, затвердження його статуту, призначення керівника ПП);

- свідоцтво про держану реєстрацію ПП;

- комплект довідок з управління статистики (в них зазначаються види економічної діяльності ПП (КВЕДи), адреса ПП, контактна інформація, керівник ПП);

- комплект довідок (повідомлень) про постановку на облік ПП у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування.

Після створення ПП, юридична особа має періодично подавати державному реєстратору спеціальну реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу (ПП), що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України. Такий документ подається не пізніше 13 місяців з моменту подачі останньої реєстраційної картки ПП.

ПП є відмінним вибором для провадження комерційної діяльності як в Україні, так і за її межами, у разі, якщо його учасники (засновники) не планують занадто часто відступати (продавати) свої корпоративні права (частки у статутному фонді ПП), оскільки кожна передача корпоративних прав здійснюється шляхом реєстрації нової редакції статуту ПП (або шляхом внесення у нього відповідних змін).

© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків